04.08.2019. Elbetde, zähmet rugsadynyň günleri munuň üçin has-da uly mümkinçilikleri döredýär. Şeýlelikde, döwlet Baştutanymyz çeper döredijilik bilen meşgullanyp, türkmen alabaýy hakyndaky täze kitabynyň jemleýji setirlerini ýazdy. Tohum arassalygyny we gadymylygyny saklap galan bu itleri ahalteke bedewlerimiz, ajaýyp halylarymyz bilen bir hatarda, halkymyzyň taryhy mirasynyň bir bölegi diýip hasaplamak bolar.
Ägirt uly ylmy-barlag maglumatlaryň jemine, ylmy neşirleriň we golýazmalaryň öwrenilmegine esaslanan täze iş milli Liderimiziň türkmeniň buýsanjy we baýlygy hakynda ýazan kitaplarynyň üstüni ýetirer. Türkmen halkynyň ençeme nesilleri tarapyndan toplanan taryhy tejribe, däp-dessurlar, medeni miras we ruhy gymmatlyklar ösüş we öňe hereket etmek üçin ygtybarly esas, güýjüň çeşmesi we özüňe ynam bolup hyzmat edýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär.
Alabaý batyrlygy, gaýduwsyzlygy hem-de eýesine juda wepalylygy bilen tanalyp, ol ojagyň sakçysy hökmünde, şol bir wagtda olary dost tutunýan çagalara hem örän mähirli sypatlary bilen bellidir.

03.08.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Owganystandan we Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen binýatlyk ýagy, owganystanly işewürler bolsa “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen karbamidi satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýadan, ABŞ-dan, Gonkongdan, Azerbaýjandan, Gyrgyzystandan, Özbegistandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna reňksiz aýnany we nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 3 million 923 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Russiýa Federasiýasynyň, Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gonkongyň, Pakistanyň, Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri jemi bahasy 7 million manatlykdan gowrak nah matany we ýüplügi, buýan kökünden ýasalan çaý içgilerini satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 613 müň manatlyk polipropilen plýonkasyny satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

02.08.2019. Nebitgaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy innowasion esasda senagatlaşdyrmak, onuň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça tassyklan maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde bu pudaga möhüm ähmiýet berilýär. Ýakyn ýyllarda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, dünýäniň energetika bazarlarynda onuň ornuny pugtalandyrmaga gönükdirilen iri düzümleýin taslamalaryň birnäçesi durmuşa geçiriler. Türkmenistanyň nebitgaz ulgamynyň köpugurly kuwwaty ýakyn wagtda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumynda hem görkeziler.
Energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde dördünji orny eýeleýän Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugrudyr. Bu ulgamda durmuşa geçirilýän syýasat uzak möhletleýin, açyklyk, milli bähbitleri nazara almak hem-de özara jogapkärçilik ýörelgesi esasynda guralýar.

01.08.2019. Milli Liderimiziň düýpli we amaly ylmy ösdürmek, onuň mümkinçiliklerini pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirýän täzeçillikli syýasaty netijesinde möhüm ylmy-tehnologik işläp taýýarlamalaryň hil taýdan täze ugurlaryny döretmek boýunça üstünlikli işler alnyp barylýar, adam maýasyny kemala getirmek, zehinli ýaşlary ýokary tehnologiýalar ulgamyna çekmek üçin zerur işler durmuşa geçirilýär.
Alymlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyndan ugur alyp, düýpli ylmy-amaly barlaglary geçirýärler, ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmäge, halk hojalyk toplumynyň kuwwatyny artdyrmaga ýardam edýän täze tehnologiýalary işläp taýýarlaýarlar.
Häzirki döwürde özleriniň halypalary bilen bir hatarda, ýaş alymlar hem ylmy-barlag, taslama işlerini geçirýärler. Şol işleriň esasy ugurlary bolsa nanoserişdeler, himiýa, biologik we maglumat tehnologiýalary, mehatronika hem-de robototehnika, innowatika bilen baglanyşyklydyr.
Düýpli, amaly, nazaryýet işläp taýýarlamalar Türkmenistanyň halkara ylmy giňişligindäki abraýynyň barha artmagyna ýardam edýär.

2019-njy ýylyň 31-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasynyň (GH we GÝJHF) baş sekretarynyň maksatnamalar we administratiw meseleleri boýunça orunbasary Jagan Çapagan bilen duşuşyk geçirildi.
Duşuşygyň barşynda taraplar GH we GÝJHF-niň we Türkmenistanyň arasyndaky ynsanperwerlik hyzmatdaşlygynyň netijeliligini belläp geçdiler. Myhman önjeýli hyzmatdaşlyk saklaýandyghy üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Aşgabatda GH we GÝJHF-nyň edarasynyň işläp başlandygy bellenilip geçildi we ol bilelikdäki taslamalary hem-de maksatnamalary durmuşa geçirmegiň meselelerini ýeňilleşdirer.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!