Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Türkmenistan söwda pudagyndaky halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy artdyrýar


Türkmenistan "2020-2025-nji ýyllar üçin daşary ykdysady işjeňligi ösdürmek maksatnamasy" -da goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin söwda pudagynda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy artdyrýar. "Bitarap Türkmenistan" gazetiniň şu günki habaryna görä, söwda toplumy, dokma senagaty we telekeçilik boýunça premýer-ministriň orunbasary Batyr Atdaýew ministrler kabinetiniň mejlisinde habar berildi.

Onuň sözlerine görä, Söwda we Daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligi bilen BMG Ösüş maksatnamasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäginde ýurduň söwda pudagyny janlandyrmak we döwrebaplaşdyrmak maksady bilen taslama durmuşa geçirildi.

Wise-premýer daşary ykdysady işjeňligi mundan beýläk-de ösdürmek, daşary söwda dolanyşygyny gowulandyrmak we bu ugurda ýöriteleşen abraýly gurluşlar bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça işleriň dowam edýändigini aýtdy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow maglumatlary diňläninden soň, häzirki döwürde söwda toplumynyň öňünde durýan ileri tutulýan meseleleriň daşary ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmak, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek, sanly ulgam arkaly berilýän hyzmatlaryň sanawyny giňeltmek we ş.m.

Döwlet gurluşy, ilkinji nobatda BMG Ösüş Maksatnamasynyň çäginde, şeýle hem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bu ugurda iň gowy daşary ýurt tejribesini özleşdirip, halkara gurluşlar bilen ýakyn aragatnaşyk gurmagyň zerurlygyna ünsi çekip, premýer-ministriň orunbasaryna ýörite görkezmeler berdi. .