09.09.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.
Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek syýasatyny durmuşa geçirmek, taryhy ähmiýetli şanly seneleri guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk, şeýle hem şäher gurluşyk maksatnamasyny amala aşyrmak bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew çagyryldy. Häkim paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, gurluşygy alnyp barylýan dürli maksatly desgalardaky işleriň depginini ýokarlandyrmak, paýtagtymyzyň etraplarynda abadançylygy üpjün etmek boýunça degişli gulluklaryň sazlaşykly işi ýola goýulýar. Häkim şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň baş şäherinde Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli gurlup, ulanylmaga beriljek desgalaryň sanawy barada habar berdi.
Döwlet Baştutanymyz dünýäniň ýaşaýyş üçin ähli amatlyklaryny özünde jemleýän şäherleriň hatarynda ornuny pugtalandyrýan paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýokary hil derejesine eýe bolmalydygyna ünsi çekip, Aşgabatda şanly seneleri mynasyp garşylamak üçin maksatnamalaýyn işleriň amala aşyrylmalydygyny tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, şäheriň arassaçylyk, aýratyn-da, ekologiýa derejesine möhüm ähmiýet berilmelidir.

07.09.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasynaBirleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen telekeçilerTürkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy hem-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Russiýa Federasiýasynyň işewür toparynyň wekilleri bolsa karbamidi (“Türkmensenagat eksport-import” APJ) satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 13 million 134 müň dollaryna deň boldy.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 808 müň manatdan gowrak polipropilen plýenkasynyňgranulýatyny we aglomeratyny(TNGIZT) satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

06.09.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer Türkmenistanyň wekiliýetiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 17-nji sentýabrda Nýu-Ýork şäherinde öz işine başlajak nobatdaky mejlisiniň işine gatnaşmagyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bütindünýä forumyň gün tertibine syýasy, ykdysady we ynsanperwer häsiýetli meseleleriň ençemesi giriziler.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministri Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutulýan ugurlary barada hasabat berdi. Şolar bolsa «Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017 — 2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyndan» hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň netijeli halkara başlangyçlaryndan ugur alnyp işlenip taýýarlanyldy.

05.09.2019. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy, şeýle hem ýurdumyzyň harby düzümleriniň “Türkmen edermen” ýörite maksatly toparlarynyň bilelikdäki görkezme harby okuw türgenleşigine gatnaşdy.
Häzirki döwürde diňe goranyş häsiýetine eýe bolan hem-de Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyna doly laýyk gelýän Harby doktrinada kesgitlenen ileri tutulýan wezipelerden ugur almak bilen, edermen Watan goragçylary ýurdumyzda parahatçylygyň we asudalygyň, halkymyzyň abadan durmuşynyň goragynda sak durýarlar.
Milli Liderimiziň başlangyjy boýunça durmuşa geçirilýän harby özgertmeleriň möhüm ugurlaryna laýyklykda, Ýaragly Güýçleriň kuwwatyny artdyrmak, milli goşunyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, ýokary hünärli harby gullukçylaryň düzümlerini pugtalandyrmak, ýokary derejeli gulluk we harby gullukçylaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin oňaýly şertleri döretmek meselelerine möhüm üns berilýär.

04.09.2019. Türkmenistanda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişine başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen möhüm oba hojalyk möwsümi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga aldy.

Döwlet Baştutanymyzyň Ministrler Kabinetiniň 30-njy awgustda geçirilen mejlisinde belleýşi ýaly, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklary bilen bir hatarda, oba hojalygynda hem uly özgertmeler amala aşyrylýar, şonuň esasynda oňat netijeler gazanylýar. Ýurdumyzda oba zähmetkeşleriniň ýokary öndürijilikli zähmet çekmegi, ekerançylaryň bereketli hasyl ösdürip ýetişdirmegi üçin hemme zerur şertler döredildi. Olar ýokary hilli tohum, dürli görnüşli dökünler, ösümlikleri goramagyň himiki serişdeleri, zerur mukdarda döwrebap oba hojalyk tehnikalary we ösüş suwy bilen üpjün edilýär.

Hormatly Prezidentimiz obalarda gyzgalaňly döwrüň — bugdaý ekişi möwsüminiň ýetip gelendigini belläp, geljekki bol hasylyň binýadyny goýýan ekiş işlerini gysga möhletlerde hem-de ýokary hilli, ähli agrotehniki kadalary berjaý etmek bilen geçirilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!