Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Türkmenistanly önüm öndürijileriň söwda teklipleri

№12 Telekeçi Umarowa Gülşat

Tebigy ary balyň önümçiligi

Tel.: Tel.: +99362 898975

Elektron poçta: gulshatumaraova@gmail.com

№11 «Lebiz Plastik»

«Lebiz Plastik» hojalyk jemgyýeti ýurdymyzyň eksportyny artdyrmak türkmen harytlaryny dünýä ýaýratmak we goňşy ýurtlar bilen söwda we ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanda öndürilýän harytlary import etmek isleýän hyzmatdaşlary tapmakda ýardam soraýar.

Tel.: 39-89-29

Faks: (+99312) 39-89-69

Elektron poçta: ogulgerekn@lebizplastik.com

Web sahypas: http://www.lebizplastik.com

№10 «Dört Tarap Logistika» HJ

«Dort Tarap Logistika» hojalyk jemgyýeti 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 20-ne transport logistika we ýük ekspedisiýasy pudagynda halkara tejribesi bolan tejribeli hünärmenler tarapyndan esaslandyryldy.

«Dört Tarap Logistika» hojalyk jemgyýeti ulag, logistika we beýleki hyzmatlary hödürleýän ýaş we geljegi uly bolan ekspeditor kompaniýalarynyň biridir.

Kompaniýamyz gysga wagtyň içinde işiň sazlaşygy, işgärleriň toparlaýyn işlemegi we hünär ussatlygy sebäpli dürli çärelerde uly üstünlik gazandy.

«Dört Tarap Logistika» hojalyk jemgyýeti (DTL) şu aşakdaky hyzmatlary hödürleýär:

• Deňiz, demir ýol, gara ýol we halkara howa gatnawyny guramak;

• Dürli enjemlary we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek;

• Gurluşyk işleri;

• Gurluşyk meýdançalaryna işçi güýji bilen üpjün etmek;

DTL-iň tejribeli hünärmenlerine jogapkärçilikli tabşyryk bermek bilen, hut özüňiz görersiňiz hyzmatdaşlygyň ähli peýdalaryny. Elmydama öňüňizde göýan meseleleriňiziň iň täsirli we amatly çözgütlerini hödürläris. Elbetde ähli arzuwlaryňyz bu ýagdaýda göz öňünde tutular.

Tel.: 46-01-21

Elektron poçta: info@dtlogistics-tm.com

№9 «Payhasly Logistics» ulag-logisika kompaniýasy

«Payhasly Logistics» ulag-logisika kompaniýasy Size bolan öz hormatyny bildirýär we hyzmatdaşlygyny hödürleýär.

Biz ýük daşamakda demir ýol, howa, deňiz-derýa, awtomobil ulaglarynyň üsti bilen konteýnerlerde hem-de multimodal gatnawlaryny üstünlikli amala aşyrýar. Biziň toparymyz kompaniýanyzyň esasy zerurlyklaryny göz öňünde tutup, Size bäsdeşlige ukyply bahalar hem-de aýratyn şahsy ugurlar boýunça ýüki öz wagtynda gatnatmaklygy ýola goýmak mümkinçiligini hödürläp biler.

Esasy ugurlarymyz:

• GDA döwletleri hem-de Ýewropa

• Eýran Yslam Respublikasy

• Hytaý Halk Respublikasy

Bizde:

- arzan bahalar

- ýokary hilli hyzmat

- müşderiler üçin tölegsiz maslahat konsultasiýasy

- müşderiler bilen çeýeli işleşmek

- gije-gündiz aragatnaşykda

Biz Sizi öz müşderilerimiziň sanawynda görmäge elmydama şat bolup, biziň hyzmatdaşlygymyz uzak möhletleýin hem-de iktaraplaýyn bähbitli bolar diýip umyt edýäris.

Biziň üçin Siz bilen hyzmatdaşlyk gyzykly bolup durýar.

Tel.: +993 61 42-44-42

Elektron poçta: payhaslylogistics@gmail.com

Web sahypas: payhasly-logistics.com.tm

№8 “Bagtly Zürýatlar” HJ

Kompaniýamyzyň topary, işewürligiň we önümçiligiň dürli pudaklarynda taslamany dolandyrmak pudagyndaky şahadatnamaly tejribeli hünärmenlerdir. Olaryň arkasynda üstünlikli amala aşyrylan taslama bolmadyk hünärmenlerimiziň başarnyklary, aýry-aýry taslamalaryň autsorsingini, çylşyrymly taslama dolandyryş ulgamlaryny ösdürmegi, olary durmuşa geçirmegi we goldawy öz içine alýar. Müşderilerimiz dürli iş pudaklaryndan: maglumat tehnologiýasyndan başlap, agyr senagata, oba hojalygy, lukmançylyk we energetika pudaklaryndaky kompaniýalar. Müşderilerimiz üç ugur boýunça ýokary derejeli maslahat we tejribe alýarlar: • Durnukly ösüş • Daşarky gatnaşyklar we G R • Sanly we uly Maglumatlar Başlap, kompaniýamyz işiň aýratynlyklaryny we öwrenilen ýeriň ähli inçeliklerini içgin öwrenýär, " çukurlaryň" bardygyny gözleýär we kompaniýanyň - M üşderiniň ösüşi üçin mümkin bolan ugurlary seljerýär. Bularyň hemmesi durmuşa geçirmek üçin bölünip berlen çeşmeleriň ep-esli bölegini azaldyp, islenýän netijäni mümkin boldugyça çalt gazanmaga mümkinçilik berýär. Iki ýagdaýda-da biznes üçin aýratyn çözgütleri taýýarlaýarys we taýýar " guty önümleri" hödürlemeýäris, taslamalarymyzyň hersi aýratyn. Biziň maksadymyz, müşderilerimiziň kompaniýanyň maksatlaryna - arassa girdejiniň ýokarlanmagy we işewürlik bahasynyň ýokarlanmagyny üpjün etmek, hakyky amaly ýerine ýetiriş tejribesine esaslanýan hususy kärhanalary dolandyrmak usullaryny ulanmak. Her bir iş özboluşly we netijeleri diňe aýratyn çözgütler berip biler. Dolandyryş we marketing maslahat beriş hyzmatlaryny bermek bilen, kompaniýamyz hemişe işiň esasy maksadyna - strategiki ösüş we müşderileriň strategiki ösüş ugrundaky amaly meselelerini çözmek we ösüş nokatlaryny gözlemek arkaly gazanylýan girdejiniň köpelmegine ünsi jemleýär, marketing, satuw dolandyryşy, krizis dolandyryşy we guramaçylyk optimizasiýasy.

Tel.: +993 12 51-38-47

Elektron poçta: info@bagzur.com

Web sahypas: www.bagzur.com