Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Eýranyň halk senetçiligi «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergide giňden ýaýbaňlandyrylýar


Milli senetçilik güni aýratyn baýramçylyk hökmünde bellenilýän Eýranyň halk senetçilik önümlerine «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergide aýratyn orun berildi. Bezegli pawilýonlardaky   misden we keramikadan ýasalan gap-gaçlar, el bilen boýalan matalar, haly dokamak, aýna ýasamak üçin ulanylýan senetçilik gurallary  ýurduň sungat derejesine çykaran täsin eserleriniň ajaýyp gözden geçirilişi hökmünde olary synlanlarda ýakymly täsirleri galdyrdy. Ussat ussalaryň zehininden dörän ajaýyp hem görkana eserleriň nusgalary eýran halk senetçiliginiň asyrlar boýy dowam edip gelýändiginiň aýdyň görkezijisi boldy.

          

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň

Metbugat gullugy.