24.08.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 32-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy we uçar kerosinini, Türkiýäniň işewür toparynyň wekilleri bolsa ownuk däneli hlorly kaliýni (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar.
Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna reňksiz list aýna, portlandsement, nah ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlara Birleşen Arap Emirlikleri, Gruziýa, Gyrgyzystan, Özbegistan degişlidir. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 6 million 196 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Kanadadan, BAE-den, Türkiýeden, Pakistandan, Gonkongdan gelen täjirler jemi bahasy 11 million 827 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi we matany satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

23.08.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow gözegçilik edýän düzümlerinde geçirilýän işler hem-de olaryň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Hasabatyň çäklerinde hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamyny goldamak boýunça görülýän çäreler hem-de söwda we hyzmatlar ulgamynyň garamagyndaky desgalary hususylaşdyrmak boýunça teklipleri seljermegiň netijeleri barada habar berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmagyň, sanly ykdysadyýete tapgyrlaýyn geçmegiň, bazar gatnaşyklaryny pugtalandyrmak arkaly maýa goýum syýasatyny işjeňleşdirmegiň möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenendigini nygtady. Hormatly Prezidentimiz döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak we olary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek boýunça işleriň dowam etdirilmegini işiň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezdi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygynyň orunbasary -- GDA-nyň Ýerine ýetiriji sekretarynyň orunbasary Sergeý Iwanowyň ýolbaşçylygynda Aşgabada iş sapary bilen gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň wekilýeti bilen duşuşyk geçirildi.
Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýtynyň habar bermegine görä, duşuşykda GDA gatnaşyjy döwletleriň arasynda syýasy, ykdysady, ekologiýa we medeni – ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şu ýylda Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna başlyklyk etmeginiň çäklerinde amala aşyrylýan çärelere ýokary baha berildi.
Şeýle hem Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän döwletleriň Baştutanlarynyň şu ýylyň oktýabr aýynda geçiriljek Geňeşiniň mejlisine taýýarlygyň meseleleri duşuşygyň gün tertibine girizildi.

www.turkmenistan.gov.tm

20.08.2019. Obasenagat toplumynyň ýokary depginler bilen ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr, çünki bu toplum ýurdumyzyň azyk bolçulygy bilen üpjün edilmegi, ilatyň ýaşaýşynyň derejesi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Bu ulgamda oba hojalygynyň netijeli ösdürilmegine, dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň öndürilişiniň möçberiniň artdyrylmagyna gönükdirilen giň gerimli özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz 19-njy awgustda obasenagat toplumyny mundan beýläk-de ösdürmegiň ilkinji nobatdaky wezipelerini ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanyp geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny yzygiderli durmuşa geçirmegiň barşynda daşarky bazarlarda bäsdeşlige ukyply, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutmaga, eksport mümkinçiliklerini gowulandyrmaga itergi berýän ýokary hilli harytlaryň giň görnüşleriniň öndürilýändigini nygtady.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň kabul edilmegi bilen köpugurly özgertmeleriň, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň, şol sanda obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmagyň we difersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň nobatdaky badalga aldy.

19.08.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda obasenagat toplumyny mundan beýläk-de ösdürmegiň ilkinji nobatdaky wezipeleri, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli beýleki möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Milli Liderimiz göni wideoaragatnaşyga, ilki bilen, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýewi çagyrdy. Ministr ýolbaşçylyk edýän düzümindäki edaralaryň alyp barýan işleri hem-de ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.
Hasabatyň çäklerinde güýzlük bugdaý ekişine we «ak altyn» hasylyny ýygnamaga taýýarlyk görlüşi barada habar berildi. Şunuň bilen baglylykda, öňde boljak işleriň, şol sanda sanly ulgamlary ornaşdyrmak arkaly tehniki taýdan hyzmat etmegiň ýokary derejesini üpjün etmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada aýdyldy. Ekerançylary tohum bilen üpjün etmegiň meseleleri hasabatyň esasyny düzdi.
Şeýle hem oba hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmek üçin ýer bölekleri uzak möhletli peýdalanmaga berlen ýurdumyzyň hususy haryt öndürijileriniň alyp barýan işleri barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berildi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!