Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisi üstünlikli geçirildi


Ozal habar berlişi ýaly 2023-nji ýylyň 17-19-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň döwrebap binasynda Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisi üstünlikli geçirildi. Üç günläp dowam eden serginiň çäklerinde türkmenistanly we eýranly işewür toparlar birek-birek bilen tejribe alyşmaga mümkinçilik aldylar.

Ýüzlerçe eýran kompaniýalary öz önümçilikleri we hyzmatlary hakynda maglumat berýän pawilýonlary sergä gelen myhmanlaryň dykgatyna hödürlediler. Eýran Yslam Respublikasynyň ykdysady üstünlikleri, senagat mümkinçilikleri, awtomobil we beýleki önümçilikleri, şeýle hem halk senetçiliginiň dürdäneleri ýaýbaňlandyrylan sergi köp adamly boldy.

Serginiň çäklerinde Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň döwlet we hususy edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen işewürler maslahaty söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag we logistika ýaly giň gerimli ugurlary öz içine alýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmekde ýene-de bir möhüm ädim boldy.

Bu ýöriteleşdirilen serginiň we maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň we Eýranyň işewür toparlarynyň wekilleriniň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek we çuňlaşdyrmak boýunça birnäçe duşuşyklar we gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň netijesinde iki ýurduň telekeçileriniň arasynda däp bolan netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak maksady bilen, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi.

Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisiniň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň adyndan hormatly Prezidentimize Ýüzlenme kabul edildi.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň

Metbugat gullugy.