«Astana EKSPO-2017» milli kompaniýasy» paýdarlar jemgyýeti bilen «AstanaProTeam» welotoparynyň hyzmatdaşlyk etmek baradaky Ylalaşyga gol çekişmek dabarasy boldy.
«Astana EKSPO-2017» milli kompaniýasy» paýdarlar jemgyýeti edarasynyň başlygy Ahmetjan Ýesimow «AstanaProTeam»-yň dünýä sportunda öňdäki orunlary ynamly eýelemek bilen Gazagystanyň meşhur brendleriniň biridigini belledi.
«Gazagystanyň Prezidenti Sergä ýokary derejede taýýarlanmak we guramak barada wezipe goýdy. Şonuň üçin EKSPO-2017-ini halkara derejesine çykarmak üçin uly işleri edýäris. Ylalaşyga laýyklykda EKSPO-2017-nji nyşany biziň «AstanaProTeam» welotoparymyzyň eşiklerini bezär» milli kompaniýanyň başlygy aýdýar.

15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi. Bu barada «tdh.gov.tm» saýty habar berdi.
Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy P.Taganow Türkmenistanyň beýleki ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek, işjeň tanyşdyryş we işewür gatnaşyklaryny peýdalanmak bilen bu ugurda hyzmatdaşlygyň täze usullaryny işläp taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hususan-da, wise-premýer 5-nji fewralda GFR-iň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet gününi geçirmäge görülýän taýýarlyk barada habar berdi.

EKSPO 2016 Londondaky sergide
EKSPO 2016 Antalýa Londonda guralan World Travel Market (WTM) sergä gatnaşdy. Ol dünýäde iň iri syýahatçylyk sergileriň biri hasaplanýar.
EKSPO 2016 Antalýa gullugy Türkiýäniň sektorynda öz diwarlygyny ýerleşdirip, broşýuralaryň,tanyşdyryş filmleriniň we 3D äýnekleri arkaly EKSPO hakynda gürrüň berdi.

12-nji ýanwar Türkmenistanyň Mejlisinde her ýylyň başynda geçirilýän Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli parlamentiň deputatlary bilen duşuşygy boldy. Onuň barşynda “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýlip yglan edilen 2016-njy ýylda Mejlisiň kanunçykaryjylyk deputatlarynyň öňünde durýan möhüm wezipeler kesgitlendi. Bu barada «turkmenistan.gov.tm» saýty habar berdi.
Döwlet Baştutanymyzyň Mejlisiň deputatary bilen duşuşygynyň öňüsyrasynda milli parlamentiň binasynda Mejlisiň ýolbaşçysynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda maslahat geçirildi.

2016-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda 2015-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan hem-de üstümizdäki ýyl edilmeli işler boýunça anyk wezipeleri kesgitlemäge bagyşlanan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Mejlisiň dowamynda berlen hasabatlardan görnüşi ýaly, 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Söwda toplumynda öňde goýlan meýilnamalar üstünlikli ýerine ýetirilipdir. Bu barada Türkmen döwlet habarlar agentliginiň teswirinde bellenilip geçilýär.
Degişli döwürde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda hem netijeli işlenilendigini bellemek gerek. Sebäbi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy boýunça amala aşyrylan hyzmat işleriniň ösüş depgini 133,1 göterime barabar bolupdyr.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!