Russiýanyň Söwda-senagat palatasynyň wise-prezidenti Wladimir Padalko bilen Limanyň (Peru döwletiniň paýtagty) söwda palatasynyň baş sekretary Hose Rosas 1980-nji ýylda gol çekilen şertnamany işjeňleşdirmek baradaky ylalaşyga geldiler.
Soňky birnäçe ýylda Russiýa bilen Perunyň arasyndaky gatnaşyklar işjeňligi bilen tapawutlanmady. Russiýanyň gümrük boýunça statistikasynyň maglumatlaryna görä, 2016-njy ýylda haryt dolanyşygy 2 esse pese düşüpdir. 2017-nji ýylda položitel görkezijileri gazanmak başardypdyr. Bu ýagdaý 2018-nji ýylda hem dowam edip, birinji ýarym ýylda ýokary netijeler gazanyldy. Bu barada Wladimir Padalko Peru döwletiniň Russiýadaky ilçisi Benhamin Çimoý we Limanyň söwda palatasynyň baş sekretary Hose Rosas bilen bolan duşuşykda belläp geçdi.
Russiýanyň Söwda-senagat palatasynyň wise-prezidenti krizisden ozalky döwürdäki ýokary görkezijileri diňe bir dikeltmäge däl, eýsem olary has ýokarlandyrmaga hem mümkinçilik bardygyny aýtdy.
Hose Rosas Russiýanyň Söwda-senagat palatasynyň wekiliniň pikirini goldap, Peru döwletiniň ykdysadyýetiniň Russiýanyň farmasewtika we medisina önümlerine, informasion tehnologiýalaryna gyzyklanma bildirýändigini belledi. Şeýle-de, dag-magdan we gurluşyk pudaklarynda bilelikdäki inwestisiýa taslamalaryny durmuşa geçirmegiň geljeginiň uludygyny ýadýarlar.

Russiýanyň «www. vch.ru» saýtynyň materiallary esasynda taýýarlan
Miwe NABATOWA, žurnalist.

GAWANA. Paýtagt şäher Gawananyň «Nacional» myhmanhanasynda guralan Kuba-Hytaý biznes-forumynyň dowamynda iki döwletiň arasyndaky söwda mümkinçilikleri babatda pikir alşyldy. Bu barada Kuba Respublikasynyň Söwda-senagat palatasy habar berýär.
Hytaý wekiliýetine Çžeszýan welaýatynyň ýolbaşçylarynyň biri U Guýin baştutanlyk edip, onuň düzümine kompaniýalaryň 30-a golaýy girdi. Olar azyk senagaty, gurluşyk, dokma, durmuş hyzmatlary we beýleki ulgamlara wekilçilik etdiler.
Forumyň ahyrynda Çžeszýan welaýatynyň halkara söwdasyna ýardam etmek Geňeşi bilen Kuba Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň arasynda memoranduma gol çekildi. Geljekde bu iki guramanyň arasyndaky gatnaşyklary has giňeltmek göz öňünde tutulýar.
Bu çäre iki döwletiň işewürleriniň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmekden we özara düşünişmegi ýola goýmakdan ugur alýar.

«Пренса Латина» habarlar agentliginiň materiallary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

27.02.2018. Azerbaýjanyň Çehiýadaky ilçihanasy we Azerbaýjan-Ýewropa söwda palatasy (Çehiýadaky) hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol çekdiler diýlip, ilçihananyň habarynda aýdylýar. Memorandum Azerbaýjan bilen Çehiýanyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşygynyň ösmegine, iki ýurduň işewürler toparynyň arasyndaky gatnaşygyň giňeldilmegine, şeýle hem Çehiýada Azebaýjanyň wagyz edilmegine ýardam eder.
Habarda Çehiýada ilçihananyň we Azerbaýjan-Ýewropa söwda palatasynyň üstünlikli hyzmatdaşlygynyň dowam etdirilýändigi bellenilýär. Hyzmatdaşlygyň netijesinde Çehiýadaky Azerbaýjanyň ilçihanasynda Genje awtomobil zawody bilen Çehiýanyň «Tatra» kompaniýasynyň arasynda ady agzalan kompaniýanyň ýük awtoulaglarynyň önümçiligi hakynda memoranduma gol çekildi.
Şeýle hem üstümizdäki ýylda Çehiýadaky Azerbaýjan-Ýewropa söwda palatasynyň we ilçihananyň dürli çäreleri geçirmegi meýilleşdirilýär.

Materiýaly www.trend.az saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

Özbegistanyň Bütindünýä söwda guramasyna (BSG) girmegini goldap, onuň bu ýurduň biznes üçin açykdygynyň möhüm alamaty boljakdygyny beýan edýär.
Bu barada USAID (ABŞ-nyň halkara ösüşi boýunça agentligi) guramasynyň direktory Geri Robbins Daşkent şäherinde bolan mahaly ýerli habar beriş serişdeleriniň wekillerine habar berdi.
Ol Özbegistanyň bu gurama girmegi BSG-nyň agzasy bolup durýan döwletler, şol sanda Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen ikitaraplaýyn söwda hyzmatdaşlygyny ösdürmäge giň mümkinçilik döretjekdigini aýdýar.
Özbegistanyň 15 ýyllyk arakesmeden soňra Bütindünýä söwda guramasyna girmek barada tagalla edip başlandygyny ýatladýarys.

Materiýaly “www.uzdaily.uz” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

Gyrgyzlaryň ak balynyň Ýaponiýanyň söwda nokatlarynda peýda bolandygy barada Gyrgyz Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynda habar berildi.
“Gyrgyzlaryň ak baly Ýaponiýanyň “Seijo Ishii” we “Qieen’s Isetan” ady bilen belli bolan söwda nokatlarynda satuwa çykaryldy. Bu önümi Gyrgyz Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň agzasy bolan “Дары Тянь-Шаня” kompaniýasy Ýaponiýa ugradýar” diýip, Gyrgyz Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynda habar berilýär.
Bu kompaniýanyň iki ýyl mundan ozal Gyrgyz Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň ýardam etmeginde “Foodex Japan” atly halkara sergisine gatnaşandygyny ýatlatmak gerek.
Şol halkara sergisinde Günüň dogýan ýurduna ak baly eksport etmek boýunça şertnama baglaşylypdyr.
“Seijo Ishii” we “Qieen’s Isetan” söwda nokatlarynyň müşderileriniň girdejisiniň esasan orta we ýokary bolan adamlardygyny bellemek gerek.

Materialy "www.kyrtag.kg " saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!