17.08.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Gyrgyzystandan, Özbegistandan gelen telekeçiler jemi bahasy ABŞ-nyň 93 müň dollaryndan gowrak bolan reňksiz aýnany we nah ýüplügi satyn aldylar.

Manat serişdelerine Russiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň we Gonkongyň işewür toparlarynyň wekilleri jemi bahasy 1 million 937 müň manatlykdan gowrak nah matany satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

16.08.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem taýýarlanan birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilen çäreleriň jemleri hem-de gazanylan ylalaşyklar barada hasabat berdi. Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisinde gözegçilik edýän edaralary tarapyndan milli ykdysadyýetimiziň hem-de ýurdumyzyň maliýe-bank edaralarynyň gazanan üstünlikleri görkezildi, Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada birnäçe tanyşdyryş çäreleri geçirildi.
Hazarýaka döwletleriniň ykdysadyýet boýunça degişli edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygynyň jemleri hem-de türkmen-bolgar işewür forumy we giňişleýin mejlis barada hasabat berildi. Şol mejlisde iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi uly ugurlary kesgitlenildi.
Hasabatda «Bütindünýä söwda guramasyna goşulyşmak boýunça ilkinji ädimler» atly maslahatyň, «2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş maksatlarynyň maliýeleşdirilmegi» atly maslahatyň, «Hazar sebitinde söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk» hem-de «Hazar üçin «ýaşyl ykdysadyýet» atly mowzuklaýyn maslahatlaryň jemleri barada aýdyldy.

2019-njy ýylyň 11— 12-nji awgustynda Türkmenistanyň Türkmenbaşy şäherinde birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi. Forumyň çäklerinde birnäçe halkara çäreler guraldy, bu çäreleriň netijeleri boýunça şu aşakdakylar bellenildi:

Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet Baştutanlary tarapyndan 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde ýokary derejedäki bäşinji Hazar duşuşygynyň netijeleri boýunça gol çekilen, Hazar sebitiniň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy hil taýdan täze gatnaşyklaryň derejesine çykarmak üçin şertleri döredýän Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy hakynda Konwensiýanyň orny nygtaldy;

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Hazarýaka döwletleriň hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň hem-de Ulag babatda hyzmatdaşlyk hakynda Hazarýaka döwletleriň hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň kenarýaka döwletleriň ykdysady ugurdaky hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we ösdürmäge ýardam berýändigi ykrar edildi;

13.08.2019. Ýurdumyzda öndürilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak we görnüşlerini giňeltmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän ykdysady syýasatynyň möhüm ugrudyr. Milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak, senagat ulgamyny we obasenagat toplumyny ösdürmek, hususy işewürligi döwlet tarapyndan hemmetaraplaýyn goldamak boýunça iri möçberli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde bu ulgamda düýpli özgertmeler bolup geçýär. Ýurdumyzyň harytlaryna içerki bazarda bolşy ýaly, daşary bazarlarda-da isleg artýar.
Bu bolsa, ozal habar berlişi ýaly, birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisiniň işiniň barşynda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan guralan birža söwdalary aýdyň görkezdi. Umumy bahasy ABŞ-nyň 380 million 179 müň dollaryndan gowrak hem-de 96 müň 600 manatlyk örän köp sanly — 256 sany baglaşylan geleşikler birža söwdalarynyň netijeleri boldy. Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin umumy bahasy 43 million manatlyk geleşik baglaşdylar.
Söwdalarda nebit-gaz we himiýa senagatynyň kärhanalarynyň — Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň, «Garabogazkarbamid» we «Marykarbamid» zawodlarynyň, «Hazar» himiýa zawodynyň, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Balkanabatdaky hem-de Bereketdäki ýod zawodlarynyň önümleri öňdebaryjylar boldy. Şol önümler TS-1 kysymly awiasion kerosin, A-80 kysymly ulag benzini, dürli kysymly dizel ýangyjy, şol sanda EKO-5 kysymly gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy, şeýle hem «B» kysymly karbamid, tehniki ýod, nebit koksy ýaly önümlerdir.

12.08.2019. Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sungat ussatlarynyň uly konserti boldy. Köp öwüşginli döredijilik baýramy hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça Hazar deňziniň gününde geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleýji çäresi boldy.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow, foruma gatnaşan döwletleriň hökümet baştutanlary, köp sanly daşary ýurtly myhmanlar ajaýyp baýramçylygyň hormatly tomaşaçylary boldular.
Forumyň üstünlikli geçirilmegi, onuň çärelerine diňe bir Hazar sebitiniň ýurtlarynyň däl, eýsem, beýleki döwletleriň wekilleriniň hem gatnaşmagy parahatçylyk dörediji ýurt hökmünde biziň döwletimiziň derejesiniň pugtalandyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.
Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan netijeli halkara syýasaty yzygiderli durmuşa geçirmek bilen ählumumy parahatçylygy, abadançylygy we durnukly durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmegiň bähbidine ähli döwletler bilen gatnaşyklary giňeltmek ugrunda çykyş edýär, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýar.
Birinji Hazar ykdysady forumynyň Hazar deňziniň gününde hem-de belent ahlak gymmatlyklaryny we ynsanperwerligi alamatlandyrýan mukaddes Gurban baýramy döwründe geçirilmegi bellärliklidir.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!