2019-njy ýylyň 19-njy fewralynda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherjiginiň «Sport» myhmanhanasynda «Durnukly ösüş ugrunda sportuň tutýan orny» atly media-forum geçirildi.
Media forumyň işine Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Milli sport we syýahatçylyk institutynyň, Milli Olimpiýa komitetiniň, Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanda akkreditirlenen daşary ýurt žurnalistleri, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň press-attaşeleri, şeýle hem ýurdumyzyň KHBS-niň wekilleri gatnaşdylar.
Forumyň dowamynda oňa gatnaşyjylar 2020-nji ýylda geçiriljek XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna milli ýygyndy toparymyzy taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler hem-de döwletimiziň
BMG-niň Durnukly ösüş maksatlarynyň sport ulgamynda alyp barýan işleri barada prezentasiýalar bilen çykyş etdiler.
Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny, 2018-nji ýylda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny, «Amul-Hazar 2018» Halkara awtorallisini üstünlikli geçirmegi boýunça tejribesini nygtap, çykyş edenler ýurdumyzyň mundan beýläk hem şular ýaly ýokary derejedäki halkara sport çärelerini geçirmäge taýýardygyny ynamly belläp geçdiler.

www.mfa.gov.tm

Möhletinden öň çykyp giden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň ýerine 2019-njy ýylyň 31-nji martynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek hem-de ony guramaçylykly geçirmek boýunça çäreleriň tassyklanylan meýilnamasyna laýyklykda, şu ýylyň 14-15 fewralynda Merkezi saýlaw toparynyň edarasynyň wekilleriniň alyp barmagynda etrapdaky şäher, şäherçe, geňeşlik saýlaw toparlary bilen okuw maslahatlary geçirildi.
Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda geçirilen okuw maslahatlarynda saýlawlary demokratik ýörelgeler esasynda geçirmegiň kanunçylyk düzgünleri, saýlaw resminamalaryny ulanmagyň tertibi hakynda giňişleýin düşündirildi hem-de okuw maslahatlarynyň dowamynda bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň guramaçylyk işleri barada sowal-jogaplar alşyldy.

www.saylav.gov.tm

17.02.2019. Şu gün Döwlet sirkinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan «Galkynyş» toparyna Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumyndan ajaýyp bedewi sowgat bermek dabarasy boldy.
Bu waka medeniýeti ösdürmek meselelerine döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli üns berýändiginiň nobatdaky mysaly boldy. Bu baradaky meselelere hormatly Prezidentimiziň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen ýakynda geçiren duşuşygynda hem garaldy.
«Meniň baş maksadym merdana halkymyzyň döredijilik mümkinçiliklerine, medeniýetine, ruhy güýjüne daýanyp, dünýäde Garaşsyz döwletimiziň at-abraýyny has-da ýokarlandyrmakdyr. Bu bolsa jemgyýetimizi jebisleşdirýär we onuň ösüşini ruhy taýdan baýlaşdyrýar» diýip, milli Liderimiz şol duşuşykda çykyş edeninde aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz öz çykyşynda jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň we medeniýet ulgamynyň işgärlerini ruhy gymmatlyklarymyza, däp-dessurlarymyza, oňyn tejribämize esaslanyp, öz iş usullaryny has döwrebap ýagdaýa getirmäge çagyryp, ýaşlary höweslendirmegiň, olaryň zehinlerini we mümkinçiliklerini amala aşyrmagy üçin şertleri döretmegiň möhümdigini belledi.
Hormatly Prezidentimiziň bu aýdanlarynyň iş ýüzünde öz beýanyny tapýandygynyň mysaly hökmünde dünýäde milli mirasymyzy wagyz etmekde uly üstünlikleri gazanan meşhur «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparyna şu gün milli Liderimizden ýene-de bir ajaýyp sowgat edildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özüniň ösdürip ýetişdiren Ruhubelent diýen bedewi döwlet Baştutanymyzyň adyndan «Galkynyş» toparyna berildi. Döwlet sirkindäki şu günki nobatdaky çykyşlar hut şu ajaýyp habardan başlandy, sirk şüweleňine gelen tomaşaçylaryň ählisi bolsa bu täzeligi şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar. Şeýle ajaýyp sowgat üçin milli Liderimize tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözleri dabaraly ýaňlandy we açyk reňkli täsin bedew sirk sahnasynda tomaşaçylaryň öňünde ajaýyp kaddy-kamatyny we owadan hereketlerini görkezdi.

16.02.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 58-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Şweýsariýadan, Türkiýeden, Owganystandan, Estoniýadan, Gyrgyzystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny, gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny, binýatlyk ýagy, dizel ýangyjyny, awtobenzini, owganystanly işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen ýokary dykyzlykly polietilen we polipropilen Russiýadan, BAE-den, Gonkongdan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçileriň geleşikleriniň esasyny düzdi.
Bulardan başga-da, Türkiýeden, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gonkongdan, Owganystandan, Özbegistandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna reňksiz aýna, portlandsement, lukmançylyk maksatly serişdeleri, nah ýüplügi, pagta süýümini, awtoulaglary satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 156 million 951 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Hytaýdan, Beýik Britaniýadan, Owganystandan gelen işewürler jemi bahasy 7 million 671 müň manatlykdan gowrak nah ýüplük we lukmançylyk maksatly serişdeleri satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 338 müň manatlyk pagta süýümini satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

15.02.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meselelerine garaldy.
Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy we ýurdumyzyň maliýe-bank edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda döwrebap maldarçylyk toplumlarynyň gurluşygyny tamamlamak hakyndaky hem-de Balkan we Mary welaýatlaryndaky guşçulyk toplumlaryny hususylaşdyrmak hakyndaky kararlaryň taslamalary hödürlenildi.
Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda bellenen wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen, netijeli çäreleri durmuşa geçirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz maýa goýum işini işjeňleşdirmegiň bu maksatnamany durmuşa geçirmegiň möhüm şerti bolup durýandygyny nygtap, daşary ýurt hem-de öz maýa serişdelerimizi çekmek üçin amatly maýa goýum, hukuk, maliýe we beýleki şertleri döretmek ýaly ugurlarda işlemegiň wajypdygyny aýtdy. Şunda iň täze tehnologiýalar bilen üpjün edilen we bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmäge ukyply döwrebap kärhanalaryň döredilmegini höweslendirmegiň zerurdygy bellenildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen Kararlara gol çekip, resminamalary wise-premýere elektron resminama dolanyşyk ulgamy arkaly ugratdy we birnäçe tabşyryklary berdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!