Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň söwda teklipleri

Tarmim Ozw Sarir

"Tarmim Ozw Sarir" kompaniýasy bedeniň ýokarky agzalary (werhniýe koneçnosti) üçin bionikiprotezleriň taslamasyny düzmek we öndürmek üstünligini gazandy we üç ölçegli skanirlemek tehnologiýasyny ulanmak arkaly hirurgiki operasiýa etmezden maýyplaryň mümkinçiliklerini giňeltmegi başardy. Bu kompaniýa Türkmenistana öz öndürýän önümlerini ibermäge, Türkmenistanyň bu ugurda iş alyp barýan kompaniýalary bilen bilelikde hyzmatdaşlyk etmäge, olar bilen okuw webinarlaryny gurnamaga şeýle hem Türkmenistana tehnologiýalary geçirmäge özüniň taýýardygyny mälim edýär.

Tel.: +9821-66470467
Faks: +98910-2332986
Web sahypas:www.sarirmed.com

NIBZOH SOLUTION INC 2012-nji ýyldan bäri halkara ekspeditor.

NSI eýýäm gümrük dellalçylygy, şeýle hem bir basgançakly çözgüt üçin dünýädäki Door 2 Door hyzmatlaryny goşmak bilen halkara ýük we logistika hyzmatlaryny hödürleýär.

Işewürligini ösdürmek üçin (HÝT) ​​Halkara Ýol Transporty, Pakistandan GDA ýurtlaryna, Russiýa we Türkiýe, Azerbaýjan, Özbegistan, Gazagystan, Täjigistan we Türkmenistan bilen deňiz gatnawynyň täze alternatiw ýük derwezesi bilen tanyşdyrýarlar. HÝT TERTIBI laýyklykda Pakistan üçin we onuň adyndan ýükleri gaýtadan işleýän agent hökmünde MLT (Milli Logistik Topar) bolup durýar.

Takmynan 23,000 kg agyrlykdaky tirkeg / 40 konteýner ýük göterijiligi, howpsuz we ygtybarly we ätiýaçlandyryş öwezini dolmak we onlaýn ýükleri yzarlamak mümkinçiligi bolan 8-12 günlük tranzit gaty tygşytly we täsirli bolar.

Has giňişleýin maglumat we bron etmek üçin habarlaşyň:

Tel.: +92 21 3530197-98-99
Elektron poçta: export@nibzoh-solution.com

•Sowgand Tejarat Sepahan

Eýran Yslam Respublikasynda Senagat we nebithimiýa pudaklarynyň dürli ugurlarynda iş alyp barýan “Sowgand Tejarat Sepahan” atly Eýran kompaniýasy Türkmenistana polat önümleriniň dürli görnüşlerini we bitum eksport etmäge özüniň taýýardygyny mälim etdi.

         Bu kompaniýanyň aragatnaşyk üçin maglumatlary aşakdakylardan ybarat:

Tel.: +98 218 872 08 78;
Faks: +98 218 872 06 69

•Şimi Azer Jam

Günbatar Aziýa we Orta Gündogar sebitlerinde aýna bilen örtülen we ftoropolimer bilen örtülen reaktorlaryň ýeke-täk öndürijisi bolup durýan ylymy binýaty “Şimi Azer Jam” atly Eýran kompaniýasy Türkmenistandaky ýod öndürýän zawodlaryň, şeýle hem nebiti arassalap gaýtadan işleýän nebithimiýa zawodlarynyň alyp barýan işlerine üns bermek bilen, Türkmenistanyň nebit-himiýa, farmasewtiki çig mallar, ýuwujy serişdeler üçin çig mal öndürýän we himiýa senagatynyň zawodlary ýaly ugurlardaky senagatlaryna degişli taslamalary ýerine ýetirmäge we olary gerekli enjamlar bilen üpjün etmäge özüniň taýýardygyny mälim etdi.

         Bu kompaniýanyň aragatnaşyk üçin maglumatlary aşakdakylardan ybarat:

Tel.: +98 216 692 5138
Faks: +98 216 642 29 01
Web sahypas:www.azarj.ir

• CCCME

Maşyn enjamlarynyň we elektronikanyň importy we eksporty boýunça Hytaý Söwda-senagat palatasynyň web sahypasynda https://www.cccme.cn palatanyň işi we hyzmatlary barada maglumatlary, şeýle hem nebit we gaz, elektrik energiýasy, demir ýol, metallurgiýa, gurluşyk materiallary, suw arassalamak, yşyklandyryş we ş.m. ugurlarda enjamalary öndürýän hytaý öňdebaryjy kompaniýalarynyň sanawy ýerleşdirildi. 

• Trade with Georgia

«Trade with Georgia» - «Gruziýada öndür» - Gruziýanyň ilkinji döwlet edaralarynyň esasy maksady iş gurşawyny gowulandyrmak, hususy pudagy ösdürmek, Gruziýanyň maýa goýum ýagdaýyny we eksporty ösdürmek ýaly biridir. «Trade with Georgia» döwlet edarasynyň web sahypasynda https://tradewithgeorgia.com/ milli eksportçylaryň maglumatlar binýadyny ýerleşdirýär.

 

• «Кубанская картонажная фабрика» kompaniýasy

Kompaniýa gasynlanan gaplamalaryň esasy öndürijileriň biridir. Zawod 2020-nji ýylda Türkmenistandaky daýhan birleşikleri üçin gasynlanan gaplamalary üstünlikli iberdi.

• «ЛИКК» PJ

Önüm harytlary dürli görnüşli özüne ýelmeýän lentalary, önümçilik belliklerini we etiketlaryny  öz içine alýar. Kompaniýanyň önümleri müşderileriň tehnologiki talaplaryna laýyklykda öndürilýär. Kompaniýanyň öňdebaryjy halkara ülňülerine laýyk gelmegi üçin önümleriň hiline gözegçilik etmek üçin öňdebaryjy enjamlary bilen enjamlaşdyrylan laboratoriýasy bar.

Tel.: +7 (4742) 46-29-95
Elektron poçta: info@electroma.ru

• «Новобалт-Евролин» kompaniýasy

Kärhananyň esasy ugry ýokary hilli linolýum öndürmek bolup durýar.

• «СЕМПАЛ ко ЛТД»

“Семпал” kompaniýasy suwy we ýylylygy sarp etmek boýunça häzirki zaman enjamlaryny hödürleýär.