Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň söwda teklipleri

• АО «QazTrade»

Azyk senagatynda ýöriteleşen Gazagystanyň kompaniýalar topary bolan “KazFoodProducts”: haýwan iýmiti, bugdaý uny, bugdaý krahmaly, galla önümleri, baklaglar we ýag ekinleri, konditer önümleri, azyk kömürturşy gazy, sowadylan sygyr etini hödürleýär. 

• «HARPEN» kärhanasy

«HARPEN» kärhanasy dürli görnüşli ýokary hilli çalgy ýaglary, antifrizleri we solidollary öndürýär. 

• «Dorsa Sanat Mehregan» kärhanasy

Kompaniýa, döwrebap gapylary, penjireleri we fasadlary öndürmekde we üpjün etmekde öňdebaryjy kompaniýalaryň biridir. 

 

Şeýle hem Semnan welaýatynyň maýa goýum kuwwaty we mümkinçilikleri barada tanyşdyryş maglumatlary bar.

Russiýa Federasiýasy

«Дорожный департамент» Demirgazyk-Günorta awtomobil ýol geçelgesine maýa goýum maksatnamasynyň çäginde Sisian-Kajaran böleginde awtoulag ýolunyň gurluşygyna tender yglan etdi.

    Halkara bäsdeşlik prosedurasy, Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Bankynyň satyn alyş görkezmeleri bilen kesgitlenen tertibe laýyklykda ähli hünärli dalaşgärler üçin deslapky kwalifikasiýa derejesi bilen amala aşyrylýar. Has giňişleýin maglumat aşakdaky internet sahypalarda elýeterlidir:

   https://ecepp.ebrd.com/respond/6A8T7W9M73

   https://armroad.am/en/procurement/tenders

• «Электроизолит» PJ

«Электроизолит» PJ dürli pudaklarda elektrik izolýasiýa we düzüş materiallary we şol sanda dürli senagat pudaklarynda öndürijiler tarapyndan esasy talap edilýän elektrik enjamlary  üpjün edýär. Kompaniýanyň 300-den gowrak görnüşli önümleri bar.

Iordaniýa Haşemit Patyşalygy

Amman senagat palatasy, önüm öndürijileri tapmagy aňsatlaşdyrmak hem-de önümleri mahabatlandyrmak  maksady bilen www.aci.org.jo sahypasyny açanlygy barada habar berýär.

• «Рем-Тяжмаш» kärhanasy

«Рем-Тяжмаш» kärhanasy çylşyrymly bölekleri, mehaniki enjamlary öndürýär we daşarky bazarlary üpjün edýär hem-de önümleri gaýtadan işlemek hyzmatyny ýerine ýetirýär.

• «Планета Пластик» kärhanasy

«Планета Пластик» ýokary hilli polietilen önümlerini öndürýän döwrebap kärhanasydyr.

• «ЗБКиТ» kärhanasy

«ЗБКиТ» kärhanasy nebit-gaz we nebiti gaýtadan işleýän senagat üçin ýöriteleşdirilen sorujy enjamlary öndürmek bilen meşgullanýar.

• «Компания Уфаойл» PJ

«Компания Уфаойл» nebit önümleri bilen üpjün edýär.