HORMATLY SERGÄ WE MASLAHATA GATNAŞYJYLAR!
GADYRLY JAHANKEŞDELER!

Sizi «Türkmenistan — Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän «Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara syýahatçylyk sergisiniň we maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Hazaryň türkmen kenarynda geçirilýän halkara syýahatçylyk sergisiniň we maslahatynyň ýurdumyzyň syýahatçylyk pudagyndaky mümkinçiliklerini bütin dünýä ýaýmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe häzirki zaman milli syýahatçylyk düzümini döretmek, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň çäginde syýahatçylyk işiniň hukuk, ykdysady we durmuş esaslaryny kesgitlemek babatynda uly işler durmuşa geçirilýär.

02.10.2018. Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň ХII halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň dabaraly açylyşy boldy. Ulgamyň baş forumynyň guramaçylary bolup, Türkmen döwlet neşirýat gullugy we ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy çykyş etdiler.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, ýurdumyzyň we dünýäniň çap önümleri senagatynyň üstünliklerini we gazananlaryny görkezmäge gönükdirilen bu kitap maslahatyny geçirmekde baş maksat kitaplary çap etmek we çaphana, dünýäniň ähli halklarynyň toplan medeni we taryhy mirasynyň özara baýlaşdyrylmagy ugrunda giň halkara hyzmatdaşlygy alyp barmakdyr.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň üstünlikli durmuşa geçirýän “Açyk gapylar” syýasaty — Ýer ýüzüniň ähli gyzyklanýan döwletleri bilen parahatçylykly we netijeli hyzmatdaşlygy alyp barmak strategiýasy netijesinde Türkmenistan ählumumy maglumat giňişligine okgunly girýär. Milli kitap çap etmek işiniň ýokary derejeliligi, poligrafiýa ulgamyna öňdebaryjy tehnologiýalaryň we maýa goýumlaryň çekilmegi hemişe kitabyň köp okalýan we ylma ýokary baha berilýän ýeri bolan biziň ýurdumyza öz neşir edýän dürli görnüşli edebiýat we beýleki çaphana önümleri bilen dünýäniň neşirýat bazarynyň işjeň gatnaşyjylarynyň hataryna girmäge mümkinçilik berdi.

03.10.2018. Şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “HEAVY CASPIAN: TURKMENISTAN” atly halkara maslahat öz işini tamamlady. Onda ulag-logistika hyzmatlarynyň dünýä bazarynyň ösüşi bilen bagly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ozal habar berlişi ýaly, bu iri ýöriteleşdirilen maslahat hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hem-de Türkmen logistika assosiasiýasy (TLA) tarapyndan “Heavy World” we “Ýük ulag merkezi” kompaniýalary bilen bilelikde guraldy.
Forum dürli ýurtlardan hünär jemgyýetleriniň, Türkmenistanyň, Russiýanyň, Awstriýanyň, Belgiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Türkiýäniň, Eýranyň, Lýuksemburgyň, Polşanyň, Belarusuň, Gruziýanyň, Gazagystanyň, Ukrainanyň, Estoniýanyň milli halkara assosiasiýalarynyň, ulag, logistika, ekspeditor, söwda we maslahat berýän şereketleriniň hem-de kompaniýalarynyň wekilleriniň ýüzden gowragyny bir ýere jemläp, dünýäniň işewür toparlarynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy berkitmäge uly gyzyklanmasyny görkezdi, ýurdumyzyň işewürleriniň hem-de olaryň daşary ýurtly kärdeşleriniň arasynda netijeli gatnaşyklaryň täze ugurlaryny we görnüşlerini kesgitlemäge mümkinçilik berdi.
Maslahatyň esasy meseleleriniň hatarynda Türkmenistanyň ulag düzüminiň kuwwaty, ulaglaryň dürli görnüşleri bilen uly göwrümli we agyr ýükleri Hazar sebitine getirmegiň aýratynlyklary, şolary ýurdumyzyň üsti bilen Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerine üstaşyr geçirmek meseleleri bar.

GADYRLY MYHMANLAR!
HORMATLY ILDEŞLER!

Sizi Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabatda geçirilýän «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XII halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň we ylmy maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Halkara sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahaty bu ýyl aýratyn wakalar bilen utgaşyp geldi. Biz 2018-nji ýyly «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip yglan etdik. Häzirki döwürde Türkmenistan halkara çäreleriniň has köp geçirilýän ýurduna öwrüldi.

Türkmen halky umumadamzat ösüşine şöhratly taryhy, edebi mirasy, sungat, ylym-bilim babatda dünýä meşhur şahsyýetleri, olaryň döreden ölmez-ýitmez eserleri bilen aýratyn goşant goşan milletdir. Biz Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe şol edebi hem-de taryhy gymmatlyklary, milli mirasyň dürdänelerini ýygnap, halkymyza, şol bir wagtda-da dünýä okyjylaryna ýetirmek üçin uly işleri amala aşyrýarys.

2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Ženewa şäherinde Intellektual Eýeçiliginiň Bütindünýä Guramasynyň (WIPO) Assambleýasynyň 58-nji mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň girýän Merkezi Aziýa, GDA we Kawkaz ýurtlarynyň sebitleýin toparynyň (CACEEC) agzalarynyň gatnaşmaklarynda «Medeni ýakynlyk: Meňzeşlik köp dürlülikdendir» atly bilelikdäki serginiň açylyş dabarasy geçirildi.
Sergini WIPO guramasynyň Baş sekretary jenap Frensis Garri CACEEC ýurtlarynyň hemişelik wekilhanalarynyň baştutanlary bilen bilelikde açdy.
Türkmenistan bu sergä işjeň gatnaşdy, hem-de «Beýik Ýüpek ýoly» temasyny esas edinip, türkmen el halylaryny Türkmen halkynyň taryhy we intellektual eýeçiliginiň köp asyrlyk önümi hökmünde sergide ýerleşdirdi.
Jenap Frensis Garri Türkmenistanyň wekilhanasyna sergä gatnaşýandygy üçin minnetdarlygyny bildirdi we türkmen halysynyň hem-de onuň gölleriniň ajaýyplygyny şeýle-de özboluşlylygyny aýratyn belläp geçdi.
WIPO-nyň Assambleýasy bu guramanyň her ýyl geçirýän iň iri çäresidir. Bu çärä guramanyň agza ýurtlarynyň we akademiki hem-de ylmy-barlag institutlarynyň wekilleri gatnaşýarlar.
Şu ýyl WIPO-nyň Assambleýasyna gatnaşýan wekilleriň bir müňden gowragy sergä baryp görerler. Serginiň işi 2018-nji ýylyň 2-nji oktýabryna çenli dowam eder.

www.mfa.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!