Sergiler we maslahatlar habarlary

Türkmenistanyň TSSE

Azerbaýjanyň telekeçiler guramasynyň milli konfederasiýasy bilen Eýranyň söwda, senagat, magdan we oba hojalyk boýunça palatasy özara düşünişmek hakyndaky ähtnama gol çekişdiler.
Gol çekişmek dabarasy Baku şäherinde guralan azerbaýjan-eýran işewürlik maslahatynyň dowamynda geçirildi.
Işewürlik maslahatyna senagat, gurluşyk, azyk senagaty, farmasewtika, maşyngurluşyk, syýahatçylyk, söwda, ätiýaçlandyryş ulgamlaryna we agrosenagat toplumyna wekilçilik edýän işewürleriň 200-den gowragy gatnaşdy.
Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Şahin Mustafaýew işewürlik maslahatynda çykyş edip, Azerbaýjan bilen Eýranyň arasyndaaky ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary derejededigini aýtdy.

Azerbaýjanyň www.trend.az saýtynyň materiallary esasynda taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!