04.06.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gypjak obasyndaky metjitde mukaddes Oraza baýramy mynasybetli toý sadakasyny berdi. Ozal habar berlişi ýaly, halkymyzyň milli baýramçylygy mynasybetli döwlet Baştutanymyz 4-nji iýuny iş güni däl diýip yglan etmek hakynda Permana gol çekdi.
Hormatly Prezidentimiziň mähriban halkynyň köpasyrlyk däp-dessurlaryna aýawly garamak, ruhy baýlygymyzy aýawly saklamak barada edýän taýsyz tagallalary netijesinde Oraza baýramy ýurdumyzda milli däplerimize laýyklykda giňden bellenilýär, jemgyýeti jebisleşdirýän, ynsanperwerlik we watançylyk duýgularyny terbiýeleýän medeni çäreler guralýar. Metjitlerde ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň bagtly we abadan durmuşda ýaşamagynyň, ruhy-medeni gymmatlyklarymyzy hem-de parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwerlik, raýdaşlyk ýaly ýörelgelerimizi artdyrmagyň bähbidine, milli agzybirligimizi we jebisligimizi has-da berkitmegiň hatyrasyna doga-dilegler edilýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ahlak tämizliginiň we ruhy kämilligiň baýramy — mukaddes Oraza baýramy mynasybetli halkymyza iberen Gutlagynda bellenilişi ýaly, mähriban halkymyzyň asyrlaryň dowamynda toplan, döreden ruhy hem-de maddy gymmatlyklary, durmuş gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän ýörelgeleri, asylly maşgala däpleri, ululara hormat goýmak, ata-enäni sylamak, myhmansöýerlik, lebzihalallyk, adalatly bolmak ýaly ýörelgeleri milli terbiýäniň hem esasyny düzýär.

2019-njy ýylyň 3-nji iýunynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Rezolýusiýasy bilen döredilen Bütindünýä welosiped güni bellenilip geçildi. Türkmenistan bilen bir hatarda Bütindünýä welosiped güni dünýäniň köpsanly ýurtlarynda hem bellenilip geçildi.
Baýramçylyk mynasybetli türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin welosipedli ýöriş guraldy.
Ir säher bilen paýtagtymyzyň köpsanly ýaşaýjylary welosipedlerinde Köpetdagyň etegindäki Saglyk ýolundan başlanýan seýligähiň golaýynda ýygnandylar we bu ýerden köpçülikleýin ýöriş başlandy. Çärä ýurdumyzyň Hökümet agzalary, Mejlisiniň, harby hem-de hukuk goraýjy edaralarynyň, ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle hem talyp ýaşlar we mekdep okuwçylar gatnaşdylar.

2019-njy ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan çäreleriň çäklerinde Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginde Türkmenistanyň welosiped sportunda gazanan üstünliklerine bagyşlanan brifing geçirildi.
Brifinge gatnaşyjylar ýurdumyzda, şeýle hem dünýä derejesinde welosiped sportunyň ilerledilmegine goşýan goşandy üçin Türkmenistanyň Prezidentine minnetdarlyklaryny bildirdiler. Türkmenistanyň Prezidentine welosiped sportunyň ösdürilmegine goşýan şahsy goşandy üçin Welosipedçileriň halkara birleşiginiň Halkara minnetdarlyk şahadatnamasynyň, şeýle hem bir hatar boýunça iň dowamly welosipedli ýörişiniň rekordynyň goýulmagy boýunça Ginnesiň Rekordlar Kitabynyň Şahadatnamasynyň gowşurylandygy bellenilip geçildi. 

MÄHRIBAN HALKYM!
EZIZ WATANDAŞLAR!

Sizi tomus paslynyň ajaýyp günlerinde halkara derejesinde bütin dünýäde, şeýle hem Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde giňden bellenýän Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Parahatçylyk we dostluk ýörelgelerini dabaralandyrýan sene hökmünde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan yglan edilen bu halkara baýramy mynasybetli geçirilýän aýdym-sazly dabaralaryň, köpçülikleýin sport çäreleriniň mähriban halkymyzyň kalbynda eziz Watanymyza bolan beýik söýgini has-da artdyrjakdygyna berk ynanýaryn.

Bütindünýä welosiped güni parahatçylyk we dostluk, sagdynlyk we ruhubelentlik taglymatlarynyň ähmiýetini has-da artdyrýan halkara baýramdyr. Bu baýram parahatçylygyň ilçisi bolan sporty ösdürmek boýunça netijeli hem-de döredijilikli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga hem-de ony ösdürmäge giň mümkinçilikleri döredýär. Şoňa görä-de, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda bu halkara baýram eziz Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýan, jebisligimizi we agzybirligimizi has-da rowaçlandyrýan şanly wakalar bilen utgaşyp, aýratyn ruhubelentlige beslenýär.

01.06.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan,Germaniýadan, BAE-den, Şweýsariýadan, Türkiýeden, Singapurdan, Estoniýadan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, uçarkerosinini, nebit koksuny satyn aldylar. Şeýle hem Birleşen Arap Emirliklerinden gelen täjirler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň M-100 kysymly mazudyny, Russiýa Federasiýasynyň we Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri Gyýanlynyň polimer zawodynyň önümi bolan ýokary dykyzlykdaky polietileni satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna reňksiz list aýna, portlandsement, nah ýüplük, pagta ýüplüginiň arassalanan galyndylary ýerlenildi. Olary satyn alan ýurtlar: ABŞ, BAE, Türkiýe, Özbegistan, Owganystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 35 million 577 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Şotlandiýadan gelen telekeçiler 2 million 720 müň manatlykdan gowrak nah ýüplük satyn aldylar.

Içerki bazarda ýurdumyzyň telekeçileri 2 million 815 müň manatlykdan gowrak pagta süýümini, süýmlük übtügi we pagta lintini satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!