Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Hyzmatdaşlygyň täze gözýetimleri.


Card image cap

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynasaparynyň öňüsyrasynda, şu ýylyň 8-njimaýynda Täjigistanyň Milli kitaphanasynyň binasynda türkmen-täjik işewürlik forumy geçirildi. Forumyň açylmagy üçin bu ýerde iki ýurduň eksport önümleriniň bilelikdäki sergisi hem taýýarlandy.

Çärä Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Batyr Atdaýew we Täjigistan Respublikasynyň Wise-premýer Usmonali Usmonzoda gatnaşdy. Dürli profilli kärhanalaryň mümkinçilikleri bilen tanşyp, sergini bilelikde aýlandylar.

Foruma Türkmenistandan we Täjigistan Respublikasyndan 250-den gowrak hususy we döwlet işiniň wekili gatnaşdy.

Iki döwletiň maýa goýum mümkinçilikleri "Türkmenistanyň sosial-ykdysady ösüşi" we "Täjigistan Respublikasynyň maýa goýum mümkinçilikleri" çykyşlarynda görkezildi. Energetika, senagat, oba hojalygy, ulag we logistika ýaly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň we maýa goýumlarynyň geljegi uly ugurlary kesgitlenildi.

Forumyň dowamynda işewürler wekilleri birnäçe şertnama baglaşyldy, netijede şertnamalara gol çekildi.

Günüň ikinji ýarymynda Türkmen-Täjigistan Iş Geňeşiniň 1-nji ýygnagy geçirildi. Duşuşygy Türkmenistan we Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat edaralarynyň başlyklary D.Rejepow we Jumakhonzoda Jemşed Jurakhon açdy.

Duşuşyga söwda we senagat edaralarynyň we iki ýurduň beýleki degişli gurluşlarynyň wekilleri gatnaşdy. Bu çäräniň maksady, ilkinji nobatda, işewür toparlaryň arasynda gatnaşyklary ýola goýmak, iki ýurduň döwlet we hususy pudaklarynyň arasynda ileri tutulýan ugurlarda söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek. Çykyşlaryň dowamynda bellenip geçilişi ýaly, Türkmenistan we Täjigistan Işewürler Geňeşiniň ilkinji ýygnagy taraplaryň arasynda berk hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ähli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin täze mümkinçilikdir.