Baş sahypa / Kärhanalarymyz

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Balkan welaýat söwda-senagat kärhanasy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Balkan welaýat söwda-senagat kärhanasy

  • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
  • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
  • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
  • Gümrük dellalynyň işi;
  • Söwda-senagat edarasynyň agzalaryna we onuň hyzmatdaşlaryna geçirilýän sergilere, ýarmarkalara, işewürler maslahatlara we maslahatlara gatnaşmaga ýardam bermek;
  • Harytlaryň we hyzmatlaryň eksporty bilen bagly bolan başga resminamalary resmileşdirmek;
  • Welaýatlaryň çäklerinde  sergileri, ýarmarkalary, işewürler maslahatlary we maslahatlary geçirmek;
  • Maslahat beriş hyzmatlary we marketing seljermeleri;
  • Ýazmaça we dilden terjime etmek;
  • Terjimeleri tassyklamak.

Полная информация

Salgy : Türkmenistan, Balkan welaýaty 745100, Balkanabat ş. kwartal 115, 3 jaýy


Telefon : (+993 222) 6-75-42


Faks : (+993 222) 6-75-43


Elektron poçta : 11@cci.gov.tm