Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

5-nji Bütindünýä Kofe Maslahaty (WCC 2023)

17.08.2023

2023-nji ýylyň 25-nji sentýabryndan 28-nji sentýabryna çenli 5-nji Bütindünýä kofe konferensiýasynyň (WCC 2023) Hindistan tarapyndan Bengaluru şäherinde geçiriljekdigini habar berýär. Bu çäräni Hindistan hökümetiniň Söwda we senagat ministrliginiň garamagyndaky Kofe Geňeşi gurnaýar.

Bu çäräniň ýolbaşçylary we karar berýänleri, kofe öndürýän we import edýän ýurtlary, eksportçylary, import edijileri, öňdebaryjy kofe birleşiklerini, dünýä kofe hünärmenlerini, kofe gowurma hünärmenlerini we başgalary 80-den gowrak ýurt ara alyp maslahatlaşmak, jedelleşmek we hyzmatdaşlyk etmek, durnukly kofe pudagyny döretmek üçin birleşdirjekdigini aýdýar. Çäre barada has giňişleýin maglumaty https://wccindia2023.com salgysyndan tapyp bilersiňiz.

 Habarlaşmak üçin: 

Tel: (+99312) 398898, 39-88-91, 39-88-92, 39-88-93,
            39-88-94, 39-88-96, 39-88-97, 39-89-55, 39-88-51

       E-poçta: ccitm.int@gmail.com