Amerikanyň Söwda palatasy Kazanda wekilhanasyny açmagyň mümkinçiliklerine garaýar diýip, «Iswestiýa» gazeti assosasiýanyň Russiýadaky prezidenti Aleksis Rodzýankonyň sözlerine salgylanyp habar berýär.
«Bu sebit biziň kompaniýalarymyzy gyzyklandyrýar. Kazanda-da söwda wekilhanasyny açmak ýerlikli bolardy, biz bu meseleler boýunça işleri alyp barýarys. Wekilhananyň haçan dörediljegi hakda heniz aýtmakdan ir, ýöne biz onuň üstünde işleýäris» diýip, bu neşir Rodzýankonyň sözlerini getirýär.

Materiýaly «www.interfax.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe Nabatowa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!