Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Türkmenistanyň Ilçisi tegelek stoluň işine gatnaşdy


Card image cap

2023-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçisi B.Durdyýew Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Koreýa Respublikasynyň analitiki merkezleriniň forumyny döretmäge bagyşlanan tegelek stoluň mejlisine gatnaşdy.

Bu çäre Merkezi Aziýa we Koreýa Respublikasynyň ýurtlarynyň arasyndaky Hyzmatdaşlyk Forumynyň Sekretariaty tarapyndan gurnaldy we oňa Koreýa Respublikasynda akkreditirlenen Merkezi Aziýa döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Koreýa Respublikasynyň ylmy wekilleri we bilermenler toparlary gatnaşdylar.

Çärä gatnaşyjylaryň çykyşlarynyň dowamynda gepleşikler üçin dialogyň döredilmegi we onuň çäklerinde Koreýa Respublikasynyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň analitiki merkezleriniň hem-de gözlegçileriniň hyzmatdaşlygyň häzirki zaman meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilikleriniň hem-de munuň hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan täze ugurlaryny tapmakda möhüm ädim boljakdygyny bellediler.

Şeýle hem duşuşyga gatnaşyjylar 2023-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen «Merkezi Aziýa - Koreýa Respublikasy» atly 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň netijelerine ýokary baha berdiler. Şunuň bilen baglylykda Forumyň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň «MA-KR» formatynda dürli ugurlar boýunça özara gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyrmagyna möhüm goşant goşandygy nygtaldy.

Tegelek stoluň mejlisiniň netijesinde Merkezi Aziýa we Koreýa Respublikasynyň analitiki merkezleriň forumynyň işiniň başlandygy barada Bilelikdäki beýannama kabul edildi. Şeýle hem ilkinji forumyň indiki ýyl Koreýa Respublikasynda geçiriljekdigi mälim edildi.

mfa.gov