28-30-njy mart aralygynda Ulan-Udede ýerleşýän «Pioner-2» söwda merkezinde «Baikal Trade ─ 2019» atly mongol we rus harytlarynyň Halkara serge-ýarmarkasy geçirildi.
Daşary ýurtly telekeçileriň pawilýonlarynda ýüň, kaşemir, kümüş, deri önümlerini, azyk harytlaryny, sowgatlyk önümleri we beýleki zatlary satyn almaga mümkinçilik döredildi.
Burýatiýanyň telekeçileriniň pawilýonlarynda bolsa, çörek, süýt önümleri, çaý we melhem otlar, konditer harytlary, ballar, myhmansöýerlik ulgamyndaky mümkinçilikler, saglygy goraýyş, gurluşyk materiýallary, sergi-ýarmarka gatnaşyjy kompaniýalaryň kataloglaryny görmäge we işewürler, şol sanda mongol işewürleri bilen işjeň aragatnaşygy paýlaşmaga mümkinçilik aldylar.
Munuň üçin ýörite söwda edilýän hatarlarda terjimeçiler işlediler.
Burýatiýanyň Söwda-senagat edarasynda, bu serginiň 28-29-njy martda Ulan-Udede Respublikan biznes-inkubatorda geçirilýän rus-mongol işewür-missiýasynyň bir bölegi boldy – diýip gürrüň berýärler.

Materiýaly «www.ulan.mk.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Baku we Asunson ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek we bilelikdäki syýasy gepleşigi berkitmek üçin çykyş edýär diýip, Azerbaýjanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugy habar berýär.
«Azerbaýjanyň we Paragwaýyň Daşary işler ministrleri Elmar Mametýarow we Luis Alberto Kastiloni Asunsonda geçirilen ikitaraplaýyn duşuşykda ykdysady aragatnaşygy giňeltmek maksady bilen, Azerbaýjan-Paragwaý söwda palatasyny döretmek pikirine geldiler» diýlip, habarda aýdylýar.
Duşuşygyň jeminde taraplar diplomatiki we resmi ýa-da gulluk pasportlarynyň eýelerini wiza çäklendirmelerinden boşatmak barada hökümetara ylalaşyga gol çekdiler.

Materiýaly «www.ru.investing.com» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Mongoliýanyň Prezidenti Haltmagiýn Battulga Amerikanyň Söwda palatalarynyň ýolbaşçysy Oýbek Halilony, ýerine ýetiriji direktory O.Adýaany we palatanyň agzasy Jakson Koksy kabul etdi ─ diýip, «www. montsame.mn» saýty habar berýär.
Mongoliýadaky Amerikan söwda palatasynyň wekilleri kabul edendigi we Mongoliýanyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak we oba hojalygynyň ösdürilişi boýunça alyp barýan işleri üçin minnetdarlyk bildirdiler.
Duşuşygyň dowamynda Mongoliýanyň üçünji goňşusy bilen söwda hakynda kanun taslamasy baradaky meselä hem deglip geçildi. Eger-de kanunyň taslamasy tassyklanan ýagdaýynda oba hojalygynyň ösmegine, ýüň we kaşemir (näzik we ýumşak ýüň mata) önümleriniň öndürilişiniň möçberiniň we Mongoliýanyň raýatlarynyň girdejileriniň artmagyna garaşylýar.

Materiýaly «www. montsame.mn» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Gygyzystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy Sooronbaý Žeenbekowyň Türkiýäniň söwda palatasynyň we haryt biržasynyň başlygy Rifat Hisarjykly ogly bilen duşuşandygyny habar berýär.
Ýurduň baştutany bu duşuşygyň Gyrgyzystan bilen Türkiýäniň arasyndaky peýdaly söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň mundan beýläk berkemegi we ösmegi üçin aýratyn ähmiýetli waka bolar diýip, belledi.
Rifat Hisarjykly ogly transport we logistika ulgamynyň mümkinçiliklerini belläp, ýurduň senagat zolagynyň gurluşygynda we bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri hakynda gürrüň berdi. Şeýle hem ol hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň zerurlygyny belläp, işewür gatnaşyklary giňeltmek, iki ýurduň arasyndaky maýa goýum akymyny we söwda dolanşygyny artdyrmak üçin bilelikdäki söwda-senagat palatasyny döretmegi teklip etdi. Ol Gyrgyzystanda iri infrasturuktura taslamalaryny durmuşa ornaşdyrmagyň meseleleri boýunça hem öz pikirini paýlaşdy.

Materiýaly «www.knews.kg» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Duşenbede 30-njy Harbin halkara söwda-ykdysady ýarmarkasynyň tanyşdyrylyş dabarasy guraldy.
Bu dabaraly çäräni Hytaý halkara söwda palatasy bilen Heýlunszýan welaýatynyň halkara söwdasyny ösdürmäge ýardam etmek boýunça Hytaý komiteti bilelikde guradylar.
Harbin halkara söwda-ykdysady ýarmarkasy 1990-njy ýylda esaslandyryldy.
30-njy ýarmarka 2019-njy ýylyň 15-19-njy iýun aralygynda Harbin halkara sergi merkezinde geçiriler.

Materiýaly « www.russian.people.com.cn» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!