30.10.2019. Ösüp gelýän nesil, onuň sazlaşykly ösüşi we saglygy barada hemmetaraplaýyn alada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň hatarynda durýar.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýaş türkmenistanlylary terbiýelemek möhüm wezipe bolup durýar, çünki çagalykdan başlap, şahsyýetiň esasy aýratynlyklary, ruhy-ahlak gymmatlyklary we çelgileri kemala getirilýär.
Ine, şu gün hem hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça hökümet agzalary, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary milli Liderimiziň adyndan çagalara ajaýyp sowgatlary — welosipedleri gowşurmak üçin Köpetdagyň gözel künjeginde ýerleşen Döwletliler köşgüne bardylar.
Täze nusgadaky welosipedler ozal döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa çuňňur hormatyň hem-de milli we halkara sport hereketini ösdürmäge goşan uly goşandynyň ykrar edilmeginiň nyşany hökmünde sowgat berlipdi. Olary çagalara gowşurmak karary — hormatly Prezidentimiziň ýaş nesil, Watanymyzyň geljegi hakynda atalyk aladasynyň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr.

28.10.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.
Gün tertibine paýtagtymyzy hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasyny amala aşyrmak, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek, baýramçylyk senelerine we şanly wakalara taýýarlyk görmek bilen bagly wezipeler, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli beýleki meseleler girizildi.
Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewi göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Häkim paýtagtymyzda işleriň ýagdaýy, ony has-da abadanlaşdyrmak, gök zolaklary döretmek we arassaçylygy üpjün etmek boýunça görülýän çäreler, gurluşygy dowam edýän dürli maksatly desgalarda işleriň depgini barada hasabat berdi.

2019-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkmenistanyň paýtagtyna resmi sapar bilen gelen Malaýziýanyň Premýer-ministri Mahathir Mohamadyň arasynda ýokary derejedäki duşuşyklar geçirildi.
Gepleşikleriň başynda, myhmany mähirli garşy alyp, Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň hökümetiniň ýolbaşçysyna çakylygy kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirdi. Gepleşikler ikitaraplaýyn gyzyklanma bildirýän ikitaraplaýyn, sebitleýin we halkara meseleleriň giň toplumyny öz içine aldy. Ýokary derejedäki ýakyn gatnaşyklary saklamaga, ähli pudaklardaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga bolan umumy islegi tassyklap, taraplar Türkmenistan bilen Malaýziýanyň syýasy, ykdysady, söwda, energetika, tehnologiýalar, logistika, senagat, bilim, syýahatçylyk ulgamlardaky hem-de medeni-ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklaryna aýratyn üns çekdiler.
Soňra gepleşikler “Ak altyn” otagynda giňeldilen düzümde – iki ýurduň resmi wekiliýetiniň agzalarynyň gatnaşmagynda dowam etdirildi. Dostlukly we işjeň gepleşikleriň barşynda, türkmen-malaý gatnaşyklar barada pikir alşyp, taraplar hyzmatdaşlygyň geljegine üns berdiler. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa ýyly we mähirli kabul edendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlygyny bildirip, ýokary derejeli myhman Türkmenistana resmi sapar bilen gelmek hem-de türkmen Lideri bilen duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin örän minnetdardygyny belledi.
Gepleşikleriň ahyrynda “Mermer” otagynda giňişleýin düzümde iki döwletiň liderleri ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyny kabul etdiler. Soňra Türkmenistanyň Prezidenti we Malaýziýanyň Premýer-ministri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.
Şeýle hem “Oguzkent” myhmanhanasynyň Banket zalynda Malaýziýanyň Premýer-ministriniň hormatyna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan resmi günortanlyk nahary berildi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlary çykyş etdiler.

www.mfa.gov.tm

26.10.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine birnäçe resminamalaryň taslamalary, şeýle hem döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri girizildi.

Milli Liderimiz mejlisi açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. DIM-iň ýolbaşçysy Malaýziýanyň Premýer-ministriniň Türkmenistana boljak resmi saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi hem-de döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Maksatnamany hödürledi.

Bellenilişi ýaly, iki ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 17-nji maýynda ýola goýuldy. Şol geçen ýyllaryň dowamynda türkmen-malaýziýa hyzmatdaşlygy deňhukuklylyk, netijelilik esasynda okgunly ösdürilýär. Häzirki wagtda hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýady döwletara, hökümetara we pudagara derejesinde gol çekilen resminamalaryň 28-sini birleşdirýär.

26.10.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 55-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Şweýsariýadan, Maltadan, Özbegistandan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny, yşyklandyryjy kerosini, nebit bitumyny, binýatlyk ýagy, peç ýangyjyny satyn aldylar. Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen nebit bitumy we “Türkmensenagat eksport-import” açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümi bolan karbamid Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleriniň geleşikleriniň esasyny düzdi. Şeýle hem BAE-niň işewürleri uly göwrümli plastik gaplary satyn aldylar.
Bulardan başga-da, ABŞ-dan, BAE-den, Türkiýeden, Gonkongdan, Irlandiýadan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna nah ýüplügi we maşyngurluşyk önümlerini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 34 million 447 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, BAE-den, Gazagystandan, Gonkongdan, Pakistandan we Ermenistandan gelen telekeçiler bahasy 25 million manada golaý nah ýüplügi satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 1 million 417 müň manatlykdan gowrak pagta süýümini satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!