2018-nji ýylyň 29-30-njy oktýabry aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde Oba hojalyk toplumyna maýa goýumlary çekmeklige hem-de azyk howspuzlygy meselelerine bagyşlanan “Agriscape” atly 2-nji sergi-maslahaty geçirildi.
Sergi-maslahat BAE-niň Premýer ministriniň orunbasary, Prezidentlik işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýanyň ýolbaşçylygynda hem-de BAE-niň Azyk howspuzlygy boýunça döwlet ministri Mariam Hareb Almeiriniň garamagynda Abu Dabiniň Azyk howspuzlygy merkezi tarapyndan gurnaldy.
Sergä Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň wekilleri gatnaşdy hem-de Ilçihananyň ýardam bermeginde, Türkmenistanyň azyk önümleriniň sergisi gurnaldy. Serginiň dowamynda sergä gatnaşyjylarda Türkmenistanyň pawilýony uly gyzyklanma döretdi.
Şeýle hem, sergä gatnaşyjylara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda alnyp barylýan azyk howspuzlygyny üpjün etmek, Türkmenistanda öndürilýän önümleriň eksport mümkünçilikleri, haryt bolçulygyny döretmek, öndürilýän önümleri halkara derejesinde standartlaşdyrmak, telekeçiligi goldamak, daşary ýurt maýa goýumlaryny höweslendirmek ýaly giň göwrümli işler barada gürrüň berildi.

www.mfa.gov.tm

10-13-nji oktýabr aralygynda Moskwa şäherinde, WDNH-nyň çäginde Russiýanyň «Altyn güýz» agrosenagat 20-nji ýubileý sergisi geçirildi. Sergini Russiýa Federasiýasynyň Oba hojalyk ministrligi gurnady.
Ýokary derejedäki sergä Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň oba hojalyk we agrosenagat toplumy bölüminiň başlygy, guşçulyk pudagynda işleri alyp barýan agzalary gatnaşdylar.
Russiýanyň esasy agrosenagat sergisiniň iş maksatnamasy agrosenagat toplumynyň hünärmenleri üçin möhüm we döwrebap çärelere baý boldy. Bu çärelere gatnaşmak bilen türkmen telekeçileri kärdeşleriniň iş tejribeleri, guşçulyk pudagy boýunça innowasion işläp taýýarlamalar bilen tanyşdylar. Weterinar serişdeleri, ownuk iýmleri, inkubatorlar üçin enjamlary öndürijiler, şeýle hem, guşçulyk fermalarynyň galyndylaryny gaýtadan işläp taýýarlaýan kompaniýalar bilen geçirilen duşuşyklaryň we işewür gepleşikleriň çäginde hyzmatdaşlygyň ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy.
Türkmen telekeçileri bu abraýly sergä ilkini gezek gatnaşanoklar. 2014-nji ýylda TSTB-niň agzalary şol bir wagtda serginiň üç sany altyn medaly bilen sylaglanyldy.
Bu ýylky geçirilen «Altyn güýz» sergisinde Russiýanyň 60 etrabynyň we 15 sany daşary ýurt döwletleriniň kärhanalary öz ýeten sepgitlerini görkezdiler. Sergide 1800 golaý diwarlyklar görkezildi. Serginiň dowam eden dört gününde 140 müňden gowrak adam bardy. «Altyn güýz-2018» sergisiniň çärelerine umuman 10 müňden gowrak adam gatnaşdy.

www.tstb.gov.tm

10.10.2018. Şu gün paýtagtymyzda nobatdaky Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2018» atly ХI halkara sergisi we maslahaty açyldy, ony ýurdumyzyň Aragatnaşyk ministrligi we Söwda-senagat edarasy guradylar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän iri pudaklaýyn forum ýurdumyzyň okgunly ösýän maglumatlar, telekommunikasiýalar tehnologiýalary hem-de teleradioýaýlym enjamlary pudagynyň gazananlaryny äşgär etmäge ýardam berer, şeýle hem bu ulgamda dünýäde iň täze işläp taýýarlamalary peýdalanmakda tejribe alyşmak üçin netijeli çärä öwrüler. Bu çärä gatnaşyjylaryň sany ýyl-ýyldan artýar, munuň özi dünýä ykdysady giňişligine işjeň goşulyşýan hem-de hyzmatdaşlyk üçin oňyn ýagdaýa eýe bolan ýurdumyza ägirt uly gyzyklanma bilen şertlendirilendir.
Häzirki gözden geçirilişe dürli daşary ýurt döwlet pudaklaýyn düzümlerine wekilçilik edýän 20-den gowrak wekiliýetiň, dünýäniň esasy kompaniýalarynyň — önüm öndürijileriň we ýokary tehnologik enjamlaryny iberijileriň, öňdebaryjy tehnologiýa hyzmatlary işläp taýýarlaýjylaryň, aragatnaşygyň we programma üpjünçiliginiň iri halkara operatorlarynyň gatnaşýandygy munuň aýdyň güwäsidir.
Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Türkmentel — 2018» halkara forumynyň dabaraly açylyşyna hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, bilim edaralarynyň, jemgyýetçiligiň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

GADYRLY MYHMANLAR!
HORMATLY ARAGATNAŞYK PUDAGYNYŇ IŞGÄRLERI!
Sizi Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2018» atly XI halkara sergisiniň hem-de ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Aşgabatda yzygiderli geçirilýän maslahatda aragatnaşygyň halkara ulgamyna goşulyşmak bilen bagly möhüm meseleleriň netijeli çözgüdini tapjakdygyňyza, bu ugurda özara bähbitli gatnaşyklaryň täze ugurlaryny kesgitlejekdigiňize berk ynanýaryn.
Aragatnaşyk pudagyna häzirki zamanyň ösen, ýokary hilli tehnologiýalaryny we ylmy-tehniki ösüşiň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmakda, ýurdumyzyň milli telekommunikasiýa ulgamyny dünýä ülňülerine laýyk derejede ösdürmekde hyzmatdaşlygyň ähmiýeti örän uludyr. Şoňa görä-de, biz bu ugurda halkara guramalar we kompaniýalar bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlygy giňeltmäge we ösdürmäge uly ähmiýet berýäris.

09.10.2018. Şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara syýahatçylyk sergisi açyldy. Onuň çäklerinde bu ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri boýunça maslahat geçirilýär.

Türkmenistana bu foruma gatnaşmak üçin 26 döwletiň: Russiýanyň, Hytaýyň, ABŞ-nyň, Kanadanyň, Awstraliýanyň, Germaniýanyň, Şweýsariýanyň, Belgiýanyň, Ispaniýanyň, Hindistanyň, Eýranyň, Owganystanyň, Pakistanyň, Siriýanyň, Türkiýäniň, Bolgariýanyň, Latwiýanyň, Belarusuň, Ukrainanyň, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Gruziýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň wekilleri geldiler. Has köp adamly wekiliýetler goňşy Özbegistandan hem-de Niderlandlardan geldi.

“Seýrana” myhmanhanasynda ýaýbaňlandyrylan serginiň açylmagy folklor toparlarynyň ýerine ýetirmegindäki aýdym-sazly çykyşlaryň başyny başlady.

Açylyş dabarasynda bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde syýahatçylyk pudagyna möhüm orun berip, özara bähbitli gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine, bu ulgamda öňdebaryjy tejribäniň alşylmagyna hem-de innowasion çemeleşmeleriň ornaşdyrylmagyna uly üns berýär.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!