Baş sahypa

TSSE Täzelikler

Azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan ─ 2023» atly halkara sergisi üstünlikli geçirildi

30.11.2023
Card image cap

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň döwrebap sergi zalynda üç günläp dowam eden «Agro-Pak Türkmenistan ─ 2023» halkara sergisi üstünlikli tamamlandy. Bu giň möçberli çärä Türkmenistandan we dünýä ýurtlaryndan azyk önümçiligi, oba hojalygy we gaýtadan işleýän senagaty, gaplaýyş pudaklarynda iş alyp barýan kompaniýalar gatnaşyp, bu ugurlardaky häzirkizaman ösüşleri, ylmy-tehniki gazanylanlar, ýokary tehnologiýalar bilen tanyşdyrdylar.

Ygtybarly hyzmatdaşlar bilen duşuşmak we täze şertnamalar baglaşmak üçin giň mümkinçilik döredilen bu halkara çäresi dünýäniň onlarça ýurdundan oňa gatnaşan kompaniýalara daşarky maýa goýumlary üçin açyk bolan türkmen bazarynda orun almaga uly itergi berdi.

Ýakyn işewürlik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna ýardam eden bu halkara sergisiniň çäklerinde özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýänleriň arasynda işewürlik duşuşyklary geçirilip, özara tejribeleri paýlaşmaga, häzirki zaman gazanylanlar we innowasiýa işläp taýýarlamalar bilen tanyşmaga, geljekki taslamalary ara alyp maslahatlaşmaga we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak boýunça birek-birek bilen pikir alyşmaga ähli mümkinçilikler we şertler döredildi.

 Hormatly Prezidentimiziň  karary bilen «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» geçirilen Azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan ─ 2023» atly halkara sergisi dünýä jemgyýetçiliginiň ösüşlerinde ileri tutulýan möhüm ugurlaryň biri bolan azyk howpsuzlygyny üpjün etmek babatda halkara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ilerletmekde uly ähmiýete eýe boldy.

Halkara sergisiniň ahyrynda oňa işjeň gatnaşyjylara ýörite şahadatnamalaryň gowşurylyş dabarasy boldy. Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimize Ýüzlenme kabul etdiler.


Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň

Metbugat gullugy.


Bulary hem okaň