Baş sahypa

TSSE Täzelikler

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylyna bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahaty we sergisi üstünlikli geçirildi

30.12.2023
Card image cap

2023-nji ýylyň 27-30-njy dekabry aralygynda gözel paýtagtymyzda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylyna bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahaty we sergisi geçirildi.  

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň döwrebap sergi zalynda geçirilen «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylyna bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahaty we sergisi özüniň möçberiniň giňligi we köptaraplylygy, döwrebap tehnologiýalara, innowasiýalara esaslanýandygy bilen aýratyn tapawutlandy. Milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde, innowasiýalary, sanly ykdysadyýeti işjeň ornaşdyrmakda, Türkmenistanyň halkara ykdysady giňişliginde eýeleýän ornuny pugtalandyrmakda türkmen ýaşlary tarapyndan alnyp barylýan işler bu giň möçberli halkara çäresinde aýratyn orun aldy.

Türkmen ýaşlary halkara ylmy-amaly maslahatyň dowamynda halkymyzyň şöhratly taryhyny, milli medeniýetini, däp-dessurlaryny çuňňur öwrenýän, maşgala gymmatlyklaryna sarpa goýýan, kämil, beden we ruhy taýdan sagdyn şahsyýetleri kemala getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada özleriniň daşary ýurtly deň-duşlary bilen pikir alyşdylar hem-de özara tejribelerini paýlaşdylar.

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylyna bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahatynyň we sergisiniň ahyrynda oňa gatnaşan ýaşlar hormatly Prezidentimize Ýüzlenme kabul etdiler.

 

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň

  Metbugat gullugy.


Bulary hem okaň