Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Bakuda Türkmen-azerbaýjan bilelikdäki hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi


Şu gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Atdaýew Bakuda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda ykdysady we ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki hökümetara toparynyň egindeş başlygy — Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikaýil Jabbarow bilen duşuşdy diýip, «Azertag» habar berdi.

— Duşuşykda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ösüşini kanagatlanma bilen belledik we ykdysady hyzmatdaşlyk üçin ýakyn gatnaşyklara ýol açýan mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşdyk – diýip, Mikaýil Jabbarow belledi.

Habar berlişi ýaly, şeýle-de şu gün Bakuwda ykdysady we ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda ykdysady we ynsanperwer ugurlardaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

— Mejlisiň dowamynda ara alnyp maslahatlaşylan meseleler we olaryň netijeleri boýunça gol çekilen ikitaraplaýyn resminamalar söwda, energetika, ulag, oba hojalygy hem-de beýleki ugurlardaky hyzmatdaşlygymyzy berkitmäge kömek etjekdigine ynanýarys – diýip, M.Jabbarow belledi.

Ozal habar berşimiz ýaly, şu gün Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew Bakuda saparda bolýan türkmen wekiliýetini kabul etdi.