Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy


Card image cap

2023-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Pekinde Ykdysady hyzmatdaşlyk taslamalarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça türkmen-hytaý iş toparynyň üçünji mejlisine gatnaşdy.

Mejlisiň çäklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki gün tertibi boýunça pikir alyşmalar geçirildi, şunda hemmetaraplaýyn strategiki hyzmatdaşlygyk häsiýete eýe bolan türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň köp ugurlar boýunça okgunly we yzygiderli görnüşde ösýändigi bellenildi.

Taraplar Iş toparynyň öňki mejlisiniň çözgütleriniň ýerine ýetirilişine aýratyn üns berdiler, şeýle hem bu babatda mundan beýläk hem hyzmatdaşlyk etmegiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler.

Duşuşygyň dowamynda söhbetdeşler şeýle hem halkara we sebit gün tertibiniň möhüm meseleleri barada pikir alyşdylar.

mfa.gov