Sergiler we maslahatlar habarlary

Türkmenistanyň TSSE

28.12.2016. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyndaky Täze ýyl dabaralaryna gatnaşyp, baýramçylyk çäresine gatnaşýan çagalar bilen “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyrylan ajaýyp dabaralaryň şatlygyny paýlaşdy.

Bu ýerde öwşün atýan äpet arçanyň töwereginde arçajyklardan doly tokaý peýda bolana çalymdaş hem-de göýä çaga hyýallaryndan dörän kiçiräk ertekiler şäherçesi peýda bolup, ol täze ýyl täsinlikleriniň we garaşylmadyk sowgatlaryň tolgundyryjy dugularyny döredýär. Körpeler bu ýere gelip, örän haýran galýarlar, täsinliklerden we başdan geçirmelerden, söýgüli multfilmlerindäki ajaýyp gahrymanlardan doly bu jadyly patyşalyk bilen tanyşmaklaryny dowam edýärler. Bu ýerde ýaňlanýan ajaýyp saz meýdança ýygnananlaryň ählisini özüne maýyl edýän seýle çagyrýar.

Şu günler bu ýere köpsanly çagalar, şol sanda ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelen çagalar ýygnanýar. Baş arçanyň ýanyndaky Täze ýyl dabaralaryna gatnaşmaga çakylygy oňat okaýanlar, ders bäsleşikleriniň, sport ýaryşlarynyň we döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri hem-de çagalar öýlerinde terbiýelenýän çagalar aldylar.

Ine, bu gün hem bu ýere ýygnanan çagalar baýramçylygyň baş gahrymanlary hem-de hemişelik hemralary Aýazbaba bilen Garpamygy uly şatlyk bilen garşyladylar. Myhmanlaryň arasynda hökümet agzalary, Türkmenistanyň Mejlisiniň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi bar.

Ýöne döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gelmegine garaşylmagy esasy habar boldy. Çagalar bu barada eşidip, tüýs ýürekden begendiler. Çünki ýurdumyzyň Prezidenti bilen bilelikde baýramçylyga gatnaşmak uly hormat we ýatdan çykmajak wakadyr. Hormatly Prezidentimiz bilen iň oňat pikirler, geljegi bolan arzuwlar, umutlar baglydyr.

Döwlet Baştutanymyz işiniň köpdügine garamazdan, Baş arçanyň ýanyndaky Täze ýyl baýramçylygyna gatnaşmak üçin wagt tapyp, her ýyl kanagatlanma bilen barýar. Hormatly Prezidentimiz çagalar bilen gürrüňdeş bolmagy halaýar hem-de atalyk mähri we aladasy bilen garaýandygy sebäpli olaryň ählisi döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden ynanmak bilen jogap berýärler. Hormatly Prezidentimiziň ösüp gelýän ýaş nesil bilen her gezekki söhbetdeşligi Watanymyzyň geljegi, onuň ertirki güni baradaky gürrüňdeşlige öwrülýär.

Döwlet Baştutanymyzyň awtoulagy meýdançanyň ýanynda saklanýar. Bezelen lybasdaky çagalar hormatly Prezidentimize gül desselerini gowşurýarlar. Çagalar döwlet Baştutanymyzy belent heňde şatlykly we goşgy setirleri bilen garşylaýarlar.

“Älem” merkeziniň öňündäki meýdançada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy çagalar döredijilik toparlary aýdym-sazlar, tanslar bilen garşylaýarlar. Ýurdumyzyň ýaş raýatlarynyň dillerinden döwlet Baştutanymyza aýdylýan gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar belent heňde we tüýs ýürekden ýaňlanýar.

26.12.2016. Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hökmünde ýaýlymda özüne berlen wagty bu wezipä dalaşgär bolan beýlekilere bermek barada gelen kararyny häzirki döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýekşenbe güni, 25-nji dekabrda milli telewideniýede eden çykyşynda habar berdi.

“Men ýurdumyzyň teleýaýlymlarynda özüme berlen wagty Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine beýleki dalaşgärlere paýlamagy Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topardan haýyş edýärin” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we dalaşgärleriň ählisine üstünlik arzuw etdi.

Türkmenistanda saýlawlar 12-nji fewralda geçiriler. Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi saýlaw toparynda bellige alnan 9 dalaşgäriň biri boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti rejelenen görnüşdäki Konstitusiýa (Esasy Kanuna) laýyklykda, 7 ýyl möhlete saýlanar. Ol şeýle hem Hökümetiň Baştutany bolýar.

«tdh.gov.tm»

26.12.2016. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlise welaýatlaryň häkimleri hem çagyryldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň barşynda şu ýyl alnyp barlan işleriň gysgaça jemlerini jemledi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde çylşyrymly ýagdaýlar bolup geçýär. Halkara pul gaznasynyň berýän maglumatlaryna görä, ösýän ýurtlaryň köpüsinde ykdysadyýetiň ösüş depgini haýallady. Bu ösüş häzir pes bolmagynda galýar.

Bu bolsa daşarky ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy, abadançylykly ösüş döwründe pul, býujet we karz syýasatynyň örän pes derejede alnyp barylmagy netijesinde emele geldi. Şeýle hem, köplenç, dürli görnüşdäki döwlet maýasynyň peýdasyna bazar özgertmelerinden ýüz öwrülmegi bilen ykdysadyýetiň gowşamagy zerarly ýüze çykdy.

26.12.2016. Türkmenistanda 2017-nji ýylyň 12-nji fewralyna bellenilen ýurduň Prezidentiniň saýlawlaryna işjeň taýýarlyk görülýär. Häzirki wagtda saýlaw möwsüminiň esasy tapgyrlarynyň biri — ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleri bellige almak dowam edýär. Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň nobatdaky mejlisi boldy. Onda raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan hödürlenen Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler bellige alyndy.

Bellige alnanlaryň arasynda Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew; Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory, Mejlisiň deputaty Ramazan Mustapakulyýewiç Durdyýew; Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Isgenderowiç Gurbanow; Ahal welaýatynyň baş ykdysadyýet we ösüş müdirliginiň başlygy Serdar Begmuhammedowiç Jelilow; «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Garabogazsulfat» önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepes Oraznepesowiç Nurnepesow bar. Dalaşgärleriň ählisi teklipçi toparlar tarapyndan hödürlendi. Munuň özi bolsa raýatlaryň gönüden-göni döwleti dolandyrmaga gatnaşýandygyna güwä geçýär. Dalaşgärleriň hemmesine degişli şahadatnamalar gowşuryldy.

23.12.2016. Şu gün ýurdumyzyň Baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi. Ol hemmeleriň söýüp garşylaýan, köp garaşdyran we täsinliklere baý bolan Täze ýyl baýramynyň ýakynlaşyp gelýändigini alamatlandyrdy.

Bu baýramçylyga çagalar aýratyn şatlyk bilen garaşýarlar. Olar dabaranyň baş gahrymanlarynyň, ulularyň ertekilerdäki täsinlikleri döretmegini isleýärler. Ýurdumyzyň ähli künjeklerindäki we paýtagtymyzdaky çagalar baglarynda, mekdeplerde, teatrlarda we medeniýet merkezlerinde, çagalarda ýatdan çykmajak täsir döredip, olara täsin sowgatlar eçilýän dürli sazly we sahnalaşdyrylan baýramçylyk dabaralaryna giň gerim berildi.

Bir ýandan Köpetdagyň garly gerişleri bilen ümmülmez meýdany tutup duran tokaý agaçlary, beýleki tarapdan täsin öwüşginlere, agşamyň asuda asmanyny bezeýän dürli yşyklara beslenen “Bagtyýarlyk” bag-seýilgäh toplumynyň gülzarlyklary göwünleri galkyndyrýar.

Bu ýerde gurlan arçalar şäherjiginiň merkezindäki meýdançada 39 metrlik arça baýramçylyk äheňinde bezelipdir. Onuň dik depesinde sekizburçly ýyldyz bolup, arçanyň merkezi böleginde dürli yşyklardan 2017 ýazgysy ýerleşdirilipdir. Müňlerçe yşyklaryň, dürli oýnawaçlaryň we bezeg serişdeleriniň öwüşgini bilen haýran galdyrýan Baş arçanyň daş-töwereginde ak garly, ýaşyl donly kiçiräk arçalar oturdylypdyr.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!