Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň: tkenru

Baş sahypa

Kärhanalarymyz

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Mary welaýat söwda-senagat kärhanasy

  • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
  • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
  • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
  • Gümrük dellalynyň işi;
  • Söwda-senagat edarasynyň agzalaryna we onuň hyzmatdaşlaryna geçirilýän sergilere, ýarmarkalara, işewürler maslahatlara we maslahatlara gatnaşmaga ýardam bermek;
  • Harytlaryň we hyzmatlaryň eksporty bilen bagly bolan başga resminamalary resmileşdirmek;
  • Welaýatlaryň çäklerinde  sergileri, ýarmarkalary, işewürler maslahatlary we maslahatlary geçirmek;
  • Maslahat beriş hyzmatlary we marketing seljermeleri;
  • Ýazmaça we dilden terjime etmek;
  • Terjimeleri tassyklamak.

 

Salgysy:   Türkmenistan, Mary welaýaty 745400, Mary ş. Aşgabat köçesi, 90
Telefon:   (+993 522) 7-19-78, 7-19-74
Faks:   (+993 522) 7-19-78
Elektron poçta:   m.esenowa2018@gmail.com