Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Agzalyk

AGZALYGYŇ PEÝDALYLYGY 

  • Söwda-senagat edarasyna agza bolmak kärhanalara we telekeçilere nähili peýdalary berýär?

• Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösmegine, dünýä ykdysady ulgamyna goşulmagyna we işewürlik işleriniň ähli görnüşleriniň ösmegi üçin amatly şertleriň döredilmegine kömek edýär.
• Söwda we ykdysady ugurlar üçin guramaçylyk we maglumat goldawy.
• Söwda, ykdysady we işewürler maslahaty  guramak we geçirmek.
• Daşary ýurtlardaky türkmen işewür toparlarynyň wekilleriniň söwda, ykdysady we işewürler maslahatyny guramakda kömek etmek.
• Sebitdäki we tutuş ýurtdaky ykdysady syýasata täsir etmek, administratiw päsgelçilikleri ýeňip geçmek we işewürlik we maýa goýum ýagdaýyny gowulaşdyrmak ukyby.
• Işewür gözýetimleriňizi giňeltmek, ygtybarly işewür hyzmatdaşlary tapmak.
• Bir ugurly telekeçiler bilen gatnaşyklary ösdürmek we umumy meseleleri çözmek üçin beýleki işewür birleşikleriniň mümkinçiliklerinden peýdalanmak.
• Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk we işewür hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin täze mümkinçilikler.
• Işewürligi ösdürmek üçin taslamalary we teklipleri has netijeli durmuşa geçirmegiň mümkinçiligi.
• Kompaniýanyň abraýyny ýokarlandyrmak.
• Harytlary we hyzmatlary mahabatlandyrmak.