Çäräniň ady

Geçirilyan wagty we ýeri

Guramaçylar

  • Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 28ýyyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi we “Türkmenistanyň durnukly durmuş- ykdysady osuşi” atly ylmy-amaly maslahat

21-22-nji sentýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy,
Türkmenistanyň Mäliýe we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenistanyň ministrlikleri we pudak edaralary

  • Dünýä türkmenleriň ynsanperwer birleşiginiň XXII maslahaty

25-nji sentýabr (Aşgabat şäheri)

Dünýä türkmenleriň ynsanperwer birleşigi

  • “Syyahatçylyk we gezelenç” atly halkara syyahatçylyk sergisi we maslahaty

9-10-njy oktýabr (“Awaza” milli syyahatçylyk zolagy)

Türkmenistanyň Syyahatçylyk baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

  • “Türkmenistanyň Senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

15-16-njy oktýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

  • “Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2019” atly XXIV halkara maslahaty we halkara sergisi

22-24-nji oktýabr (Aşgabat şäheri)

“Türkmennebit” döwlet konserni, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

  • “Kitap - hyzmatdaşlygyň we osuşim ýoly” atly neşir önümleriniň  XIII halkara kitap sergi- ýarmarkasy we ylmy maslahaty

5-6-njy noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmen döwlet neşirýat gullugy, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

  • “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

12-13-nji noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Bilim ministrligi,
Türkmenistanyň Sport we yaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

  • “Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly III halkara festiwaly

16-21-nji noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi

  • Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel - 2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty
27-28-nji noýabr (Aşgabat şäheri) Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi, 
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
Скачать шаблоны Joomla бесплатно!