Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmegiň netijeleri boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan synçylaryň wekilçilikli toparynyň Aralyk hasabaty (2018-nji ýylyň 5—20-nji marty)

Umumy düzgünler

Türkmenistanyň çakylygy boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan wekilçilikli topar (mundan beýläk — wekilçilikli topar) Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn edýär.

Türkmenistanyň Mejlisi 2017-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky karary bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň, welaýat, etrap we halk maslahatlarynyň agzalarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny 2018-nji ýylyň 25-nji martyna belledi. Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine girizilen üýtgetmelere laýyklykda, ähli derejedäki (umumymilli, sebit we ýerli) saýlawlar ilkinji gezek bitewi ses bermek gününde geçiriler.

GDA-dan synçylaryň wekilçilikli topary hakyndaky Düzgünnama laýyklykda Prezident we parlament saýlawlarynda, şeýle hem Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletlerde geçirilýän sala salşyklarda diňe Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna syn edýär.

21.03.2018. Şu gün Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny uly ruhubelentlik bilen garşylady. Bu baýramyň hormatyna Nowruz ýaýlasynda ägirt uly öýüň görnüşinde gurlan “Türkmeniň ak öýünde” däp bolan toý dabaralary ýaýbaňlandy.

Ýurdumyzyň bu künjegi özünde gadymy medeniýetleriň gatlaklaryny saklaýar: Hut Ahalyň dag eteklerinde ilkinji ekerançylar ak bugdaýy ýetişdirip ugrapdylar, türkmeniň rowaýata öwrülen ahalteke bedewleri hut şu mekandan gözbaş alýarlar. Şu gün irden bu ýere özünde abadançylygy, adamlaryň arasyndaky ylalaşygy, hoşniýetliligi hem-de dostlugy alamatlandyrýan baharyň we tebigatyň oýanyşynyň hormatyna guralan dabara ähli myhmanlar hem-de baýramçylyga gatnaşyjylar geldiler.

Ýurdumyzda «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen şygar astynda geçýän şu ýylda Nowruz asyrlaryň ilçisi hökmünde iki eýýamy — rowaçlygyň hem-de hyzmatdaşlygyň alamatyna öwrülen giň yklymyň rowaýata öwrülen durmuş gan damary dörän we hereket eden hem-de bu taryhy kerwen ýolunyň häzirki zaman görnüşinde täzeden dikeldilýän biziň günlerimiziň eýýamlaryny birleşdirdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan, ozaly bilen hem, durmuşa geçirilmegi üçin Türkmenistan tarapyndan anyk ädimlere beslenen möhüm halkara başlangyçlary hut şuňa hem gönükdirilendir.

21.03.2018. Miladydan öňki VI-V müňýyllyklarda Türkmenistanyň günorta-günbatarynda Ýewraziýada iň gadymy ekarançylyk medeniýetleriniň biri bolan Jeýtun medeniýeti kemala gelipdir. Hut şu ýerde, Aşgabatdan 30 kilometr töweregi demirgazyk-günbatarda Jeýtun diýlen oturymly ýeriň, şeýle hem Bamynyň, Çopandepäniň, Togalakdepäniň, Nusaýyň golaýynda gadymy döwürlerde ýeri ekişe taýýarlamagyň subutnamalary tapyldy.

Oturymly ekarançylygyň ilki başlan döwürlerinde Gün senenamasy boýunça ýylyň her paslyna bagyşlanan däp-dessurlaryň ilkinji dessurlary döräpdir. Ekarançylyk Ylahdan inen- ekinçiligiň piri bilen bagly saýylypdyr. Şeýlelikde, Nowruz ilkinji maýyl günler we tebigatyň oýanmagy bilen bagly baharyň gelmeginiň nyşany bolupdyr.

Gadym döwürlerde Nowruz entek baýramçylyk hökmünde bellenilmese-de, eýýäm şol döwürlerde belli bir däpler ýöredilipdir. Türkmenlerde şol döwürde-de suw uly gymmatlyk bolupdyr. Adamlar asmanda gaýyp ýören Burkut baba sürüme-ekine sahawatly garaýar diýip düşünipdirler. Oba ilaty meýdanda bir-biriniň üstüne suw sepip, onda ýagmyra garaşýandyklaryny yşarat edipdirler. Çagalar öýün-öýün aýlanyp, gazal aýdypdyrlar, öý eýesi olara suw sepip, süýji bir zat bermeli eken.

Türkmenleriň çörege-nana keramat hökmünde garaýşy bilen bagly ýene bir däp bolupdyr: her öýden bir gysym un alyp, ony ullakan çanaga salyp, jaýyň depesinde goýupdyrlar. Eger ýagyş ýagsa, oňa hamyr ýugrup, çörek bişiripdirler. Çagalaryň ýitije sesleridir dürli tagamlaryň ysy Burkut baba ýetmese, ýene bir ýol bilen ondan ýagmyr diläpdirler. Ýagny obanyň iň betgylyk hem iňirdi adamsyny, hamala, gurban berýänden bolup, aryga ýa-da ýaba zyňypdyrlar.

MÄHRIBAN HALKYM!
EZIZ WATANDAŞLAR!

Sizi “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylynyň ajaýyp günlerinde giňden bellenýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Parahatçylyk, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, ynsanperwerlik we döredijilik gymmatlyklaryny özünde jemleýän, adamzadyň ruhy-medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi hökmünde ykrar edilen bu halkara bahar baýramynyň şanyna geçiriljek aýdym-sazly dabaralaryň, medeni-jemgyýetçilik çäreleriniň mähriban halkymyzyň kalbynda eziz Watanymyza bolan beýik söýgini has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn!

Tebigatyň jümle-jahana täzelenişi paýlaýan bahar paslynda dünýä bileleşigi tarapyndan giňden bellenýän baýramlaryň biri hem Halkara Nowruz günüdir. Müňýyllyklaryň dowamynda özboluşly däp-dessurlary özüne siňdiren Nowruz baýramy biziň döwrümizde täze many-mazmun bilen has-da baýlaşdyrylyp, adamzadyň medeni-ruhy mirasynyň aýrylmaz bölegi hökmünde halkara derejesinde ykrar edildi. Gözbaşyny adamzadyň köpasyrlyk taryhyndan alyp gaýdýan bu baýram Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan adamzady parahatçylyga çagyrýan, halklary birek-birek bilen baglanyşdyrýan hem-de ýakynlaşdyrýan halkara baýram hökmünde yglan edildi hem-de ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Halkara Nowruz baýramynyň ähmiýetini has-da artdyrmak, medeni-ruhy gymmatlyklarymyzy, milli ýörelgelerimizi dabaralandyrmak maksady bilen, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda Nowruz ýaýlasy döredilip, gadymdan gelýän dostlugymyzyň, ak ýürekliligimiziň we myhmansöýerligimiziň özboluşly nyşanyna öwrülen Türkmeniň Ak öýi, şeýle hem «Dostluk» ýadygärligi bina edildi.

20.03.2018. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty özüniň döredilmeginiň 10 ýyllyk senesini dabaraly ýagdaýda belleýär. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Halkara gatnaşyklary institutynda “Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy: taryhdan geljege” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, 2008-nji ýylyň 20-nji martynda döwlet Baştutanymyzyň bu instituty döretmek hakyndaky çözgüdi ýurdumyzyň diplomatik gullugy üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak boýunça bir bitewi ulgamyň kemala getirilmeginiň başlangyjyna öwrüldi. Munuň özi daşary syýasat we halkara gatnaşyklary ulgamynda hereket edýän döwlet düzümlerinde häzirki zaman ösüşiniň möhüm meseleleri boýunça ylmy-barlag işlerini alyp barýan hünärmenleriň üpjünçiligine gönükdirildi.

Bu çözgüt Türkmenistanyň dünýä giňişligine, halkara gatnaşyklar ulgamyna işjeň goşulmagynyň möhüm şertini emele getirdi. Bu bolsa ugurdaş bilimi we tejribesi bolan täze hünärmenleriň taýýarlanmagyny ýüze çykardy. Häzirki döwürde Halkara gatnaşyklary instituty Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň daşary syýasat ugruny alyp barýan, daşary ýurtlarda Türkmenistana wekilçilik edýän we onuň milli bähbitlerini goraýan hem-de Watanymyzyň halkara abraýynyň berkidilmegi ugrunda degişli işleri alyp barýan türkmen diplomatlarynyň täze nesillerini kemala getirmek boýunça jogapkärli wezipäni alyp barýar.

Institut döredileninden bäri halkara gatnaşyklary we diplomatiýasy, halkara hukugy, halkara ykdysady gatnaşyklary we halkara žurnalistikasy boýunça 400-den gowrak hünärmenleri taýýarlady.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!