─ Men haýsydyr bir edara baryp, täze müşderi bolmak maksady bilen onuň ýolbaşçysy bilen duşuşjak bolsam, kätip meni goýbermeýär. Hatda ol meniň gelenligimi hem habar bermeýär. Maňa kätipden nähili ýol bilen geçmelidigini öwretsene ─ diýip, bir gezek okuwçy mugallymyna ýüzlenýär.
─ Geçmek? ─ diýip, mugallym, ýylgyrýar ─ gowy söz...
Ol okuwçylary özi bilen uly bir zala getirýär. Olaryň ýarsyny keseligine zynjyr ýaly edip biri-biriniň elinden tutduryp goýýar. Beýlekilere bolsa mugallym şeýle ýumuş tabşyrýar: zalyň beýleki bölegine geçmeli. Okuwçylaryň birnäçesi päsgelçiligi güýç bilen bozmak isleýär, emma garşysyndakylaryň hem güýçleri olardan asgyn däldi. Hatda kiçiräk dawa hem turýar. Emma güýç bilen zalyň beýleki bölegine geçmek hiç birine başartmaýar. Indi okuwçylaryň beýleki bölegi «zynjyryň» golaýyna gelýär. Ýüzlerini-gözlerini gorkunç edip, garşydaşlarynyň eginlerinden aňryk seredip gygyryşýarlar. Olaryň käbirine garşydaşynyň gorkanlygyndan peýdalanyp, aňryk geçmegem başardýar. Üçinji bölek gelip, «päsgelçiligi» elleri bilen gyjyklap başlaýar. Şeýlelikde olara garşylygyň hötdesinden gelmek başardýar. Okuwçylaryň dördünji bölegi ne güýç, ne mekirlik, ne-de gyjyklamak ulanýar.

Jaý gurulýardy. Ussa gurluşykçylaryň işleýşine syn etmäge barýar.
-Sen näme edýärsiň?-diýip, işçileriň birinden soraýar.
-Men üçek goýýaryn.
-A sen näme edýärsiň? –diýip indiki işçiden soraýar.
-Men penjire goýýaryn!
-Men mebelleri gurýaryn!
-Men diwary suwaýaryn! – diýip, gurluşykçylar geň galmak bilen jogap berýärler. Olar halypa biziň näme edýänimizi görmeýärmikä diýip pikirlenýärler.
Diňe bir oglanjyk:
-Men jaý gurýaryn diýip jogap beripdir.
***
Hemişe hemmetaraplaýyn, giňişleýin pikirlenmek bilen edýän işiň düýp maksadyna düşünjek bol!

Terjime eden Maýa Apbaýewa.

1. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly duşman onuň özi.

2. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly günä –ýalançylyk.

3. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly ýeňlişi – ulumsylyk.

4. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly ýalňyşy – özüňi ýitirmek.

5. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly ýazyk – gadyr bilmezlik.

6. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly üstünligi – ýykylaňsoň aýaga galyp bilmek.

7. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly ýitgi – umydyňy ýitirmek.

8. Ynsanyň durmuşynda gazanjak iň uly zady – saglyk we paýhas.

9. Ynsanyň durmuşyndaky ýetmezçiligi – düşünişmezlik.

10. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly teselli – haýyrly işler.

Terjime eden Maýa Apbaýewa.

Bir gezek ataly-ogul daga gidipdir. Daşa urlan ogul:
─A-a-a-a-a ─ diýip, gygyrypdyr.
─A-a-a-a-a!
Bu sese geň galan oglanjyk:
─ Sen kim? ─ diýip, sorapdyr.
─ Sen kim? ─ diýip, oňa jogap berlipdir. Bu jogaba gaty gahary gelen oglanjyk:
─ Gorkak! ─ diýip, gygyrypdyr.
─ Gorkak! ─ diýip, jogap berlipdir.
Oglan kakasyna: «Näme bolup geçýär» diýip, sowal beripdir. Kakasy ýylgyrypdyr-da: «Meni ünslüje diňle» diýipdir. Ol:

Gadym zamanlarda bir tokaýda iki sany agaç ösüpdir. Haçan-da birinji agajyň ýapraklaryna ýagyş damjalary damanda ýa-da onuň köküni suw ýuwup geçende, ol azajyk içipdir-de: «Eger men özüme köp suw alsam beýlekilere näme galar» diýip, pikir edipdir.
Ikinji agaç bolsa tebigatyň özüne eçilen ähli suwuny alypdyr. Güneş ýagtylyk we ýylylyk berende ikinji agaç onuň altynsow şöhlelerine suwa düşüp, lezzet alypdyr. Birinji agaç bolsa Günden azajyk paý alypdyr.
Ýyllar geçipdir. Birinji agajyň şahalarydyr ýapraklary şeýlebir kiçijik ekeni welin, olar ýagyş damjalaryny hem özüne siňdirip bilmändir. Günüň şöhleleri beýleki agaşlaryň depesindäki pürlerden ýaňa onuň ujypsyzja miwelerine aralaşyp bilmändir.
«Men bütin ömrüme beýlekileriň aladasyny etdim, onuň deregine hiç zat almadym» ─ diýip, agaç gaýtalapdyr.
Onuň ýanynda biziň tymsalymyzyň ikinji gahrymany ─ owadan şahalary bol we uly-uly miweler bilen bezelen agaç ösüpdir.
«Bu durmuşda maňa hemme zat bereniň üçin saňa şükür edýärin, Taňrym! Ýyllaryň geçmegi bilen men seniň eçilişiň ýaly beýlekilere ýüz esse köp beresim gelýär. Men şahalarym bilen müňlerçe ýolagçyny ýakyp barýan Günden ýa-da ýagyş-ýagmyrdan goraýaryn. Meniň miwelerim öz tagamy bilen ençeme adamzat neslini begendirer. Maňa muny ─ sylag bermek mümkinçiligini döredeniň üçin, şükürler bolsun!». Ine, ikinji agaç şeýle diýipdir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!