Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisi öz işini üstünlikli dowam edýär


Mälim bolşy ýaly, düýn Aşgabatda dabaraly aşylan Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisi 3 günläp dowam eder. Ýöriteleşdirilen serginiň ikinji gününiň çäklerinde öňden meýilleşdirilen çäreleriň birnäçe geçirilýär.

Serginiň ikinji gününde irden Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda  Türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Ýokary derejede geçirilen bu maslahatda iki dostlukly döwletiň wekilleriniň çykyşlary diňlenildi.