2018-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda türkmen-italýan işewürler maslahaty geçirildi we oňa gatnaşmak üçin Italiýa Respublikasynyň işewür adamlarynyň wekilçilikli topary Aşgabada geldi.

Işewürler maslahatyna gatnaşmak üçin Italiýanyň wekiliýetiniň düzüminde birnäçe döwlet edaralarynyň we guramalarynyň, şeýle hem söwda, derman senagaty, azyk senagaty, oba hojalyk we senagat tehnologiýalary, inžener hyzmatlary, ulag we logistika, energetika, nebitgaz senagaty, suw arassalaýjy desgalar, inženerçilik tehnologiýalary we gurluşyk pudaklarynda işleýän 33 sany kompaniýanyň wekilleri geldiler.

Maslahata türkmen tarapyndan ministrlikleriň we pudak edaralaryň, Söwda-senagat edarasynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary we hünärmenleri, eksporta niýetlenen harytlary öndürýän kärhanalaryň we kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahata gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, onuň esasy wezipesi Türkmenistanyň we Italiýanyň ykdysady mümkinçilikleri bilen birek biregi tanyşdyrmak, ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň wekilleri bilen özara bähbitli uzakmöhletleýin gatnaşyklary ýola goýmak we berkitmek boldy. Italiýanyň wekilleri Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet strategiýasynyň möhüm ugry hökmünde çykyş edýän türkmen ykdysadyýetiniň hususy bölegi bilen önjeýli gatnaşyklary ýokarlandyrmakda aýratyn gyzyklanma bildirdiler.

Şeýle hem forumyň çarçuwasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirilip, olaryň çäginde iki ýurduň wekilleri özarabähbitli hyzmatdaşlygyň ugurlaryny we mümkinçiliklerini jikme-jik ara malahatlaşdylar.

www.mfa.gov.tm

23-nji noýabrda Parižde Sergileriň halkara býurosynyň baş assambleýasynyň 164-nji duşuşygynyň jemleri boýunça «EKSPO-2025»-iň geçiriljek şäheriniň saýlawy barada gutarnykly karar kabul ediler. Býuroda bellenilişi ýaly, baş assambleýanyň duşuşygyna çenli BIE-niň (Bureau International des Expositions) wekilleriniň dalaşgär ýurtlara barmagy meýilleşdirilmeýär. «Oktýabryň başynda her bir dalaşgär Parižde BIE-niň wekillerini habarly etmek maksady bilen serginiň temasy boýunça tematiki seminarlary gurady. Azerbaýjan tarapy 4-nji oktýabrda, Ýaponiýa 9-njy oktýabrda, Russiýa bolsa, 25-nji oktýabrda seminarlaryny geçirdi» diýip, BIE-de habar berildi.
«EKSPO-2025» sergisini geçirmek boýunça 3 ýurduň dalaşgärdigini bellemelidiris: Ýaponiýada ─ Osaka, Russiýa Federasiýasynda ─ Ýekaterinburg we Azerbaýjanda ─ Baku. Ähli şäherleriň gözden geçirişleri Sergileriň halkara býurosynda ýokary baha mynasyp boldy.
Halkara bellige alnan sergiler ýaly EKSPO Bütindünýä sergileri hem her bäş ýylda bir gezek geçirilýär. Bu sergileriň temasy biziň döwrümiziň köptaraplaýyn çagyryşyna jogap tapmak wezipesini ýerine ýetirýär. Indiki Bütindünýä sergisi 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabryndan 2021-nji ýylyň 10-njy apreli aralygynda Dubaýda geçiriler.

Materiýaly «www.trend.az» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

13.11.2018. Şu gün paýtagtymyzda ýurdumyzyň Bilim ministrligi, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan bilelikde guralan «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi hem-de ylmy maslahat öz işine başlady.

Bilim ulgamyny hil taýdan kämilleşdirmek, köpçülikleýin sporty ösdürmek we olimpiýa hereketini goramak, beden taýdan sagdyn hem-de giň gözýetimli ýaş nesli terbiýelemek hormatly Prezidentimiziň üstünlikli durmuşa geçirýän durmuş ugurly döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Foruma gatnaşmak üçin dünýäniň 30 ýurdundan, şol sanda Russiýadan, ABŞ-dan, Hytaýdan, Ýaponiýadan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Fransiýadan, Şweýsariýadan, Italiýadan, Gresiýadan, Koreýa Respublikasyndan, Türkiýeden, Hindistandan, Pakistandan, Malaýziýadan, Ýemenden, Polşadan, Slowakiýadan, Rumyniýadan, Mongoliýadan, Latwiýadan, Belarusdan, Gruziýadan, Moldowadan, Gazagystandan, Özbegistandan, Gyrgyzystandan hem-de beýleki döwletlerden Türkmenistana gelen wekiliýetleriň düzüminde daşary ýurtly myhmanlaryň ýüze golaýynyň bolmagy döwletimiziň halkara sport hereketini we bilimi ösdürmäge saldamly goşandynyň ykrar edilmeginiň nobatdaky aýdyň subutnamasydyr.

Halkara sergä we ylmy maslahata gatnaşýan gadyrly myhmanlar!
Hormatly adamlar!

Sizi «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara serginiň we ylmy maslahatyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu halkara serginiň we ylmy maslahatyň bilim we sport ulgamlarynda gazanylan üstünlikleri, öňdebaryjy tejribeleri öwrenmek, möhüm wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak, halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak hem-de yzygiderli ösdürmek babatda ähmiýetiniň örän uly boljakdygyna berk ynanýaryn.

Bilim we sport häzirki zaman dünýäsiniň ösüşini kesgitleýän esasy ugurlardyr. Biz halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmagyň, jemgyýetimiziň sagdynlygyny we ruhubelentligini üpjün etmegiň, hususan-da, adam maýasyny emele getirmegiň esasy şertleri hökmünde bilim hem-de sport ulgamlaryny milli we döwlet maksatnamalarynyň esasynda toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmaga we yzygiderli kämilleşdirmäge aýratyn ähmiýet berýäris.

2018-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Gamburgyň Arheologiýa muzeýinde «Margiana -Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyrynyň şalygy» atly arheologiki sergisiniň açylyşy boldy.
Açylyş dabarasyna 400 golaý adam gatnaşyp, olaryň arasynda Gamburg şäheriniň medeniýet boýunça edarasynyň, nemes muzeýleriniň ýolbaşçylary, Gamburgda akkreditirlenen diplomatik gulluklaryň ýolbaşçylary, Germaniýanyň ylym gurşawlarynyň wekilleri, german jemgyýetçilik guramalarynyň we kompaniýalarynyň, şeýle hem türkemn diasporasynyň wekilleri hem-de GFR-nda okaýan türkmen talyplary bardylar.
Bu çärä gatnaşmak üçin Gamburg şäherine Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň direktorynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bardy.
Sergide Gadymy Marguşuň baý medeniýetini Germaniýanyň eýýam ikinji şäherinde görkezýän üç sany Türkmenistanyň döwlet muzeýlerinden – Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň, Marynyň taryhy-ülkäni öwreniş muzeýiniň we Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň 219 eksponat görkezildi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!