Gojaman Hazar deňziniň türkmen kenarynda geçiriljek 1-nji Hazar ykdysady forumynyň dowamynda sebitiň ýurtlarynyň we olaryň hyzmatdaşlarynyň ylmy-tehniki gazananlaryny açyp görkezjek giň möçberli halkara sergileriň birbada ikisi guralar. 2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunda Hazar halkara innowasion tehnologiýalar sergisi we «Türkmen sährasy-2019» atly halkara awtosergisi geçiriler. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň gurajak bu halkara sergilerine diňe bir Hazarýaka sebitleriniň ýurtlary däl, eýsem daşary döwletleriň onlarçasyndan milli we daşary ýurt kompaniýalary gatnaşarlar.

Anna güni (05.07.2019) geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow söwda ulgamyny hem-de ykdysadyýetimiziň hususy bölegini ösdürmek boýunça 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça ýylyň birinji ýarymynda haryt dolanyşygynyň umumy möçberi 19,9 göterim, şunda bölek satuw haryt dolanyşygy 15,3 göterim, lomaý haryt dolanyşygy bolsa 23,5 göterim artdy.
Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça degişli döwürde birža söwdalarynyň 124-si geçirilip, şonda şertnamalaryň 15 müň 227-si hasaba alyndy.
Söwda-senagat edarasy boýunça hyzmat işlerinden alnan serişdeleriň mukdary 24,5 göterim köpeldi. Hasabat döwründe sergileriň 7-si guraldy we maslahatlaryň 11-si geçirildi.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça öndürilen önümleriň möçberi 5,7 göterim, oba hojalyk we azyk önümleriniň möçberi bolsa 6 göterim artdy.

Şu ýylyň 22-23-nji oktýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň 24-nji Halkara nebit-gaz sergi-maslahaty geçiriler diýip, “Türkmennebit” döwlet konserni habar berýär.
Maslahatyň işine Türkmenistanyň döwlet edara-kärhanalarynyň, dünýäniň iri nebit-gaz kompaniýalarynyň, halkara guramalarynyň we maliýe institutlarynyň wekilleri gatnaşarlar.
Daşary ýurt işewürleriniň hatarynda Shell, Petronas, Gazprom, Gaffney, Cline & Associates, Hyundai, Vitol, CNPC, Dragon Oil, ENI, BP, Socar, Exxon Mobil, Buried Hill, IFC, ADB, Allen & Overy ýaly birnäçe iri kompaniýalar bar.
Maslahatyň gün tertibinde gazhimiýa pudagynyň möhüm ugurlary bilen birlikde, Hazaryň türkmen böleginiň özleşdirilişi, “Türkmenistan—Owganystan—Pakistan—Hindistan” (TOPH) gazgeçiriji taslamasynyň gurluşygy we nebitgaz toplumynda täze maýa goýum taslamalary bilen bagly meselelere serediler. Mundan başga-da, ozal gazanylan ylalaşyklaryň birnäçesine gol çekiler.
Halkara nebit-gaz maslahaty Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň we halkara nebitgaz kompaniýalarynyň arasynda özara hyzmatdaşlygy ösdürmek we berkitmek maksady bilen her ýyl geçirilýän abraýly işewürlik forumydyr. Bu forumda Türkmenistanyň nebitgaz bazaryna, täze nebithimiýa taslamalaryna dolulygyna syn berler, şeýle hem dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalary özleriniň toplan tejribelerini paýlaşarlar.

www.business.com.tm

Aşgabatda halkara sergileriň iri guramaçylarynyň biri bolan «Messe Frankfurtyň» resmi wekilhanasy açyldy. Bu kompaniýa ştab-kwartiralary ýerleşýän Maýn boýundaky Frankfurtda her ýylda 150-ä golaý söwda ýarmarkalaryny, şeýle hem Berlinde we dünýäniň beýleki köp şäherlerinde sergilerini guraýar.
Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi Margeret Ýubberiň bellemegine görä, Meşhur Frankfurt ýarmarkasynyň Aşgabatdaky wekilhanasy iki ýurduň ykdysady gatnaşyklaryny täze derejä çykarar. Esasan hem bu gurama Türkmenistanda täze işe girişen telekeçiler üçin uly mümkinçilikleri açar.

13-14-nji iýunda Wenada Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň X mejlisi geçirildi.

Mejlisiň gün tertibine ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleriniň ençemesi girizildi. Duşuşykda Türkmenistanyň we Awstriýanyň telekeçiler toparlarynyň wekilleri iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ýagdaýy we ony ösdürmegiň geljegi barada pikir alyşdylar. Ykdysadyýetiň sanlaşdyrylmagy; senagat, ulag, kommunikasiýalar; gurluşyk; saglygy goraýyş we derman senagaty; energetika we ekologiýa taslamalary; obasenagat toplumy; bank ulgamy; syýahatçylyk we medeniýet -- bähbitleriň utgaşdyrylmagynyň esasy ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!