Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Hyzmatlar

Maglumat beriş

 • daşary ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hyzmatlar;
 • ýükleriň gümrük deklarasiýasyny resmileşdirmek;
 • harydyň gelip-çykyş şahadatnamasyny bermek;
 • harydyň ýany bilen berilýän resminamalary taýýarlamak;
 • harydyň san, hil, toplumlaýyn ýagdaýy we harydyň, daşynyň, gaplamasynyň ekspertizasy, tehniki ýagdaýy we nyşany;
 • ýük ýüklenende we düşürlende bitewiligine gözegçilik;
 • harydy haryt nomenklaturasy boýunça şertli belgisini kesgitlemek;
 • ähli görnüşli resminamalary daşary ýurt dillerine we daşary ýurt dillerinden terjimesi we kepillemdirmesi;
 • eksport-import amallarynda, bilelikdäki kärhanalary açmakda, bilelikdäki aragatnaşyklarda mümkin bolan hyzmatdaşlary gözlemek;
 • ykdysady missiýalary, iş saparlaryny, işewür gepleşikleri gurnamak;
 • daşary ýurt emläkleri çekmek üçin maýa goýum taslamalary mahabatlandyrmak;
 • işewür bilimi, hünrmenleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, hünäri kämilleşdirmek, Türkmenistanda we daşary ýurtda geçirilýän hünär okuwlaryna gatnaşmak we maslahat bermek;
 • daşary ýurtdan gelip gowşan täjirçilik teklipler barada habar bermek;
 • TSSE-sy tarapyndan daşary ýurt döwletlerinden gelýän wekiliýetler we daşary ýurt kompaniýalar bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça gurnalýan gepleşiklere, maslahatlara we hünär okuwlaryna gatnaşmak;
 • söwda gatnaşyklaryny baglaşmak, bilelikdäki kärhanalary döretmek, işewür hyzmatdaşy gözlemek we ş.m. meseleler boýunça dilden maslahat bermek;
 • ýerli edaralarynyň haýyşy boýunça daşary ýurt hyzmatdaşlar bilen geçirilýän gepleşiklere TSSE-nyň hünärmenleriniň gatnaşmagy;
 • Türkmenistanda we daşary ýurtda geçirilýän sergiler barada maglumaty TSSE-nyň habar beriş ýollary arkaly almak;
 • her aýda çykarylýan täjirçilik tekliplerini ýaýratmak;
 • arytlaryň ekspertiza meseleleri boýunça maslahat bermek;
 • her aýdaky çapynda kärhanalaryň we telekeçilik düzüminiň täjirçilik teklipleri barada maglumaty ýerleşdirmek;
 • TSSE-nyň agzalarynyň beýleki ýurtlaryň kärhanalary, edaralary we kompaniýalary bilen gönüden-göni söwda, önümçilik we ylmy-tehniki gatnaşyklaryny ýola goýmak;
 • TSSE-nyň agzalaryny we beýleki wekiliýeti söwda-ykdysady we ýarmarkalaryň, sergileriň, kongresleriň, maslahatlaryň we beýleki çäreleriň düzüminde ibermek barada teklipleri girizmek;

Sergi-Ýarmarka işi

 • Türkmenistanda we daşary ýurtda geçirilýän halkara, milli, ýöritleşedirilen sergileri, ýarmarkalary, hünär okuwlaryny, maslahatlary, tanyşdyryş dabaralaryny gurnamak we geçirmek;
 • daşary ýurtlarda geçirilýän halkara sergilerinde we ýarmarkalarynda Türkmenistanyň ekspozisiýasynyň, edaralarynyň we telekeçileriniň gatnaşmagyny gurnamak;
 • gatnaşyjylara sergi ýüklerini, eksponatlary, mahabat we çykdajy materiallary gümrük taýdan resmileşdirmekde ýardam etmek;
 • sergi-ýarmarka çärelerine, maslahatlara,  işewür maslahatlara, hünär okuwlaryna, ylmy dabaralara gatnaşjak daşary ýurt raýatlaryna wiza çakylyklaryny resmileşdirmek;
 • sergi meýdançasyny gurmak we bezeg işleri;

Hukuk hyzmatlary

 • Türkmenistanyň we beýleki ýurtlaryň kada-kanun hukuk delilnamasy;
 • Eksport-import şertnamalaryň we ylalaşyklaryň taslamalaryny taýýarlamak;
 • şertnamalaryň ekspertizasy;
 • esaslandyryjy resminamalary işläp taýýarlamak we kärhanalary hasaba almakda ýardam etmek;
 • Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt ýuridiki şahslaryň wekilhanasyny açmak barada meseleler boýunça maslahat bermek;
 • raýat, salgyt, walýuta we gümrük  kada-kanunlary boýunça maslahat bermek;
 • fors-mažor ýagdaýlary boýunça şahadatnama bermek.