Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň: tkenru

Baş sahypa

Agzalylyk

Agzalygyň peýdalygy

Maýa goýum we innowasiýa taslamalaryny öňe sürmekde, maýa goýujylary we hyzmatdaşlary gözlemekde ýardam etmek, şol sanda daşary ýurtlylary;

Ykdysady ösüşe gönükdirilen başlangyçlaryň işlenip düzülmegine gatnaşmak;

Daşary ýurt bazarlaryna çykmak we Türkmenistanda hyzmatdaşlary gözlemek;

Bolup biljek hyzmatdaşlar we döwlet hökümet edaralary  üçin teklipleri almak;

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy we hyzmatdaşlary tarapyndan gurnalýan çärelere gatnaşmak.