Týumen oblastynyň kärhanalary Almata şäherinde geçirilen «WorldFood Kazakhstan» we «KazUpack-2018» halkara sergilerine gatnaşdylar. Bu oblastyň Söwda-senagat palatasynyň habar bermegine görä, Týumen kompaniýalary öz önümleriniň nusgalaryny gazagystanly hyzmatdaşlaryna görkezdiler. Şeýle hem geljekde hyzmatdaşlyk etmäge oňyn baha we gyzyklanma gazandylar.
«WorldFood Kazakhstan» sergisinde Týumen oblastynyň diwarlyklaryny «БКК и Ко», «Сокол» jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetleriniň we «Окейч» atly tagamly iýmitleriň fabriginiň önümleri bezedi. «KazUpack» sergisiniň diwarlyklarynda bolsa, «НГ-ГРУПП», «Стеклотех» we «Завод «Полипак» jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetleriň öndürýän gaplamak üçin niýetlenilen materiýallarynyň nusgalary hödürlenildi.
Serginiň çäklerinde týumenliler Gazagystan Respublikasynyň iri söwda ulgamynyň wekilleri bilen geljekki hyzmatdaşlyk boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döredilen aragatnaşyk biržasyna gatnaşdylar.
«Týumen kompaniýalarynyň önümleri daşary ýurtlarda barha uly meşhurlyga eýe bolýar. Sarp edijiler «Týumen oblastynda döredilen» diýen haryt nyşanly önümleri hiliň alamaty hasaplap, bu önümleri edinmäge taýýar» diýip, Týumen oblastynyň Söwda-senagat palatasynyň daşary ykdysady iş Merkeziniň direktory Olga Wollert belledi.

Materiýaly «www.t-l.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Bakuwda geçirilen Innowasiýalar hepdeliginde dünýäde iň kämil emeli aňlaýyş ukyply Sofiýa atly robot hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Bakuwdaky Innowasiýalar hepdeliginiň çäklerinde «Global Influencer Day» atly konferensiýanyň açylyş dabarasy geçirildi. Adama meňzeş robot, zenan sypatly Sofiýa bu çäräniň myhmany boldy. Bu robot köpçülik bilen gürrüňdeş boldy. «Men azerbaýjan dilinde gowy gürläp bilemok, ýöne bu babatda meni döredijiler oýlanarlar diýip umyt edýärin. Ýogsa-da, maňa azerbaýjanyň milli aşhanasynyň örän datlydygyny habar berdiler, ýöne gynansam-da şol tagamlary dadyp bilemok» diýip, robot Sofiýa sahnada çykyş edende habar berdi.
Robot Sofiýanyň meşhur azerbaýjan modelýeri, at gazanan sungat işgäri Fahriýa Halafow tarapyndan bezelip, azerbaýjan milli lybasynda köpçülige çykarylandygyny aýratyn bellemelidir.

Materiýaly «www.ru.sputnik.az» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Tunisde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy bilen Tunis Respublikasynyň Söwda-senagat palatalarynyň arasynda ylalaşyga gol çekildi. Bu barada Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen Tunisiň Söwda ministri Omar Behiniň duşuşygynda belli boldy.
«Tatarystan rus-tunis aragatnaşygynyň berkemegine gönükdirilen Tunis bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Men öz derejämde işjeň aragatnaşyga goldaw bermäge hemişe taýýar» diýip, Minnihanowyň metbugat gullugy sitata getirýär.

Materiýaly «www.tatcenter.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe Nabatowa, žurnalist.

Ukraýinada zenan telekeçiligini goldamak maksady bilen, fransuz-ukrain söwda-senagat palatasy «Zenanlar tarapyndan döredilen» atly ýyllyk baýragy esaslandyrdy.
Muny bu baýragyň tanyşdyrylyş dabarasynda fransuz-ukrain söwda-palatasynyň utgaşdyryjysy Mari Brýuan mälim etdi.
Ustümizdäki ýylyň mart aýynda fransuz-ukrain söwda-senagat palatasy direktorlyk wezipesini ýerine ýetirýän ýa-da bu kompaniýanyň agzalarynyň arasynda telekeçi hasaplanýan işewür zenanlaryň komitetini döretdi.
Bu komitetiň taslamalarynyň biri hem her ýylyň mart aýynda ukrainaly zenan-telekeçileriň sylaglanmagyny göz öňünde tutýan işewür zenanlaryň baýragyny döretmekden ybaratdyr.

Materivaly «www.ukrinform.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe Nabatowa, žurnalist.

Hytaýda «Bir zolak, bir ýol» atly başlangyjyň bäşýyllygy bilen gabat gelen Ýüpek ýolunyň biznes-liderleriniň sammiti boldy. Işewür-duşuşygyň guramaçylarynyň biri bolup Astana ykdysady forumy boýunça «G-Global ─ wirtual meýdançasynyň» Halkara sekretariýaty çykyş etdi.
Sammite dünýäniň 70 ýurdundan 500-den gowrak adam gatnaşdy. Şol sanda BMG we beýleki halkara guramalaryndan, transmilli korporasiýalaryndan we Hytaýyň hökümetinden wekiller gatnaşdylar. Biznes-duşuşygyň netijesinde «Ýüpek ýolunyň şäherleriniň häkimleri» hem-de «Sebitleriň ýolbaşçylary» atly assosiasiýalar döredildi.
Ýüpek ýolunyň ýurtlarynyň hyzmatdaşlygynyň çäklerinde eýýäm, 76 döwletiň telekeçileriniň girýän Halkara ylymlar akademiýasy we Halkara söwda palatasy hereket edýär. Bulardan başga-da, «G-Global» sekretariýatyň wekilleri Hytaýyň işewürlerine «Sanly Ýüpek ýoly» atly taslamany hödürledi.

Materiýaly «24.kz» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!