2019-nji ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasy boldy. Dabara daşary ýurtly myhmanlar, Türkmenistandaky diplomatik korpusyň hem-de ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurt kompaniýalaryň wekilleri, syýahatçylar, halkara we milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Täze senagat toplumynyň gurlup ulanylmaga berilmegi mynasybetli «Mizan» täjirçilik merkezinde geçirilen dabaraly mejlise Türkmenistanyň hormatly Prezidenti gatnaşdy hem-de çykyş etdi. Öz çykyşynda hormatly Prezidentimiz soňky ýyllaryň dowamynda ýurdumyzda nebit-gaz we gazhimiýa ulgamlarynda alnyp barylýan işler, daşary ýurtlaryň öňdebaryjy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen taslamalar, şeýle hem dünýäde görnüşi boýunça ýeke-täk iri zawodyň açylmagynyň ýurdumyzyň dürli ulgamlarynyň ösüşine ýetirjek täsiri barada giňişleýin beýan etdi. Gaza, nebite we beýleki mineral baýlyklara baý bolan Türkmenistanyň häzirki wagtda halkara giňişliginde nebitgaz ulgamynda alyp barýan hyzmatdaşlygy, nebit we gaz önümlerini eksport etmek boýunça tutýan orny we geljekki mümkinçilikleri barada nygtaldy.

27-nji iýunda edermen türkmen daýhanlary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Watan harmanyna guşgursak azyklyk bugdaýyň 1 million 600 müň tonnadan gowragyny tabşyryp, uly zähmet ýeňşi barada hasabat berdiler.
Ozal habar berlişi ýaly, 25-nji iýunda ýurdumyzda ilkinjiler bolup Ahal welaýatynyň gallaçylary däne taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler, olar döwlet harmanyna dänäniň 450 müň tonnadan gowragyny tabşyrdylar. Şol günüň ertesi Mary welaýatynyň ekerançylary şeýle üstünlik barada hasabat berdiler. Maryly daýhanlar Watan harmanyna bugdaýyň 380 müň tonnadan gowragyny tabşyrdylar.
27-nji iýunda Lebap, Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary hasabat berdiler. Lebap welaýatynyň zähmetkeşleri Watan harmanyna 350 müň tonnadan gowrak, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary 300 müň tonnadan gowrak, Balkan welaýatynyň gallaçylary 120 müň tonnadan gowrak ýokary hilli azyklyk bugdaýy tabşyrdylar.

26.06.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň başynda ertir biz ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi giňden we dabaraly belläp geçeris diýip aýtdy.
Garaşsyz döwletimizde medeniýet ulgamyny ösdürmek, medeniýet we sungat işgärleriniň hünär derejesini, döredijilik başarnyklaryny ýokarlandyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şoňa görä-de, türkmen medeniýetiniň, sungatynyň we edebiýatynyň has-da ösmegi, täze eserler bilen baýlaşmagy üçin döwletimizde ähli şertler we giň mümkinçilikler döredilýär diýip milli Liderimiz nygtady. Ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatda, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde medeni-durmuş maksatly binalar yzygiderli gurulýar. Medeniýet ulgamyna sanly ulgamy ornaşdyrmak işleri sazlaşykly alnyp barylýar.

25.06.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (UNISEF) ýurdumyzdaky wekilhanasynyň täze bellenen baştutany hanym Kristina Weýgandy kabul etdi. Ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy.
Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza UNISEF-iň Ýerine ýetiriji direktory Genriýetta H.Foryň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirip, Gaznanyň Türkmenistan bilen däp bolan netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini tassyklady.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow myhmany jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň iri ýöriteleşdirilen düzümleri bilen özara gatnaşyklaryň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz geçen ýyllaryň dowamynda ýurdumyzyň we UNISEF-iň gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Dürli ulgamlarda bilelikdäki taslamalaryň we maksatnamalaryň ençemesi üstünlikli durmuşa geçirildi.

24.06.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýat häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly, obasenagat toplumyndaky işleriň ýagdaýy we möwsümleýin meýdan işleriniň barşy baradaky meseleler girizildi.

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi S.Berdimuhamedowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Häkim welaýatda alnyp barylýan işler, şol sanda dowam edýän galla oragynyň depgini, ýola goýlan agrotehniki kadalara laýyklykda, gowaça ideg etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda ilkinji nobatdaky möhüm wezipäniň galla oragyny gysga möhletde we ýitgisiz tamamlamakdan, kärendeçileriň yhlasly zähmeti bilen kemala getirilen hasylyň kabul ediş bölümlerine ýitgisiz daşalmagyny hem-de zaýasyz saklanylmagyny üpjün etmekden ybaratdygyny belledi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!