16.10.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady. Döwlet Baştutanymyz Türkmenbaşy etrabynda täze gazhimiýa önümçilik toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşar.
Türkmenbaşy şäheriniň halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar.
Hormatly Prezidentimiz kenarýaka şäheriň howa menzilinden "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyna ugrady.
Soňra milli Liderimiz Hazar deňziniň kenary boýunça welosipedli gezelenç etdi. Awazada sport bilen meşgullanmak üçin ähli şertleriň döredilmegi halkara derejeli bu şypahana toplumyny ösdürmegiň möhüm ugrudyr. Muňa iň ýokary dünýä ülňülerine laýyk gelýän “Awaza” köpugurly sport toplumy hem şaýatlyk edýär, döwlet Baştutanymyzyň welosipedli gezelenji bu toplumyň ýanyndan başlandy.

16.10.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 12-nji oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýetişdirilen bol pagta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýitgisiz we ýokary hilli ýygnap almak barada pagtaçylaryň öňünde goýan möhüm wezipeleri Amyderýa jülgesiniň ekerançylaryny ýygym möwsüminiň depginini güýçlendirmäge ruhlandyrdy. Ekerançylaryň we şu ýylky möwsüme gatnaşyjylaryň ähli tagallalary pagta ýygymynyň gysga möhletlerde tamamlanmagyna gönükdirilendir.

Lebap welaýatynyň 120 müň gektar ýeri eýeleýän ekin meýdanlarynda öz wagtynda ähli agrotehniki çäreleriň berjaý edilmegi, sebitiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän gowaçanyň “Ýolöten — 7”, “С — 2606”, “Aş —37” ýaly ýokary hasylly görnüşleriniň ekilmegi hojalyklaryň köpüsine bu gymmatly ekiniň bol hasylyny ýetişdirmäge mümkinçilik berdi. Şu ýyl lebaplylar 300 müň tonna gowaça hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýarlar.

15.10.2018. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Iki ýurduň Liderleri mähirli salamlaşyp, döwletara gatnaşyklarynyň okgunly depginini kanagatlanma bilen bellediler. Bu gatnaşyklar gadymdan gözbaş alýan doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna daýanyp, mazmuny ýylsaýyn baýlaşýar.

Dostlukly, ynanyşmak häsiýetine eýe bolan söhbetdeşligiň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Şawkat Mirziýoýewe Aziýa-Ýuwaş ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň abraýly sylagynyň gowşurylmagy mynasybetli iberen gutlagy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu sylag köpçülikleýin habar beriş serişdelerini, telekommunikasiýalary we ählumumy maglumatlar giňişligini ösdürmekde gazanylanlaryň halkara derejesinde ykrar edilmegine şaýatlyk edýär.

Şeýle hem milli Liderimiz pursatdan peýdalanyp, Özbegistanyň Termez şäherinde ýurdumyzyň wekiliýetiniň dabaraly garşylanmagy hem-de mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, biz şu ýyly “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýip yglan etdik. Biziň ýurdumyzyň taryhy çäkleri bu gadymy kerwen ýolunyň “ýüregi” bolup durýar. Häzir bu ýol täze şertlerde dikeldilýär.

15.10.2018. Ýurdumyzyň gowaça meýdanlarynda pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. Babadaýhanlar “ak altynyň” bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Indi esasy wezipe ýetişdirilen hasyly soňky übtügine çenli ýygnamakdan hem-de Watan harmanyna ýitgisiz tabşyrmakdan ybaratdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär.
Ahal welaýatynyň ekerançylary pagta ýygymy möwsümini ýokary depginde alyp barýarlar. Olar geçen ýyl bolşy ýaly, pagtanyň 207 müň tonnasyny taýýarlamaga borçlandylar. Ýurdumyzyň ekin meýdanlaryndan gowaça üçin bölünip berlen 545 müň gektar ýeriň welaýatda 120 müň gektaryna orta süýümli we inçe süýümli pagtanyň iň gowy sortlary ekildi. Ahalyň pagtaçylary we mehanizatorlary eýýäm “ak altynyň” 102 müň tonna golaýyny ýygnadylar. Bu görkeziji bellenilen meýilnamanyň 50 göterimine golaýdyr.
Öňdebaryjy hojalyklaryň hatarynda Gökdepe we Bäherden, şeýle hem Ak bugdaý etraplarynyň daýhan birleşikleri bolup, olar şu güne çenli pagta taýýarlamagyň meýilnamasyny degişlilikde, 80 göterim, 62 göterim we 59 göterim ýerine ýetirdiler. Gowaça ekýän beýleki etraplaryň – Kaka, Tejen, Babadaýhan we Sarahs etraplarynyň oba hojalyk meýdanlarynda pagta ýygýan tehnikalar gije-gündiziň dowamynda bökdençsiz işledilýär.

13.10.2018. Bilşimiz ýaly, şu ýylyň awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Olimpiýa şäherjiginiň çäginde bina edilen jaýlary şäher ilatyna paýlamagy we şol ýerde söwda merkezini açmagy tabşyrypdy. Şu gün bolsa onuň açylyş dabarasy geçirildi.
Paýtagtymyzyň sosial-durmuş infrastrukturasynyň üstüni ýetiren iki gatly söwda merkeziniň açylyş dabarasyna şäher we etrap häkimlikleriniň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalaryň we habar beriş serişdeleriniň wekilleri , Aşgabadyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Aýdym-sazyň hoş owazy we türgenleriň görkezme çykyşlary baýramçylygyň şowhunyny artdyrdy.
Onuň birinji gatynda azyk önümleri, ikinji gatynda senagat we hojalyk harytlary alyjylara hödürlenilýär. Söwda merkeziniň içiniň marketingiň kadalary boýunça zolaklara bölünendigi we döwrebap görnüşi alyjylara amatly şertleri üpjün edýär. Alyjylara öz ýurdumyzda öndürilen ýokary hilli önümleri satyn almaga mümkinçilik döredilipdir. Söwda merkeziniň foýesinde ýerleşdirlen sowal-jogap terminaly arkaly dessine özüňi gyzyklandyrýan önüm hakyndaky maglumaty alyp bolýar.

TDH-niň materiallary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!