Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Owganystanyň Söwda we maýa goýum edarasynyň wekilleriniň arasynda ýygnak geçirildi.


2023-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň ýygnagy geçirildi.

Türkmen tarapyna Söwda-senagat edarasynyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýolbaşçylary gatnaşdy.

Owgan tarapdan, duşuşyga Owganystanyň Söwda we maýa goýum edarasynyň başlygy we wekilleri gatnaşdy.

Duşuşygyň esasy maksady, Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak we ösdürmek, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşyldy.