Baş sahypa

TSSE Täzelikler

«Türkmenistanda öndürildi» milli haryt nyşanynyň şekili işlenilip taýýarlanyldy

27.01.2024
Card image cap

  «Türkmenistanyň 2021 ─ 2030-njy ýyllar üçin daşary söwda Strategiýasyna» hem-de «Türkmenistanyň sergileri, ýarmarkalary we maslahatlary guramak işini 2020 ─ 2025-nji ýyllarda ösdürmegiň Strategiýasyna» laýyklykda, ýurduň önümlerini dünýä bazarlarynda giňden tanatmak boýunça göz öňünde tutulan çäreleri ýerine ýetirmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Bu çäreleriň hatarynda

  Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda döredilen pudagara iş topary tarapyndan «Türkmenistanda öndürildi» milli haryt nyşanynyň şekili hem-de milli haryt nyşany baradaky Düzgünnamanyň taslamasy işlenilip taýýarlanyldy. 

  Bu barada 2024-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda sanly ulgam arkaly geçirilen   Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hasabat berildi.

                                                                                                 Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň

                                                                                                                                               Metbugat gullugy.


Bulary hem okaň