04.03.2019. Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly ýedinji okuw maslahaty öz işine başlady. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça geçirilýän bu çäräniň guramaçylary bolup Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşy hasaplanylýan Halkara ummanlar instituty çykyş etdiler.
Hazar deňzi bilen işleri baglanyşykly bolan Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň wekilleri okuw maslahatynyň diňleýjileri boldular.
Halkara ummanlar institutynyň Günbatar — Ýuwaş umman sebitiniň merkeziniň (Hytaý Halk Respublikasy) wekilleri hem okuw maslahatyna gatnaşyjylar hökmünde çagyryldylar.
Awaza okuw maslahatyna, mundan ozalky ýyllardaky ýaly, Hazarýaka döwletleriň nebit-gaz toplumynyň, daşary syýasat edaralarynyň, tebigaty goraýyş guramalarynyň, ulag ulgamynyň, balyk awlaýjy edaralaryň, gidrometeorologiýa gulluklaryň we beýleki ulgamlaryň işgärleri gatnaşdylar.
Halkara ummanlar institutynyň ýolbaşçysy Antonella Bassallo we geografiýa ylymlarynyň doktory, ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografiki toparynyň ýerine ýetiriji sekretarynyň geňeşçisi Ýuriý Olýuniň bu okuw maslahatynyň hormatly myhmanlary boldular.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Hazar sebitinde halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, Hazar deňziniň daşky gurşawyny gorap saklamak, sebitde durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen halkara gatnaşyklary berkitmek we Hazarýaka döwletleriniň degişli edaralarynyň işgärlerini okatmak we olaryň hünär derejelerini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, 2019-njy ýylyň 4-15-nji marty aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň degişli edaralarynyň hem-de Halkara ummanlar institutynyň, Hytaý Halk Respublikasyndaky Günbatar Ýuwaş umman sebitiniň merkeziniň wekilleriniň gatnaşmagynda Halkara Ummanlar institutynyň we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasynyň hyzmatdaşlyk etmeginde «Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly okuw maslahatyny geçirmek bellenildi.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasyna okuw maslahatyny talabalaýyk guramagy we geçirmegi üpjün etmek tabşyryldy.

www.tdh.gov.tm

Şu ýylyň 15-18-nji fewralynda Azerbaýjanyň paýtagtynda türkmen el halylarynyň, milli şaý-sepleriň we dokma önümleriniň sergisi gurnalar. Türkmenistanyň Bakudaky diplomatik wekilhanasynyň we dostlukly ýurduň Medeniýet ministrliginiň goldamagynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň gurnaýan segisi Azerbaýjanyň haly muzeýinde bolar.
Sergä gelýänler çeper elli türkmen zenanlarynyň dokan bezegleredir reňklere baý, owadanlygy hem hili babatda özboluşly, ýüň we ýüpek halylar, haly önümleri bilen tanşarlar. Muzeý gaznalaryndaky nepis şaý-sepler halkymyzyň amaly-haşam sungaty eserleriniň ýygyndysynyň üçtüni ýetirer.
Bakuda Türkmenistanda öndürilen arassa pagtadan we ýüpekden tikilen ýorgan-düşeklikler, hammamda ulanylýan dokma önümleri, trikotaž we jinsi önümleriniň özboluşly nusgalary, şeýle hem keteni, panbarhat we ştapel matalar görkeziler. Ak öý serginiň milliligini nygtar, onuň içinde hem eksponatlar goýlar.
Medeni çäräniň çäklerinde türkmen wekilýetiniň wekilleri milli halyçylyk sungatynyň taryhy we ýörelgeleri barada çykyş ederler.

www.turkmenistan.gov.tm

2019-njy ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetininiň Başlygynyň Orunbasary, Söwda we ykdysadyýet boýunça Türkmen-german iş toparynyň türkmen tarapyndan başlygynyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşdy.
Işewürler maslahatynda German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň dolandyryjy başlygy Mihael Harms hem-de Germaniyanyň degişli hökümet we hususy guramalaryň wekilleri çykyş etdi.
Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda ykdysadyýetiň dürli ugurlary boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge giň mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.

10-njy fewralda Hindistanyň paýtagtynda «Petrotech — 2019» atly halkara nebitgaz maslahaty we sergisi öz işine başlady. Bu iri pudaklaýyn forum Hindistanyň hökümetiniň Nebit we tebigy gaz ministrliginiň resmi taýdan goldamagy bilen Hindistanda nebit we tebigy gaz çykarmak boýunça öňdebaryjy kompaniýa — «ONGC» we Hindi nebit senagaty federasiýasy (FIRI) tarapyndan guraldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça foruma gatnaşmak üçin Nýu-Deli şäherine ýurdumyzyň wekiliýeti geldi.
«Petrotech — 2019» nebitgaz we nebithimiýa senagaty ulgamynda iki ýyldan bir gezek geçirilýän iri çäre bolup, ol Günorta — Gündogar Aziýanyň nebitgaz işewürligini ösdürmäge gönükdirilendir. «India Expo Centre & Mart» sergiler merkezinde geçirilýän forumyň işine dünýäniň 60-a golaý ýurdundan, şol sanda Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Hytaýdan, Singapurdan, Ýaponiýadan, BAE-den we beýleki ýurtlardan 800-den gowrak kompaniýa wekilçilik edýän adamlaryň 7 müňden gowragy gatnaşýar.
Tebigy serişdeleriň uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistan üçin «Petrotech» ýaly wekilçilikli foruma gatnaşmak häzirki döwürde aýratyn ähmiýete eýedir. Çünki biziň ýurdumyz dünýäniň energetika giňişligine işjeň goşulýar, energiýa serişdeleriniň eksportuny artdyrmaga mümkinçilik berýän köpugurly gazgeçiriji ulgamyny yzygiderli ösdürýär hem-de tebigy gaza uly isleg bildirýän hindi bazaryna çykmaga gyzyklanma bildirýär.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!