Ýekaterinburgyň ýolbaşçylary «EKSPO-2015» Bütindünýä sergisiniň  öz şäherlerinde geçirilmegine hukuk gazanmak ugrunda tagalla edýärler. «Munuň üçin dünýäniň esasy şäherlerinde Russiýanyň çagyryşynyň özboluşly «Ilçileri» bolan 10 sany äpet gurjak (matrýoşkalar) dikilýär.  
 Adamboýy demir-plastikadan ýasalan matrýoşkalar ýöne bir şekil däl. Birinjiden, çeperçilik bezegi biziň ýurdumyzyň guwanýan ─ medeniýetimiziň, sungatymyzyň, ýeten sepgitlerimiziň käbir bölegini açyp görkezýär. Ikinjiden, munuň özi gumanitar taslamadyr.  Awtoryň pikiri boýunça matrýoşkalaryň içi dürli ýurtlaryň çagalarynyň, ýagny olaryň geljegiň şäherini nähili göz öňüne getirýändikleri hakdaky hatlaryndan doldurylandyr.
Şeýle matrýoşkalary eýýäm Milanda, Şanhaýda we Keýptaunda tapyp bolýar. Nobatda bolsa, Pariž, Londan, Buenos-Aýres, Brýussel, Dubaý, Berlin we Barselona dur.

 Materiýaly «www.ural.kp.ru/» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Týumen oblastynyň kärhanalary Almata şäherinde geçirilen «WorldFood Kazakhstan» we «KazUpack-2018» halkara sergilerine gatnaşdylar. Bu oblastyň Söwda-senagat palatasynyň habar bermegine görä, Týumen kompaniýalary öz önümleriniň nusgalaryny gazagystanly hyzmatdaşlaryna görkezdiler. Şeýle hem geljekde hyzmatdaşlyk etmäge oňyn baha we gyzyklanma gazandylar.
«WorldFood Kazakhstan» sergisinde Týumen oblastynyň diwarlyklaryny «БКК и Ко», «Сокол» jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetleriniň we «Окейч» atly tagamly iýmitleriň fabriginiň önümleri bezedi. «KazUpack» sergisiniň diwarlyklarynda bolsa, «НГ-ГРУПП», «Стеклотех» we «Завод «Полипак» jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetleriň öndürýän gaplamak üçin niýetlenilen materiýallarynyň nusgalary hödürlenildi.
Serginiň çäklerinde týumenliler Gazagystan Respublikasynyň iri söwda ulgamynyň wekilleri bilen geljekki hyzmatdaşlyk boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döredilen aragatnaşyk biržasyna gatnaşdylar.
«Týumen kompaniýalarynyň önümleri daşary ýurtlarda barha uly meşhurlyga eýe bolýar. Sarp edijiler «Týumen oblastynda döredilen» diýen haryt nyşanly önümleri hiliň alamaty hasaplap, bu önümleri edinmäge taýýar» diýip, Týumen oblastynyň Söwda-senagat palatasynyň daşary ykdysady iş Merkeziniň direktory Olga Wollert belledi.

Materiýaly «www.t-l.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Bakuwda geçirilen Innowasiýalar hepdeliginde dünýäde iň kämil emeli aňlaýyş ukyply Sofiýa atly robot hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Bakuwdaky Innowasiýalar hepdeliginiň çäklerinde «Global Influencer Day» atly konferensiýanyň açylyş dabarasy geçirildi. Adama meňzeş robot, zenan sypatly Sofiýa bu çäräniň myhmany boldy. Bu robot köpçülik bilen gürrüňdeş boldy. «Men azerbaýjan dilinde gowy gürläp bilemok, ýöne bu babatda meni döredijiler oýlanarlar diýip umyt edýärin. Ýogsa-da, maňa azerbaýjanyň milli aşhanasynyň örän datlydygyny habar berdiler, ýöne gynansam-da şol tagamlary dadyp bilemok» diýip, robot Sofiýa sahnada çykyş edende habar berdi.
Robot Sofiýanyň meşhur azerbaýjan modelýeri, at gazanan sungat işgäri Fahriýa Halafow tarapyndan bezelip, azerbaýjan milli lybasynda köpçülige çykarylandygyny aýratyn bellemelidir.

Materiýaly «www.ru.sputnik.az» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Tunisde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy bilen Tunis Respublikasynyň Söwda-senagat palatalarynyň arasynda ylalaşyga gol çekildi. Bu barada Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen Tunisiň Söwda ministri Omar Behiniň duşuşygynda belli boldy.
«Tatarystan rus-tunis aragatnaşygynyň berkemegine gönükdirilen Tunis bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Men öz derejämde işjeň aragatnaşyga goldaw bermäge hemişe taýýar» diýip, Minnihanowyň metbugat gullugy sitata getirýär.

Materiýaly «www.tatcenter.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe Nabatowa, žurnalist.

Ukraýinada zenan telekeçiligini goldamak maksady bilen, fransuz-ukrain söwda-senagat palatasy «Zenanlar tarapyndan döredilen» atly ýyllyk baýragy esaslandyrdy.
Muny bu baýragyň tanyşdyrylyş dabarasynda fransuz-ukrain söwda-palatasynyň utgaşdyryjysy Mari Brýuan mälim etdi.
Ustümizdäki ýylyň mart aýynda fransuz-ukrain söwda-senagat palatasy direktorlyk wezipesini ýerine ýetirýän ýa-da bu kompaniýanyň agzalarynyň arasynda telekeçi hasaplanýan işewür zenanlaryň komitetini döretdi.
Bu komitetiň taslamalarynyň biri hem her ýylyň mart aýynda ukrainaly zenan-telekeçileriň sylaglanmagyny göz öňünde tutýan işewür zenanlaryň baýragyny döretmekden ybaratdyr.

Materivaly «www.ukrinform.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe Nabatowa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!