Sergiler we maslahatlar habarlary

Türkmenistanyň TSSE


1986-njy ýylda «Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success» atly kitap çap edileninden soňra «kaydzen» adalgasy menejmentiň esasy ýörelgeleriniň birine öwrülýär. Ol 1993-nji ýylda «New Shorter Oxford English Dictionary» atly täze neşire hem girizilip, oňa iş usullaryny üznüksiz kämilleşdirmek hökmünde düşündüriş berilýär.
Ýapon dilinde «kaydzen» diýmek «üznüksiz kämilleşmek» diýen manyny berýär. Şu strategiýadan ugur alnyp, kämilleşmek prosesine menejerden başlap, işçilere çenli hemmeler çekilýär.

Internet saýtlarynyň materiallary esasynda taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!