Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Türkmenistanyň prezidenti Abu-Dabide işewür forumyň açylyşyna gatnaşdy


Card image cap

BAE-de resmi saparynyň ikinji gününiň çäginde Prezident Serdar Berdimuhamedow Abu Dabide "Türkmenistan-BAE" işewür forumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy diýip, Türkmenistan Döwlet habar gullugy ýazýar.

Neşir bir gün öň BAE-nyň paýtagtynda Türkmen-Emirati ýokary derejeli gepleşikleriň geçirilendigini, şol döwürde iki döwletiň we dogan halklarynyň däp bolan dostluk we ynam gatnaşyklaryna ygrarlylygy, şeýle hem özara taýynlykdygyny belleýär. Özara peýdaly we deň esasda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeň ýagdaýda giňeltmek tassyklandy.

Işewürlik forumyna gatnaşyjylar Türkmenistanda öndürilen dürli önümleriň sergisine uly gyzyklanma bildirdiler. Sergide meşhur türkmen halylary we dürli haly önümleri görkezildi. Türkmen dokma senagatynyň önümleri dürli dürlüliginde görkezildi.

Işewür forumyň açylyş dabarasynda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen BAE-nyň telekeçileriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň iň geljegi uly ugurlary barada çykyş etdi.

Şeýle hem, işewürler ýygnagynyň çäginde ýola goýlan gatnaşyklary has çuňlaşdyrmagyň mümkinçilikleriniň ara alnyp maslahatlaşylandygy, söwdanyň göwrümini ýokarlandyrmak, özara peýdaly ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek we diwersifikasiýa etmek boýunça anyk teklipleriň edilendigi bellenilýär.

TDH: "Türkmenistan-BAE işewür forumynyň ýokary öndürijiligi, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekişlik dabarasy bilen tassyklandy" -diýdi.