Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Berlinde Türkmen-german işewürler maslahaty geçirildi


2023-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Berlinde Germaniýanyň ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň howandarlygynda «Humboldt Carre Berlin» kongresler  merkeziniň mejlisler zalynda türkmen-german işewürlik maslahaty geçirildi.  

Bu maslahata Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we beýleki döwlet edaralarynyň wekilleri, şeýle hem ýurduň telekeçileri gatnaşdylar.

         Iki  dostlukly ýurduň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolan bu işewürler maslahaty german we türkmen taraplarynyň 200-den gowrak wekilini bir maksada birleşdirdi.  

Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň wekilleri, Germaniýanyň ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň ýolbaşçylary, dünýä belli nemes kompaniýalarynyň, iri bank we maliýe guramalarynyň wekilleri bilen birnäçe duşuşyklar geçirildi.

 Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň

Metbugat gullugy.