Mongoliýanyň Prezidenti Haltmagiýn Battulga Amerikanyň Söwda palatalarynyň ýolbaşçysy Oýbek Halilony, ýerine ýetiriji direktory O.Adýaany we palatanyň agzasy Jakson Koksy kabul etdi ─ diýip, «www. montsame.mn» saýty habar berýär.
Mongoliýadaky Amerikan söwda palatasynyň wekilleri kabul edendigi we Mongoliýanyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak we oba hojalygynyň ösdürilişi boýunça alyp barýan işleri üçin minnetdarlyk bildirdiler.
Duşuşygyň dowamynda Mongoliýanyň üçünji goňşusy bilen söwda hakynda kanun taslamasy baradaky meselä hem deglip geçildi. Eger-de kanunyň taslamasy tassyklanan ýagdaýynda oba hojalygynyň ösmegine, ýüň we kaşemir (näzik we ýumşak ýüň mata) önümleriniň öndürilişiniň möçberiniň we Mongoliýanyň raýatlarynyň girdejileriniň artmagyna garaşylýar.

Materiýaly «www. montsame.mn» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Gygyzystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy Sooronbaý Žeenbekowyň Türkiýäniň söwda palatasynyň we haryt biržasynyň başlygy Rifat Hisarjykly ogly bilen duşuşandygyny habar berýär.
Ýurduň baştutany bu duşuşygyň Gyrgyzystan bilen Türkiýäniň arasyndaky peýdaly söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň mundan beýläk berkemegi we ösmegi üçin aýratyn ähmiýetli waka bolar diýip, belledi.
Rifat Hisarjykly ogly transport we logistika ulgamynyň mümkinçiliklerini belläp, ýurduň senagat zolagynyň gurluşygynda we bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri hakynda gürrüň berdi. Şeýle hem ol hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň zerurlygyny belläp, işewür gatnaşyklary giňeltmek, iki ýurduň arasyndaky maýa goýum akymyny we söwda dolanşygyny artdyrmak üçin bilelikdäki söwda-senagat palatasyny döretmegi teklip etdi. Ol Gyrgyzystanda iri infrasturuktura taslamalaryny durmuşa ornaşdyrmagyň meseleleri boýunça hem öz pikirini paýlaşdy.

Materiýaly «www.knews.kg» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Duşenbede 30-njy Harbin halkara söwda-ykdysady ýarmarkasynyň tanyşdyrylyş dabarasy guraldy.
Bu dabaraly çäräni Hytaý halkara söwda palatasy bilen Heýlunszýan welaýatynyň halkara söwdasyny ösdürmäge ýardam etmek boýunça Hytaý komiteti bilelikde guradylar.
Harbin halkara söwda-ykdysady ýarmarkasy 1990-njy ýylda esaslandyryldy.
30-njy ýarmarka 2019-njy ýylyň 15-19-njy iýun aralygynda Harbin halkara sergi merkezinde geçiriler.

Materiýaly « www.russian.people.com.cn» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Moldowanyň 18 sany kompaniýasynyň bu düzümi esaslandyrmak isleýändiklerini habar berenlerinden 2 aý soň Kişinýowda Moldowa-Hytaý Söwda senagat palatasy işläp başlady. Bu düzüm iki ýurduň işjeň adamlarynyň arasyndaky özara baglanyşygy üpjün etmekde basgançak bolup hyzmat eder ─ diýip, guramanyň prezidenti Boris Foka belledi. Mundan başga hem bu palata milli ykdysadyýetde hytaýyň maýa goýumynyň ösmegine, şeýle-de söwda alyş-çalşygyna ýardam eder.
Moldowa Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň prezidenti Serjiu Harýa «Biziň ýurdumyzda köp ýyllaryň dowamynda Moldowa Respublikasynda daşary ýurt maýa goýumlarynyň ençemesiniň ösdürilmeginde möhüm ähmiýete eýe bolan ikitaraplaýyn Söwda-senagat palatalary döredildi» diýip, belledi.
Rumyniýa-Hytaý Söwda-senagat palatasynyň prezidenti Nikolaýe Wasileskunyň bellemegine görä, bu täze ykdysady düzüm örän möhümdir. Ikitaraplaýyn Söwda-senagat palatasy 22 ýyllyk iş tejribesi bolanlygy üçin Rumyniýa tarapyndan täze düzümiň ösmegini goldar. Häzirki wagtda bu edara 300-den gowrak kompaniýadan ybaratdyr.

Materiýaly «www.noi.md» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

«Baý Tuşum» banky Amerikanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Söwda palatasynyň iki sylagyna mynasyp boldy. Bu bank Amerikanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Söwda palatasynyň agzalalarynyň we hyzmatdaşlarynyň her ýylda geçirýän duşuşygynyň çäklerinde iki ugur boýunça ýeňiş gazandy.
«AmCham Awards ─ 2018» ady bilen üç ýyl bäri berilip gelinýän baýrak dokuz ugur boýunça gowşuryldy. Olar: «Innowasiýalarda we tehnologiýalarda ýetilen sepgit üçin», «Ýylyň ýeňşi», «Jemgyýetiň bähbidine iş», «Ýylyň hyzmatdaşy», «Ýylyň ýolbaşçysy», «Ýylyň iň gowy iş berijisi», «Müşderini ugrukdyrmak işewürliginiň öňbaşçysy», «Ýaşyl öňbaşçy», «Ýylyň iň gowy selfisi».
«Baý Tuşum» banky «Ýaşyl öňbaşçy» ugry boýunça öňe saýlandy. Ol bu baýraga sözüň doly manysynda mynasypdygyny ýylyň dowamynda subut etdi. Şeýle hem «Baý Tuşumyň» başlygy Maksatbek Işenbaýew «Ýylyň ýolbaşçysy» diýlip, atlandyryldy.

Materiýaly «www.24.kg» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe Nabatowa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!