Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Rusýa Federasiýasy

• «Завод Теплогарант» kompaniýasy

«Завод Теплогарант» kompaniýasy, ilki bilen “mugt” ýangyçda işleýän, durmuş we ýarym senagat pirolizli gazanlaryň täze işläp taýýarlamasyny hödürleýär. Ençeme goýunlaryň, geçileriň we iri şahly mallaryň saklanýan ýerlerinde, gyşyna basylyp ýatan ders, tomsuna guradylýar we pirolizli gazanlar üçin öndümli ýangyç bolup durýar. Haýwanlaryň guradylan dersi (tezegi) bölekleýin, briket (dörtburç görnüşde) we külke görnüşinde ulanylýar. Ondan başga-da gazanlar odunda, torfda we kömürde işläýer.


Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.