18.07.2018. Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Habarlar merkezi tomus paslynyň häzir dowam edýän yssy döwri bilen baglylykda bedeni aşa gyzmakdan goramak üçin özüňi alyp barmagyň kadalaryny we maslahatlaryny taýýarlady.
Hünärmenler tomsuna günüň täsiri bilen adam bedeninde ýaşaýyş üçin zerur bolan maddalaryň emele gelýändigini belleýärler. Bedende suw-duz çalşygy işjeňleşýär, derlemek arkaly deri örtüginiň üsti bilen köp mukdarda suwuklyk çykýar. Bedeniň kadaly ýagdaýda saklanmagy üçin günüň dowamynda 1,5 — 2 litr mukdarda suw içmeli. Kakadylan miweleri iýmek hem-de ter miweleriň şirelerini içmek peýdalydyr. Günüň dowamynda iýilýän iýmit ýokumly hem-de ýeňil özleşdirilýän bolmalydyr.
Çagalara we uly ýaşly adamlara, esasan, sagat 6.00-dan 9.00-a çenli hem-de 18.00-dan 21.00 sagada çenli zerur bolan agyz suwuny almak we tomus paslyna laýyklykda geýinmek bilen öýden daşarda bolmak maslahat berilýär.

17.07.2018. Türkmenistanyň taekwondo boýunça ýygyndy topary (ITF görnüşi) Nepalyň paýtagty Katmandu şäherinde geçirilen Günorta Aziýanyň VI açyk çempionatynda umumy sanawda ikinji orny eýeledi.

Ýaryşyň birinji güni taekwondo ussatlary göreşiň tuli görnüşinde bäsleşdiler. Türgenler göreşiň tärlerini we hereketleriň takyklygyny ýerine ýetirmegiň ýokary tilsimlerini görkezdiler, eminler hem hut şolara baha berdiler.

Türkmenistanlylar däp bolşy ýaly, çykyşlaryň bu toparynda ýokary netijeleri gazandylar. Gara guşagyň eýeleriniň arasynda ýygyndynyň lideri Annamyrat Goşanyýazowa (dördünji dan) taý gelen tapylmady, ol altyn medaly ynamly gazandy. Galan toparlarda hem watandaşlarymyz öňdäki orunlary eýelediler. Olaryň arasynda Orazmyrat Çaryýew (üçünji dan), Goşanyýaz Durdyýew (ikinji dan), Serdar Hydyrow (birinji dan) ilkinjileriň hatarynda boldular.

Biziň taekwondoçylarymyz toparlaýyn ýaryşlarda hem ýeňiş gazandylar. Altyn medal gazanan dört türgeniň hataryna Gaýgysyz Atabaýew hem goşuldy.

Ýaryşyň jemleýji güni türgenler göni gatnaşyklara — tutluşyklara geçdiler. Aýratyn-da, biziň taekwondo boýunça ussatlarymyz 71 kilograma çenli agram derejesinde üstünlikli çykyş etdiler. Jemleýji tutluşykda Serdar Hydyrow Goşanyýaz Durdyýewden asgyn geldi. Türgenler degişlilikde kümüş we altyn medallara mynasyp boldular.

Minsk şäherinde GDA-nyň Ýerine ýetiriji komiteti GDA agza döwletleriniň hemişelik wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanda «Amul-Hazar 2018» (Turkmen Desert Race) halkara awtorallisine görülýän taýýarlyk bilen tanyşdyryldy.
GDA agza döwletleriniň hemişelik doly ygtyýarly wekilleri Halkara awtomobil federasiýasynyň (FIA) sport gündeligine goşulan täze ralli bilen, Türkmenistanyň sport ulgamyndaky üstünlikleri bilen we Türkmenistanda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmeklige gönükdirilen ulgamlaýyn özgertmeler bilen tanyş boldular.
Tanyşdyryş dabarasynyň dowamynda gatnaşyjylara rallini geçirmek boýunça belli hünärmenler we kompaniýalar bilen bilelikde alnyp barylýan ulgamlaýyn taýýarlyk işleriniň barşy barada jikme-jik maglumar ýetirildi we wideo şekiller görkezildi. Mejlise gatnaşyjylar Türkmenistanyň dünýäniň ösen sport döwletleriniň hataryna goşulmak üçin edýän tagallalaryna ýokary baha berdiler we «Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisine uly üstünlikler arzuw etdiler.

www.mfa.gov.tm

17.07.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasynda döwletimizi dünýäniň kuwwatly ýurtlarynyň hataryna çykarmak, halkymyzyň hal — ýagdaýyny has-da gowulandyrmak wezipeleri goýulýar.

Bu maksada ýetmek boýunça ädilýän ädimler milli Liderimiziň durmuşa geçirýän özgertmeleriniň ählisiniň esasyny, raýatlarymyzyň mynasyp durmuşyny we netijeli zähmet çekmegini üpjün etmek, milli saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek wezipeleri düzýär. Bu ulgamyň esasy maksady bolsa ýurdumyzyň baş baýlygy bolan halkymyzyň saglygyny goramakdan ybaratdyr.

“Saglyk” döwlet maksatnamasynyñ esasy wezipeleriniň biri hem saglygy goraýyş ulgamynyň ilkinji halkasynda edilýän işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak, maşgala lukmançylygyny has kämil derejä ýetirmek bolup, häzirki wagtda ilata berilýän saglygy goraýyş hyzmatlary pudak ylymynyň we tehnikanyň soňky gazananlary bilen enjamlaşdyrylan döwrebap saglyk öýlerinde doly ýola goýuldy.

Bu maksatnamany amala aşyrmakda durmuş ugurly syýasat bilen utgaşyklykda has ýokary netije gazanylýar. Jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek, bedenterbiýe — sagaldyş hereketini, häzirki zaman saglyk düzümini ösdürmek şol syýasatyň esasy ugry bolup durýar. Saglygy goraýyş düzümi özüne lukmançylyk edaralary bilen birlikde şypahana we sport ulgamyny hem-de syýahatçylygy birleşdirýär. Bularyň ählisi saglygyň iň uly gymmatlyk hökmünde ykrar edilýän jemgyýeti kemala getirmäge gönükdirilendir.

2018-nji ýylyň 10-16-njy iýulynda Aktauda (Gazagystan Respublikasy) erkek we zenan toparlaryň arasynda Aziýanyň Jiu-jitsu boýunça çempionaty geçirildi. Ýaryş «Mangystau Arena» sport toplumynda geçirildi.
Ýaryşa 20 ýurtdan 400-den gowrak türgenler gatnaşdy. Bu çempionat Jiu-jitsunyň Halkara federasiýasynyň (JJIF) kadalary boýunça söweş, «ne-waza», duo we kontakt görnüşleri boýunça geçirildi.
Türkmenistanyň ýygyndysy bu çempionatda 24 türgenden ybarat boldy. Olaryň arasynda halkara ýaryşlaryşlarynyň baýrakly orunlarynyň eýeleri, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň altyn we kümüş medallarynyň eýeleri bar. Şeýle hem sport wekiliýetiniň düzümine toparyň tälimçileri – Alan Niýamengliýew, Şöhrat Annamuhamedow, Döwletmyrat Kasymow we eminler - Rüstem Imamkuliýew we Leýla Kuliýewa girdiler.
Hakyky ussatlygy, örän gowy fiziki taýýarlygy we oňyn tehnikany görkezip, özüniň agram derejelerinde birinji ýerleriň eýeleri: söweş (kontakt) jiu-jitsu boýunça Mergen Tejenow (94kg), Serdar Hojamuhammedow (92kg), Rustam Rozmetow (77kg), Batyr Durdyýew (56кг) Aziýa – 2018 çempionatynyň ýeňijileri boldylar.
Türkmenistanyň ýygyndysynyň gazananlaryna uly goşant goşan kontakt jiu-jitsu boýunça Sabina Agajanowa (70 kg ýokary), Weronika Rus (55kg), Awezmetowa Saýara (49 kg), «ne-waza» bölüminde Aýsoltan Garçowowa (70 kg ýokary), Filipowa Angelina (55kg) dagylar çempionatda zenanlaryň arasynda birinji ýerleriň eýeleri boldular.
Aziýa-2018 çempionatynyň netijeleri boýunça jiu-jitsu boýunça umumy hasapda ýaryşa gatnaşan 20 ýurduň arasynda Türkmenistan 3-nji orna eýe boldy. Türkmenistandan gelen türgenler çempionatyň netijeleri boýunça 9 altyn, 5 kümüş, 4 bürünç medallaryň eýesi boldylar.

www.mfa.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!