10.12.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, birnäçe ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatyň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, wajyp özgertmeleriň durmuşa geçirilişiniň barşy baradaky hem-de döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meseleleri girizildi.

Milli Liderimiz ilki bilen wideoşekilli aragatnaşyga Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýewi çagyrdy. Ý.Kakaýew Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini gurmagyň taslamasyny durmuşa geçirmegiň barşy hakynda hasabat berdi.

Hususan-da, häzirki wagtda täze energetika ulgamynyň türkmen bölegini gurmak işleriniň dowam edýändigi bellenildi. Owganystanyň we Pakistanyň çäklerinde turbageçirijini çekmäge taýýarlyk görülýär. Degişli geologiýa-tehniki, ýerleri öwrenmek işleri ýerine ýetirilýär, desganyň daşky gurşawa täsiri kesgitlenilýär. Bu döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň esasy talaplarynyň biri bolup durýar. Şeýle hem turba önümlerini getirmek, Owganystanda we Pakistanda gaz geçirijini gurmak üçin bäsleşikleri geçirmäge taýýarlyk işleri tamamlaýjy tapgyrda barýar.

09.12.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow säher bilen adaty endigine eýerip, egindeşleri bilen paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde sport maşklaryny ýerine ýetirdi. Ýolugra milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň täze gurulýan binalar toplumynyň gurluşygynyň dowam edýän ýerinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.
Säher bilen döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň sport ulgamyna degişli täze desgalar toplumynyň gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine geldi. Bu ýerde milli Liderimizi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Aşgabat şäheriniň häkimi hem-de Milli sport we syýahatçylyk institutynyň rektory garşylady.
Ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ministri D.Gulgeldiýew döwlet Baştutanymyzy paýtagtymyzda gurluşygyna başlanan desgalaryň taslamalary, olaryň çyzgylary bilen tanyşdyrdy, şeýle hem binalaryň bezeg aýratynlyklary we üpjünçiligi barada habar berdi. Bu ýerde Baş meýilnama laýyklykda, Milli sport we syýahatçylyk institutynyň Sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň, 450 orunlyk umumy ýaşaýyş jaýynyň, köpugurly sport toplumynyň binalary, dynç alyş zolaklarynyň, awtoduralga, welosiped we ylgaw zolaklarynyň, tehniki desgalaryň we suw howdanynyň desgalary ýerleşdiriler. Şeýle hem bu ýerde Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň binasy gurlar.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow taslamalar bilen içgin tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi.

08.12.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden, Estoniýadan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we dizel ýangyjyny satyn aldylar. BAE-den gelen işewürler “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen karbamide isleg bildirdiler. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, BAE-den, Türkiýeden, Özbegistandan, Täjigistandan, Gyrgyzystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna awtoulag, reňksiz aýna, portlandsement, nah ýüplük satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 20 million 296 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Kanadadan, Türkiýeden, Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 10 million 748 müň manatlykdan gowrak jinsi önümlerini hem-de nah ýüplügi we mata satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 2 million manatlykdan gowrak bitumy satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

06.12.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş sapary bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.
Türkmenistan GDA-nyň çäklerinde däp bolan netijeli gatnaşyklara ygrarlydyr. Oňa agza döwletler bilen ýurdumyzy öňden gelýän hoşniýetli we ysnyşykly gatnaşyklar baglanyşdyrýar.
Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik we oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanan daşary syýasy ugry durmuşa geçirmek bilen özüniň dostlary we hyzmatdaşlary üçin hemişe açykdyr. Häzirki zaman şertlerinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy özara bähbitlere laýyk gelýän deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak hem-de giňeltmek üçin netijeli meýdança bolup durýar.
Bu ugurda biziň ýurdumyz parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk, milli hem-de umumy bähbitleri nazara almak, deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan syýasaty durmuşa geçirýär. Türkmenistan sebit hem-de halkara ähmiýetli meseleleri çözmekde işjeň orny eýeläp, parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmak, GDA-nyň çäklerinde ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda giň we netijeli gatnaşyklary ösdürmek işine saldamly goşant goşýar.

04.12.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň 11 aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri jemlenildi. Mejlisiň barşynda degişli ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenildi, aýry-aýry ministrlikleriň we pudak edaralarynyň alyp baran işleriniň netijelerine baha berildi, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli käbir meselelere seredildi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, hasabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer hasabat döwründäki makroykdysady görkezijiler barada aýtdy hem-de milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini üpjün etmek maksady bilen görlen toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, öndürilen önümiň umumy möçberi, bölek satuw haryt dolanyşygy boýunça görkezijiler ýokarlandy.

Ýanwar — noýabr aýlarynda Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 17,9 milliard manada, çykdajy bölegi bolsa 16,9 milliard manada deň boldy. Döwlet edaralarynyň we hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň işgärleriniň aýlyk zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!