Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Türkmenistan we Fransiýa hyzmatdaşlygy giňeldýärler.


Şu gün, 2023-nji ýylyň 16-njy martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriň we bölümleriň ýolbaşçylary we wekilleri bilen fransuz işewür toparlarynyň ýygnagy geçirildi.

Fransuz wekiliýetine söwda, saglygy goraýyş, oba hojalygy, ulag we logistika, energiýa, maşyn gurluşygy, inžener tehnologiýalary we gurluşyk ugurlary boýunça ýöriteleşen fransuz kärhanalarynyň hereketiniň (MEDEFI) agzalary bolan iň uly halkara we fransuz kompaniýalary girýär. Wekiliýeti «Bouygues Batiment International» kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktorynyň orunbasary Kristof Petit ýolbaşçylyk edýär.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de diwersifikasiýa etmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy we esasanam iki tarap söwda we maýa goýumlaryny giňeltmek üçin zerur höweslendirip biljek energiýa, senagat, ulag, söwda ýaly strategiki ugurlarda hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň zerurdygyny bellediler.

Fransiýanyň wekiliýeti Aşgabatda bolmagyň çäginde 17-23-nji mart aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçiriljek ýurduň Senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan sergä baryp görer.