27.11.2019. Şu gün paýtagtymyzda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2019» atly XII halkara sergisiniň açylyş dabarasy boldy we onuň çäklerinde ylmy maslahat geçirildi. Olar Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen her ýyl geçirilýän ýöriteleşdirilen forum bu ýere ýygnananlary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň döretmek, ykdysady taýdan gülläp ösmek ýoly bilen ädýän täze üstünlikli ädimleri bilen tanyşdyrdy.
Şu ýyl sergide öz mümkinçilikleri, öndürýän önümleri we hödürleýän hyzmatlary bilen türkmen aragatnaşyk kärhanalary hem-de Owganystandan, Belarussiýadan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Gruziýadan, Ysraýyldan, Ispaniýadan, Gazagystandan, Hytaýdan, Monakodan, Niderlandlardan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Russiýadan, Rumyniýadan, Sloweniýadan, Türkiýeden, Ukrainadan, Özbegistandan, Fransiýadan, Şwesiýadan, Şweýsariýa Konfederasiýasyndan kompaniýalar tanyşdyrýarlar.
Biziň ýurdumyz tehnologik ösüş babatda uly ädimler ätdi, bu bolsa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça uzak möhletleýin maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde mümkin boldy. Şunda innowasion düzüme, ýokary tehnologiýalaryň we onuň ornaşdyrylmagyna, hemmetaraplaýyn kompýuterleşdirmä hem-de iň gowy dünýä tejribesiniň özleşdirilmegine, şol sanda aragatnaşyk ulgamyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär.

2019-njy ýylyň 27-nji noýabrynda Bahreýn Patyşalygynyň Manama şäherinde türkmen-bahreýn işewürler forumy geçirildi.
Türkmenistandan bu çärä Söwda-senagat edarasynyň başlygy D.Rejepowyň ýolbaşçylygyndaky, düzüminde ykdysadyýetiň dürli ugurlary boýunça işleýän döwlet we hususy edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri bolan wekiliýet gatnaşdy.
Işewürler forumynyň açylyşynda çykyş edip, Bahreýn Patyşalygynyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Samir Abdulla Ahmed Nass iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini belläp, ulag, innowasion tehnologiýalar, port infrastrukturasy, şäher gurluşygy ýaly pudaklarda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň uly mümkinçilikleriniň bardygy barada aýtdy.
Şeýle-de, forumyň çäklerinde iki ýurduň dürli edaralarynyň we işewürler toparlarynyň wekilleriniň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. Olaryň barşynda bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki ýurduň işewürler toparlarynyň arasynda ýokary hyzmatdaşlyk tejribesiniň bardygy barada belläp, birnäçe türkmen we bahreýn kompaniýalarynyň wekilleri azyk senagaty, dokma senagaty, maliýe we syýahatçylyk pudaklarynda hyzmatdaşlyk etmek mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar.
Gatnaşyjylar bu forumyň söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmekde, uzakmöhletleýin işewürlik gatnaşyklaryň täze ugurlaryny we gurallaryny kesgitlemekde nobatdaky amaly ädimiň boljakdygy hakynda aýtdylar.

www.mfa.gov.tm

Gadyrly myhmanlar!
Hormatly aragatnaşykçylar!

Sizi öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasion işläp taýýarlamalary durmuşa işjeň ornaşdyrmakda, telekommunikasiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda möhüm ähmiýeti bolan Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel-2019» atly XII halkara sergisiniň hem-de ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Kabul eden maksatnamalarymyza laýyklykda, dünýäniň ösen tehnologiýalar tejribesine we innowasiýalara daýanyp, milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrýarys, ýurdumyzy durmuş taýdan ösdürmekde uly üstünlikleri gazanýarys. Aragatnaşyk ulgamynda sanly tehnologiýalaryň gurluşyny, maddy-tehniki, hukuk binýadyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirip, düýpli ylmy-tehniki özgertmeleri we iri taslamalary durmuşa geçirýäris.

14.11.2019. Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlady.
Forum hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşda geçirilýän, bu ulgamlary kämilleşdirmäge we ösdürmäge, täzelikleri işjeň ornaşdyrmaga, şol sanda mekdep ýaşyna çenli, orta we ýokary bilim edaralaryna ornaşdyrmaga hem-de ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklary üçin ylmy işgärleri taýýarlamaga gönükdirilen syýasatyň netijeliligini görkezmelidir.
Onuň işine Hytaýdan, Russiýadan, ABŞ-dan, Kanadadan, Beýik Britaniýadan, Fransiýadan, Germaniýadan, Italiýadan, Şweýsariýadan, Koreýa Respublikasyndan, Polşadan, Slowakiýadan, Sloweniýadan, Türkiýeden, Ýaponiýadan, Rumyniýadan, Hindistandan, Pakistandan, Malaýziýadan, Eýrandan, Ispaniýadan, Portugaliýadan, Singapurdan, Latiwiýadan, Gazagystandan, Özbegistandan, Azerbaýjandan, Ermenistandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan kompýuter, multimediýa tehnikasyny, mekdep mebelini, okuw-görkezme esbaplaryny, barlaghana enjamlaryny, sport serişdelerini öndürmek, programma üpjünçiligini taýýarlamak bilen meşgullanýan meşhur daşary ýurt kompaniýalarynyň 50-den gowragy gatnaşýar.
Forum şeýle hem ministrlikleriň, esasy bilim, sport edaralarynyň, guramalaryň, abraýly ýokary okuw mekdepleriniň 120-ä golaý wekilini, ylymlaryň doktorlaryny, professorlaryny jemledi.

Halkara sergä we ylmy maslahata gatnaşyjylar!
Hormatly myhmanlar!

Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara serginiň açylmagy hem-de ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu serginiň we ylmy maslahatyň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde we giňeltmekde, özara tejribe alyşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna ynanýaryn.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan ykdysady we medeni-durmuş ulgamlarynda uly üstünlikleri gazanyp, sazlaşykly ösýän ýurtlaryň hatarynda öňdäki orunlary eýeleýär. Häzirki zaman şertlerini we Garaşsyz döwletimiziň ösüşiniň geljegini nazara alyp, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny, şol sanda bilim hem-de sport ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirmek boýunça milli maksatnamalarymyzy hem-de bu ugurdaky toplumlaýyn özgertmelerimizi üstünlikli durmuşa geçirýäris.

Ýurdumyzda döwrebap bilim edaralaryny hem-de iri sport toplumlaryny gurmak, giň dünýägaraýyşly, ylymly-bilimli, häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryndan oňat baş çykarýan nesli terbiýelemek, şeýle hem jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini, bedenterbiýäni we köpçülikleýin sporty ösdürmek babatda uly tejribe toplandy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!