Ministrler Kabinetiniň 19-njy aprelde bolan mejlisinde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen bilelikde ýurdumyzyň söwda kuwwatyny artdyrmak boýunça taslama işlenip taýýarlanyldy. Bu taslama Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmegiň 2016 — 2020-nji ýyllar üçin Çarçuwaly Maksatnamasyna laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Onda 2030-njy ýyla çenli durnukly ösüş ulgamynda Gün tertibini durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly esasy çäreler göz öňünde tutuldy.
Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň fewral aýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny tassyklady. Bu strategik resminamanyň kabul edilmegi bilen halk hojalygynyň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmagyň we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň, maliýe ulgamyny pugtalandyrmagyň, bazar gatnaşyklaryny, hususy telekeçiligi ösdürmegiň hasabyna milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny we eksport kuwwatyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen köp derejeli özgertmeleriň nobatdaky tapgyry amala aşyrylyp başlandy.

22.04.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meseleleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Döwlet Baştutanymyz ilki bilen sanly wideoaragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewi çagyrdy. Ol paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, şäheriň etraplaryny abadanlaşdyrmak, daşky gurşawyň arassalygyny gorap saklamak hem-de ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, tomus möwsümine taýýarlyk görmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň gerimli işler barada hasabat berdi.
Şeýle hem şähergurluşyk taslamalaryny öz wagtynda ýerine ýetirmek, bina edilýän desgalaryň bellenilen talaplara laýyk gelmegi boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi.
Mundan başga-da, häkim Türkmen bedewiniň milli baýramynyň medeni maksatnamasy barada habar berdi, bu maksatnama Aşgabadyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna hödürleniler.

20.04.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 81-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gonkongdan, Türkiýeden, Owganystandan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, polipropileni, dizel ýangyjyny, uçar kerosini, binýatlyk ýagy satyn aldylar. Şeýle hem Gonkongdan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen täjirler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen nebit ýol bitumyny, Russiýa Federasiýasyndan, BAE-den, Koreýa Respublikasyndan, Gazagystandan gelen işewür toparyň wekilleri — Gyýanlynyň polimer zawodynyň önümi bolan ýokary dykyzlykdaky polietileni satyn aldylar.
Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna reňksiz list aýna, portlandsement, nah ýüplük, pagta süýümi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlara RF, Birleşen Arap Emirlikleri, Türkiýe, Irlandiýa, Owganystan, Ukraina, Gazagystan, Gyrgyzystan, Özbegistan we beýlekiler degişlidir. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 80 million 95 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Russiýadan, Hytaýdan,Türkiýeden, Şotlandiýadan, Kanadadan gelen işewürler jemi bahasy 14 million 335 müň manatlykdan gowrak bolan dürli görnüşli dokma hem jinsi önümlerini, nah ýüplügi hem matany, şeýle hem garyşyk ýüplügi satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

19.04.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine seredildi.

Döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowy çagyrdy. Wise-premýer ýurdumyzda milli Liderimiz tarapyndan başy başlanan ulag-kommunikasiýa düzümlerini ösdürmegiň strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýol gurluşygyna, awtomobil ýollaryny abatlamaga we zerur ulanyş ýagdaýynda saklamaga, bu işleriň hukuk esaslaryny kämilleşdirmäge degişli meseleleriň çözülişi barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, bu gün ulag ulgamynyň milli, sebit we halkara möçberinde durnukly ösüşiň möhüm şertleriniň hatarynda durýandygyny, dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyna we sazlaşyklylygyna gönüden-göni täsir edýän dünýä ykdysadyýetiniň binýatlyk ugurlarynyň biri hökmünde çykyş edýändigini nygtady. Ählumumy gatnaşyklarda hil taýdan täze ugur bolan ulag diplomatiýasy barha pugta ornaýar, şol diplomatiýany öňe ilerledip, ýurdumyz BMG-niň hem-de beýleki halkara guramalaryň çäklerinde köptaraply giňişleýin gatnaşyklaryň başyny başlaýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýratyn belledi.

2019-njy ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşynyň halkara howa menziline geldi. Biraz wagtdan soňra dabaraly çäre mynasybetli iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen kenarýaka şäheriniň howa menzlinde Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň howa gämisi gondy. Belent mertebeli myhmana ýokary derejede hezzet-hormat edildi.
Türkmenistanyň Prezidenti kärdeşini mähirli garşylady. Howa menzilinden Döwlet Baştutanlarynyň awtoulag kerweni Gyýanly şäherçesine ugrady, bu ýerde geçen ýylyň güýzünde polimer zawody işe girizildi.
Bahasy 3 milliard 400 million ABŞ dollary bolan bu taslama «Türkmengaz» Döwlet konserni tarapyndan daşary ýurtly «LG International Corp» we «Hyundai Engineering» (Koreýa Respublikasy), şeýle hem «TOYO Engineering Corporation» (Ýaponiýa) hyzmatdaş-kompaniýalary bilen birlikde durmuşa geçirildi. Kärhanada polimer materialyna ýokary temperaturada dürli goşundylaryň we dolduryjylaryň girizilmeginiň netijesinde alynýan polietileniň ýedi görnüşi we polipropileniň bäş görnüşi öndürilýändir.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow we Mun Çže In Gyýanlydaky polimer zawodyna aýlanyp gördüler. Kärhananyň direktory Döwlet Baştutanlaryna bu iri senagat desgasynyň işiniň guramaçylygy hakynda gürrüň berdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!