Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Türkmenistanly önüm öndürijileriň söwda teklipleri

№6 Zaman polimer markasy

Zaman Polimer 2020-nji ýylda döredilen gününden başlap, 150-den 3000-e çenli aralykda inkär edýänlerde polipropilen CF ýüplügi öndürýär. Önümimiz Türkmenistanyň Aşgabat şäherindäki Owadandepe senagat zolagynda ýerleşýän 3800 m2 meýdany bolan zawodymyzda amala aşyrylýar. Biziň artykmaçlyklarymyzyň biri ýerleşýär. Gündogar bilen Günbatary birleşdirýän Uly küpek ýolunyň çatrygy. Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanda ýerli bazarlara ýokary hilli polipropilen bilen üpjün edýän ajaýyp çig mal öndürýän zawodlar bar. Bu bize synp bahasy we iň gowy baha bermekde kömek edýär. Awstriýanyň dünýä belli SML-den sungat tehnologiýasy bilen önümçilik liniýalary ýokary hilli ýüplükleriň eltilmegini üpjün etmek üçin ulanylýar. Esasy maksat bilen “müşderi gönükdirilen” hyzmat. Zaman Polimeriň pelsepesi hil we ynamdyr. Müşderilerimize ajaýyp önümleri eltmek üçin her gün baglanyşdyrýan gymmatlyklar, wagtynda, her gezek. Işgärlerimiz, müşderilerimize hyzmat hilini ýokarlandyrmak we ýokary hilli CF ýüplükleri eltmek üçin zerur bolanda çalt tehniki goldaw bermek üçin taýýarlanýar. Nemes esasly ZwickRoell tehnologiýasyny ulanyp, önümlerimiziň hemmesi öz laboratoriýamyzda yzygiderli hil gözegçiligine sezewar edilýär.

Tel.: +993 12 97 92 98 +993 61 07 08 18

Elektron poçta: procurement@birzamantm.com

№5 HJ «Ak-gaýa»

Kompaniýa müşderilere 10,000-den gowrak gurluşyk materiýallary we esbaplary bilen üpjün edýär.
HJ «Ak-gaýa» - Türkiýäniň we Hytaýyň öňdebaryjy gurluşyk materiallaryny öndüriji kärhanalaryň Türkmenistandaky resmi dileri.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar
 

№4 «Türkmen aýna önümleri» kärhanasy

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Türkmen aýna önümleri» kärhanasynda häzirki zaman tehnologiki enjamlarynda şu günki günde täze innowasion tehnologiýalaryň esasynda dünýä standartlaryna doly laýyk gelýän aýna we dürli görnüşli aýna önümleri öndürilýär. Eksport üçin hödürlenilýän önümler: float dury aýna, aýna paketleri, taplanan aýna, ýüz görülýän aýna, laminirlenen aýna, örtük örtülen aýna hem-de çüýşe we banka görnüşleri.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.
 

№3 «Aýdyň gijeler» HJ

Kompaniýa adaty rozetka bilen 3 wattdan 96 wata çenli lampalar, şeýle hem LED potol lampalary öndürýär.
2020-nji ýylyň başynda kompaniýa akylly telewizorlary ýygnap we satyp başlady. 32, 42, 55, 65 dýum we 4K Ultra HD durulykda LCD ekranly modeller hödürlenýär. Täze modeller tor hyzmatlary we zerur interfeýs bilen enjamlaşdyrylan.
“Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýeti häzirki wagtda holodilnikler we suw sowadyjylary ýaly durmuş enjamlaryny synagdan geçirýär we öndürmegi meýilleşdirýär. Içerki bazardan başga-da ýakyn wagtda önümlerini eksport etmegi meýilleşdirýär. Gurnama tehnologiýasy we komponentleri Hytaýyň “Sin Hong Bo Trading Limited” kompaniýasy tarapyndan üpjün edildi.

Tel.: +993 12 34-67-95, +993 61 46 30 12

Elektron poçta: aydyngijeler.azat21@gmail.com

Web sahypas: aydyn-gijeler.com.tm

№2 «Altyn Bürgüt» HK

Iş ugry: Gök önümleri önümçiligi, plastik turbalar önümçiligi, plastik ýäşikler önümçiligi, polipropilen haltalar önümçiligi, toplumlaýyn senagat obýektler gurluşygy.